Prayer to Akhyuk Rinpoche

Practices › Prayers | Tibetan MastersAkhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལུང་རྟོགས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གསོལ་འདེབས། །

A Prayer to the Precious Teacher of Incomparable Kindness, Jamyang Lungtok Gyaltsen

by Akhyuk Rinpoche Lungtok Gyaltsen

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི། །

om svasti

Oṃ svasti

འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཤཱནྟི་པ། །

pak yul drubpé wangchuk shantipa

In the noble land of India, you were Śāntipa, lord of siddhas,

བོད་ཡུལ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་འབྲོག་མི་དང་། །

bö yül pemé jé zung drok mi dang

In Tibet, you were Drokmi Palgyi Yeshe, Langdro Lotsāwa,

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སོགས། །

langdro lotsa gyalwa chok yang sok

Gyalwa Chokyang and others, guided and cared for by Padmasambhava,

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་པ། །

drubpé rigdzin nam kyi nam trülpa

Emanation of accomplished vidyādharas,

སྙིགས་དུས་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཀློང་ཆེན་དང་། །

nyik dü gyalwé wangpo longchen dang

In this degenerate age, you appear as the emanation of Longchenpa, lord of the victorious ones,

ཀློང་གསལ་དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་ཚུལ། །

long sal palgyi trulpa shenyen tsül

And the glorious Longsal Nyingpo, in the form of a spiritual friend.

རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྔགས་པ། །

rigdzin gongma nam kyi yong ngakpa

Praised and prophesied by vidyādharas of the past,

རྫོགས་ཆེན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འགྲོ་ལ་སྤེལ། །

dzokchen tenpé nyingpo dro la pel

You transmit the teachings to beings the essence of the Dzogchen teachings—

ལུང་རྟོགས་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lungtok tsawé lamar solwa dep

Jamyang Lungtok Gyaltsen, root teacher, to you I pray!

སྐྱེ་དང་ཕྲེང་བ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

kyé dang trengwa tsé rab tamché du

Throughout the succession of all my lives to come,

མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བར། །

gönpo khyé dang nam yang mi dralwar

May I never be separate from you, my sole protector.

རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

dzok min jangwa gyatso tar chin né

Through vast, ocean-like activity of perfecting, maturing and purifying,

སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་དག །

kyé chi bardö trül nang ying su dak

May the deluded perceptions of life, death and the bardo be purified into all-pervading space,

འགྲོ་རྣམས་བདེ་ཆེན་ཞིང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག །

dro nam dechen zhing la longchö shok

And may all beings come to experience the blissful land of Sukhāvatī!

 

ཁྲེལ་མེད་གཤོབ་རྒན་གྱིས་སློབ་བུ་རྣམས་ལ་དག་སྣང་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་བྲིས་པ་དགེའོ།། སརྦ་མངྒ་ལམ།།

The brazen old fibber (Jamyang Lungtok Gyaltsen) wrote this in order to increase the pure perception of his disciples. May virtue abound. Sarva maṅgalam.

 

| Translated for Lotsawa House, 2016, based on an existing translation by Sally Yuanhong.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept