Spontaneous Fulfilment of Wishes—Tibetan

Guru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

Further Information:

༈ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང༌། །

རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །

དོན་གཉིས་བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

ཅེས་པའང་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ། །

• Download this text: EPUB MOBI PDF