Prayer to Akhyuk Rinpoche

Prayers | Tibetan MastersAkhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

Further Information:

༄༅། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས། །

A Prayer to the Precious Teacher of Incomparable Kindness, Jamyang Lungtok Gyaltsen

by Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

ཨོཾ་སྭ་སྟི། །

om svasti

Oṃ svasti

འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱནྟི་པ། །

pak yul drubpé wangchuk shantipa

In the noble land of India, you were Śāntipa, lord of siddhas,

བོད་ཡུལ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་འབྲོག་མི་དང་། །

bö yül pemé jé zung drok mi dang

In Tibet, you were Drokmi Palgyi Yeshe, Langdro Lotsāwa,

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སོགས། །

langdro lotsa gyalwa chok yang sok

Gyalwa Chokyang and others, guided and cared for by Padmasambhava,

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་པ། །

drubpé rigdzin nam kyi nam trülpa

Emanation of accomplished vidyādharas,

སྙིགས་དུས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་དང་། །

nyik dü gyalwé wangpo longchen dang

In this degenerate age, you appear as the emanation of Longchenpa, lord of the victorious ones,

ཀློང་གསལ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ། །

long sal palgyi trulpa shenyen tsül

And the glorious Longsal Nyingpo, in the form of a spiritual friend.

རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྔགས་པ། །

rigdzin gongma nam kyi yong ngakpa

Praised and prophesied by vidyādharas of the past,

རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འགྲོ་ལ་སྤེལ། །

dzokchen tenpé nyingpo dro la pel

You transmit the teachings to beings the essence of the Dzogchen teachings—

ལུང་རྟོགས་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lungtok tsawé lamar solwa dep

Jamyang Lungtok Gyaltsen, root teacher, to you I pray!

སྐྱེ་དང་ཕྲེང་བ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

kyé dang trengwa tsé rab tamché du

Throughout the succession of all my lives to come,

མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར། །

gönpo khyé dang nam yang mi dralwar

May I never be separate from you, my sole protector.

རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

dzok min jangwa gyatso tar chin né

Through vast, ocean-like activity of perfecting, maturing and purifying,

སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་དག །

kyé chi bardö trül nang ying su dak

May the deluded perceptions of life, death and the bardo be purified into all-pervading space,

འགྲོ་རྣམས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །

dro nam dechen shying la longchö shok

And may all beings come to experience the blissful land of Sukhāvatī!

ཁྲེལ་མེད་གཤོབ་རྒན་གྱིས་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་དག་སྣང་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་བྲིས་པ་དགེའོ།། སརྦ་མངྒ་ལམ།།

The brazen old fibber (Jamyang Lungtok Gyaltsen) wrote this in order to increase the pure perception of his disciples. May virtue abound. Sarva maṅgalam.

 

Translated for Lotsawa House, 2016, based on an existing translation by Sally Yuanhong.

• Download this text: EPUB MOBI PDF