Prayer to Pema Tötreng Tsal—Tibetan

PrayersGuru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang

English | བོད་ཡིག

Khenchen Ngawang Palzang

Guru Padmasambhava

Further Information:
Download this text:

༄༅། །པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

 

ཞེས་པའང་བླ་མ་རྡོ་རྗེའི་ངོར་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་བ་དགེའོ།།