Prayer to Rendawa

Prayers | Tibetan MastersTsongkhapa | Tibetan MastersRendawa Shönnu Lodrö

English | བོད་ཡིག

Tsongkhapa

Rendawa Shönnu Lodrö

Further Information:

༄༅། །རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Rendawa Shönnu Lodrö

by Tsongkhapa Lobzang Drakpa

དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་གཏེར་ཆེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

mikmé tsewé terchen chenrézik

Great treasury of non-referential compassion, Avalokiteśvara,

དྲི་མེད་མཁྱེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །

drimé khyenpé wangpo jampal yang

Powerful lord of flawless wisdom, Mañjuśrī,

བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །

düpung malü jomdzé sangwé dak

And destroyer of all the hosts of māra, Vajrapāṇi, Lord of Secrets—

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རེད་མདའ་བ། །

khangchen khépé tsukgyen rendawa

Crowning glory amongst all the learned masters of the Land of Snows,

གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

shyönnu lodrö shyapla solwa dep

Rendawa Shönnu Lodrö, at your feet I pray!

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

• Download this text: EPUB MOBI PDF