Copper-Coloured Mountain—Tibetan

Practices › Aspiration PrayersCopper-Coloured Mountain

English (8) | Français (3) | Português (1) | བོད་ཡིག (8)


The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further Information:
Download this collection:

Texts related to the Copper-Coloured Mountain of Glory (zangs mdog dpal ri), the heaven of Guru Padmasambhava:

Aspiration Prayers

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་བའི་ཤིང་རྟ།

  ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

   ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

    ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ།

     དཔལ་རིའི་སྨོནལམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ།

      དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

       ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རིའི་གསང་ལམ༔

        སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ།

         Related Topics