Averting Obstacles through Vajrakīla—Tibetan

Vajrakīla | Averting Obstacles | Tibetan MastersFifth Dalai Lama

English | བོད་ཡིག

Fifth Dalai Lama

Fifth Dalai Lama, Ngawang Lobzang Gyatso

Further Information:

༈ ཧཱུྃ། གཞི་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །

རྩལ་སྣང་འགགས་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ། །

དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །

འཁྲུལ་སྣང་ནད་གདོན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་ཟློག །

ཟ་ཧོར་གྱི་བན་དེས་སྦྱར་བའོ། །

• Download this text: EPUB MOBI PDF