Natural Great Peace—Tibetan

Songs | Tibetan MastersNyoshul Khen Rinpoche

English | Français | བོད་ཡིག

Nyoshul Khen Rinpoche

Nyoshul Khen Rinpoche

Further Information:

༄༅། །རང་བཞིན་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ནི།

མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རིས་འདིར། །
བར་མེད་ཤུགས་དྲག་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་བཞིན། །
དབང་མེད་ལས་ཉོན་རྟོག་པས་གདུང་བའི་སེམས། །
རང་བཞིན་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ངལ་གསོས་ཤིག །
ཞེས་མཁན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེས་ཕུལ།

• Download this text: EPUB MOBI PDF