Zhabdrung Ngawang Namgyal Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersGendün Rinchen | Tibetan MastersZhabdrung Ngawang Namgyal

English | བོད་ཡིག

Gendün Rinchen

Zhabdrung Ngawang Namgyal

Further information:
Download this text:

༁༔ ༔དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་ལྕགས་སྡོང་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Iron Tree of Immortality

A Guru Yoga Focusing on the Glorious Drukpa Ngawang Namgyal

by Serkong Ngawang Tsultrim Dönden & Je Khenpo Gendün Rinchen

 

༁༔ ༔ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡེ༔

Namo guru-padmākarāya!

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་མཧཱ་གུ་རུ་ཡི༔ 
ཐུགས་ཟབ་བཅུད་བསྡུས་འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ 
མན་ངག་ཡང་སྙིང་གདམས་པའི་རྒྱལ་པོ་འདི༔ 
ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་མཆོག་གྱུར་པ༔ 
ངོ་བོ་མ་ནོར་གོ་རིམ་མ་འཁྲུགས་པར༔

It is vital that the sublime stages for taking to heart
This king of instructions, the most essential method
For accomplishing immortality, which brings together
The profound heart-nectar of the Mahāguru,
Who spontaneously accomplished the three kāyas,
Should not be confused or their essence mistaken:

གནད་དུ་ཆེ་བའི་རང་ཉིད་རྟ་མཆོག་བསྐྱེད༔ 
སྤྱི་བོར་བླ་མ་ངག་གི་རྣམ་ཅན་ཚུལ༔ 
ཐུགས་ཀར་པད་འབྱུང་རིགས་བདག་ཚེ་མཐའ་ཡས༔

Visualize yourself as Hayagrīva, the supreme.
At your crown is the guru in the form of Ngawang.
At his heart is Padmasambhava, inseparable from
Amitāyus, the lord of the buddha family.

དབྱེར་མེད་གཅིག་འདྲེས་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་གི་ཐིག༔ 
འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི༔ 
དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོ་ཆེར་སྙིགས་དུས༔ 
བསྒོམ་པའི་བཀའ་བབས་བསྟན་འགྲོའི་གསོས་སུ་སྨིན༔ 
མཐའ་དམག་བཟློག་བྱེད་གཡུལ་འཁྲུག་ཞི་བ་དང་༔ 
མི་ཕྱུགས་ནད་རིགས་ཀུན་ཞི་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ༔ 
ཚེ་བསོད་སྟོབས་འབྱོར་མངའ་ཐང་རིགས་བརྒྱུད་རྒྱས༔ 
ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་འབྱོར་ལྡན་ས་སྐྱོང་གི༔ 
སྐུ་ཚེ་འགལ་རྐྱེན་ཞི་ཞིང་བཞེད་དོན་འགྲུབ༔ 
འབངས་རྣམས་དགེ་བཅུའི་ལས་ལ་བརྩོན་པ་དང་༔ 
མཐར་ཐུག་པདྨ་འོད་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས༔

This, the ḍākinīs’ heart-essence,
A guru yoga that bestows supreme immortality,
Is a meditative transmission that has emerged
To sustain teachings and beings in these evil times,
When the fivefold degeneration is rife;
To repel invading armies and pacify conflict;
To heal disease among people and livestock; to foster teaching and practice;
To increase longevity, merit, power, prosperity and progeny;
To pacify obstacles in the life of the protector of the realm,
Rich with the wealth of dharmic practice, and to fulfil his wishes;
To cause the population to exert themselves in the ten virtuous deeds;
And ultimately to bring about rebirth in the realm of Lotus Light.

ཕན་ཡོན་གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བས་ན༔ 
ངེས་པར་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔

Since it is undoubtedly the source of such benefits,
You must be sure to practise it, O child of good family!

ཞེས་གསུངས་པས་ཡང་ཟབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱ་བ་ལ༔ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་གསུམ་ལས༔

Thus, the practice of this profound guru yoga, The Iron Tree Vital for Accomplishing Immortal Life, which is described in this way, consists of three stages: 1) preliminaries, 2) main part and 3) conclusion.

1. Preliminaries

དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔

Taking Refuge

བདག་དང་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔

dak dang ma namkha dang nyampé semchen tamché lama sangye chö kyi ku la kyab su chi o

Together with all mother sentient beings, as infinite as space, I take refuge in the Guru, the Dharmakāya Buddha;

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའོ༔

sangye chö dang gendün sum la kabsu chi o

I take refuge in the Buddha, Dharma and Saṅgha;

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔

lama yidam khandro sum la kyab su chi o

I take refuge in the Gurus, Yidam deities and Ḍākinīs;

རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ༔

rangsem tong sal chö kyi ku la kyab su chi o

I take refuge in the dharmakāya, the inseparable emptiness and clarity of my own mind.

