Lineage Supplication

Lineage Prayers | Tibetan MastersJamgön Kongtrul Lodrö Thaye

English | བོད་ཡིག

Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Tukdrup Barche Kunsel thangka

Further Information:

༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Supplication to the Lineage of Tukdrub Barché Künsel, entitled Bestower of the Splendor of Accomplishments

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཁྱབ་བདག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །

deden shying gön khyabdak chö kyi ku

Protector of the Blissful Realm, all-pervasive dharmakāya lord,

འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

ö tsen tong bar chimé lha yi lha

Shining with thousands of effulgent marks, deathless god of gods,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །

dru dzin dakpo namnang longchö dzok

Lord of Potala, saṃbhogakāya Vairocana,

སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་མགོན་པད་དཀར་འཆང༌། །

nyingjé wangchuk dro gön pekar chang

Mighty Compassionate One, protector of beings, White Lotus-Holder,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

palden pema lé trung trulpé ku

Glorious nirmāṇakāya, Lotus-Born,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྒྱལ་དབང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

nangsi zilnön gyalwang tötreng tsal

Splendrous subjugator of all that appears and exists, Tötreng Tsal, king of victorious ones,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །

yeshe kha la chöpé tsok kyi jé

Queen of wisdom ḍākinī gatherings,

གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །

sangwé dakmo yingchuk tsogyalmar

Mistress of Secrets, Dhātviśvarī Tsogyalma,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །

jikten mik chik gyaltsab bairo jé

Regent Vairocana, single eye of the world,

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །

jampal dorjé trisong yabsé la

Mañjuśrīvajra Trisong, father and sons,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་བདག །

damdzin namtrul né ter gya tsé dak

Incarnation of Damdzin, lord of one hundred treasures and places,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

nyikmé dro dul chokgyur dechen ling

Tamer of the beings of the dark age, Chokgyur Dechen Lingpa,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་།

khyabdak jamyang khyentsé wangpo dang

All-pervasive lord Jamyang Khyentse Wangpo

འཁོར་ལོའི་དགོན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ།

khorlö gönpo lodrö tayé la

And sovereign of the maṇḍala, Lodrö Thaye,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་འཛིན། །

lé mön kalden zabsang tenpa dzin

Heirs to the profound secret teachings, with fortunate karmic aspirations,

ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །

lung zin chödak gyüpar chepa la

Predicted Dharma-holders, and masters of the lineage,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གནས་གཏེར་སྐྱོང༌། །

yidam daki damchen né ter kyong

Yidams, ḍākinīs, vow-holders, and guardians of the treasures and places,

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །

zungjuk yeshe rolpé khorlo la

Circle who revel in nondual wisdom,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so chi nang barché sol

I supplicate you, dispel the outer and inner obstacles!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik choktün ngödrub tsol

Bless me, bestow the supreme and common siddhis!

 

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས། །

changchub bardu tsa sum lhakpé lhé

Supreme divinities of the Three Roots, accept me until enlightenment,

རྗེས་བཟུང་འཇིགས་བརྒྱད་བདུད་བཞི་དུག་ལྔ་སོགས། །

jezung jikgyé dü shyi duk nga sok

Pacify the eight fears, four maras, and five poisons,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

chi nang sangwé barché kün shyi shying

And the outer, inner and secret obstacles.

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ku sum lamé gopang nyur tob shok

Let me swiftly attain the state of the Trikāya Guru.

ཅེས་པའང་པདྨ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊཱི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་དུ་དབོ་ཟླའི་དགའ་ཚེས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ལྔ་རིག་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This was composed by Padma Garwang Trinley Drodül Tsal, a joyful servant of Padma, at Devikoti Tsari-like Jewel Rock [Tsandra Rinchen Drak], the upper retreat of Palpung, on an auspicious day in the waxing part of the second month. The scribe was Karma Gyurmey who is endowed with the fortune of karmic aspirations. May virtuous goodness increase.

 

| Translated by Erik Pema Kunsang, Rangjung Yeshe Translations. Reproduced with permission.

• Download this text: EPUB MOBI PDF