Condensed Daily Zabtik Drolchok

Tārā | Termas | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa | Tibetan MastersTsikey Chokling Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Green Tārā

Further Information:

༄༅། །དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།

The Condensed Daily Practice for The Profound Essence of Tārā

arranged by Tsikey Chokling Rinpoche

ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ།

Namo Gurvyā Āryatārāyai!

སྐྱབས་སེམས་ནི།

Refuge and Bodhicitta

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྗེ་བཙུན་མ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་མོས་ལ།

dün gyi namkhar jetsünma ngönsum shyukpar gyur

In the sky before me, the Noble Lady is present in actuality.

 

ན་མོ། དཀོན་མཆོག་ཀུན་དངོས་རྗེ་བཙུན་མར། །

namo, könchok kün ngö jetsünmar

Namo! Noble Lady, embodiment of the Three Jewels,

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

dak sok dro kün kyab su chi

Together with all sentient beings, I take refuge in you!

བྱང་ཆུབ་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

changchub mönpé semkyé né

I arouse bodhicitta in aspiration

ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བགྱི། །

zabmö lam la jukpar gyi

And set out upon the profound path!

Invocation

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

rangnyi kechik dren dzok su

Instantaneously perfected through mere recollection,

རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔

jetsün pakmé kur salwé

I appear vividly as the Noble Lady Tārā.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཏཱྃ་ལྗང་གུ༔

tukkar da teng tam janggu

In my heart, upon a moon disc dwells the green syllable tāṃ

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས༔

dé lé özer pakyé trö

Which sends out infinite streams of light,

འཕགས་མ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་དང་༔

pakma namtrul nyerchik dang

Inviting the Noble Lady in her twenty-one manifestations

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔

könchok gyatso trin trowa

And the deities of the Three Jewels in a vast, cloud-like gathering

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་གྱུར༔

dün gyi namkhar chendrang gyur

Into the sky before me.

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ༔

pema kamala ya stam

padma-kamalāya stvam

བསྟོད་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the King of Praises Tantra, the Twenty-One Verses of Homage once.

 

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད༔

chak yé chok jin chakgya nyi

Your right hand, held in the mudrā of supreme generosity,

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱར་གྱུར་པའི་འོག༔

kyab jin chakgyar gyurpé ok

Takes up the mudrā of granting protection,

བདག་དང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུད་ནས༔

dak dang sungja kün tsü né

Shielding me and all those to be protected,

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་དབུགས་དབྱུང་གྱུར༔

jikpa kün lé ukyung gyur

And relieving us of every fear!

ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the Twenty-One Verses of Homage once.

 

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔

ku lé dütsi chugyün bab

A continuous stream of amṛta flows down from your body,

རང་དང་བསྲུང་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས༔

rang dang sungjé chiwo né

Through our crowns — my own and those of to be protected —

ཞུགས་ཏེ་ལུས་ཀུན་གང་བ་ཡིས༔

shyuk té lü kün gangwa yi

And fills each and every cell of our bodies,

བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཞུགས་པར་གྱུར༔

jinlab malü shyukpar gyur

So that we receive your blessings entirely.

ཅེས་མོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་གཅིག་བརྗོད།

Then recite the Twenty-One Verses of Homage once.

Invocation of Tārā’s Blessings

མདུན་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ༔

dünkyé ö shyu rang la tim

The front visualization melts into light and dissolves into me.

དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་བྱིན་རླབས་པས༔

yermé nyi du jinlab pé

Blessed as inseparable,

རང་ཉིད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ༔

rangnyi pakma drolmé ku

I am Noble Tārā,

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྱུར༔

nang la rangshyin mepar gyur

Appearing yet devoid of true existence.

ཅེས་རང་ཉིད་འཕགས་མའི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སེམས་བཟུང་སྟེ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་མཐར།

Thus concentrate on the clear appearance and vajra-pride of yourself as the Noble Lady, and recite the ten-syllable mantra as many times as you can:

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

ཡིག་བརྒྱ་དང༌།

Then recite the hundred-syllable mantra.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཾ། ཀུ་རུ་ཧཱུྂ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato samaya manupalaya benza sato tenopa tishta dridho mé bhava sutokhayo mé bhava supokhayo mé bhava anurakto mé bhava sarva siddhi mé prayaccha sarva karma su tsa mé tsittam shreyang kuru hung ha ha ha ha ho bhagavan sarva tatagata benza ma mé muntsa benzi bhava maha samaya sato ah

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṃ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ

བཛྲ་མུཿ

benza muh

vajra muḥ

ཞེས་བརྗོད་ལ་མགྲོན་ཐབས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་གཤེགས།

Thus request the invited deities to depart.

Dissolution

ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་པ༔

lha dang rangsem yermé pa

The deity is inseparable from my own mind,

ཆོས་དབྱིངས་གཉུག་མའི་ངང་དུ་བཞག༔

chöying nyukmé ngang du shyak

So I settle into the genuine, natural expanse.

ཅེས་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་བསྐྱང༌།

With this, sustain the view of nature of things.

Dedication and Aspiration

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

pakma drolma drub gyur né

Attain the realization of Noble Tārā, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

May every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Likewise reach the state of perfection!

Prayer of Auspiciousness

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་པ་བཟང་པོ་ལྟར། །

yishyin nor dang bumpa zangpo tar

Like the wish-fulfilling jewel and vase of plenty,

བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྩོལ་མཛད་པ། །

sampé dön kün tokmé tsol dzepa

You instantly fulfil all wishes without obstacle or delay.

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས། །

jetsün drolma gyalwa sé ché kyi

May all be auspicious so that I remain forever in your care,

མི་འབྲལ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

mindral tukjé kyongwé tashi shok

Noble Lady Tārā, together with the victors and their heirs!

ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །

Make auspicious prayers such as this, and scatter flowers.

ཅེས་པ་ལས་དགོངས་གཏེར་ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མའི་གཏེར་གཞུང་ཆོག་བསྒྲིགས་བསྡུས་པ་འདི་ཡབ་རྗེ་དམ་པའི་ཞལ་སློབ་འཇར་མན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་རྩི་ཀི་མཆོག་གླིང་སྐྱེས་སྤྲུལ་བཞི་པ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ་ནས་ཆོག་བསྒྲིགས་བྲིས་པའོ།། །།

This condensed ritual liturgy for the terma text ‘The Profound Essence of Tārā’ was arranged by the Fourth Tsikey Chokling Rinpoche, Mingyur Dewé Dorjé upon the request of Ösal Dorjé1 from Germany, who was a close disciple of my own spiritual father2.

 

| Translated by Lhasey Lotsawa (trans. Stefan Mang, ed. Libby Hogg) with the kind assistance of Adam Pearcey, 2018. Revised by Han Kop, 2019.

  1. That is Andreas Kretchmar.
  2. That is Tulku Urgyen Rinpoche.
• Download this text: EPUB MOBI PDF