A Heart Prayer—Tibetan

Guru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

Further Information:

༈ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌།  །

བདག་གི་སྙིང་དབུས་ཟེའུ་འབྲུར་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌།  །

དུག་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་རྒྱུན་སྦྱངས་ནས།  །

རིག་པའི་འོད་གསལ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སོ། །

• Download this text: EPUB MOBI PDF