སེམས་བསྐྱེད་ནི༔

Generating Bodhicitta

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་འདི་ཉིད་ལ་ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ༔

semchen tamché kyi döndu nyurwa nyurwar nyikdü kyi tsé tung di nyi lakha jor yenlak dünden gyi gyalwa dorjé chang chenpö gopang rinpoche chiné kyang tobpar ja

For the sake of all sentient beings, I shall do whatever I can to ensure that I may swiftly reach the precious level of the great Vajradhara with the seven aspects of union in this brief lifetime during the degenerate age.

དེ་ཡི་ཆེད་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་བླ་མ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པར་བྱའོ༔

dé yi chedu lam zabmo lama lhé naljor sok tu zung né chimé tsé rigdzin drubpar ja o

To that end, I shall hold this profound path, the yoga of the guru as the deity, as the vital core of my practice and thereby attain the level of a vidyādhara of immortal life.

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི༔

2. Main Part

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་རང་རྩལ་མ་འགགས་དྲན་རྫོགས་ཀྱི་རང་ཉིད་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་རབ་ཁྲོས་སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཅན་ཕྱག་གཡས་དབྱུག་པ་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱི་རྩེ་ནས་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་གདོན་བགེགས་རྣམས་བརླག་པར་བྱེད་པ༔

kadak lhündrub chökü long né rang tsal magak dren dzok kyi rangnyi tachok rolpa kudok marnak rab trö sinpö zukchen chak yé yukpa yön dikdzub kyi tsé né mé rabtu barwé dön gek nam lakpar jepa

Out of the dharmākāya expanse, primordially pure and spontaneously present, as its own ceaseless creative power, I emerge as supreme Hayagrīva, perfect in the instant of recollection. He is dark red in colour, intensely wrathful, with the form of a rākṣasa. His right hand holds a club, and from the fingers of his left hand, which is in the threatening mudrā, shoot powerful flames that incinerate demonic and obstructing forces.

ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཀྱིས་རུ་ཊྲ་ཕོ་མོ་སྙིང་ག་ནས་བརྫིས་ཤིང་༔

zhab nyi dortab kyi rutra pomo nyingga né dzi shing

His two legs are in the heroic posture, trampling upon the hearts of male and female rudras.

དབུ་གཙུག་ཏུ་རྟ་མགོ་ལྗང་ཁུ་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔

u tsuk tu ta go jang khu také tserwa pal gyi ché gyé kyi gyenpa

A green horse’s head neighs at his crown, and he is adorned with the eight attributes of splendour.

སྤྱི་བོར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་འཁྲིག་པའི་ཀློང་ན་སེངྒེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱིས་མཚན་པའི་སྟེང་ན་ཁྲི་གཉན་ས་ལེའི་པགས་པའི་སྟེང་༔

chiwor ja ö kyi gurkhyim trikpé long na sengé chenpo gyé kyi tekpé rinpoche tri dorjé gyadram gyi tsenpé teng na tri nyen salé pakpé teng

Above my head, amidst a pavilion of light, on a jewelled throne supported by eight great lions and marked with crossed vajras, upon the skin of an antelope,

སྒྱུ་འོད་ཟུང་གསུམ་མཚོན་པའི་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ༔

gyu ö zung sum tsönpé natsok pé da nyimé kyilkhor gyi den la

And seats of multicoloured lotus, moon and sun, representing illusory body, luminosity and union,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་རབ་ཏུ་ཆགས་པ༔

dü sum sangye tamché kyi tukjé rang zuk kadrin sumden gyi tsawé lama dorjé chang ngawang namgyal kudok kar la marwé dang rabtu chakpa

Is the embodiment of the compassion of all the buddhas of the three times, my root guru of threefold kindness, in the form of the Vajradhara Ngawang Namgyal, who is white with a reddish glow.

སྤྱན་འབུར་ཚུགས་སུ་གཟིགས་ཤིང་ཞལ་ཁྲོ་འཛུམ་གྱི་ཉམས་ཅན་སྨིན་མ་སྨ་ར་ཞལ་རྒྱན་ཨོག་ཚོམ་རྣམས་སྔོ་འཁྱུག་པ་རིང་དུ་འཕྱང་བ༔

chen bur tsuk su zik shing zhal tro dzum gyi nyamchen minma mara zhal gyen ok tsom nam ngo khyukpa ring du changwa

He gazes piercingly, and has a wrathful smile and grey eyebrows, moustache and long beard.

ལྟོ་བ་ལྡིར་བས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ནོན་པ༔

towa dirwé kyiltrung nönpa

His rounded belly rests upon his crossed legs.

སྐུ་དྲང་ཞིང་སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ༔

ku drang zhing ku sha gyepa zhab dorjé kyiltrung gi zhukpa

He sits upright, with stout physique and legs crossed in vajra posture.

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མོས་མཛེས་པའི་བེར་ཟླུམ་བཟང་པོས་ཀླབས་པ༔

ku la chögö sum dang trashipé ri mö dzepé ber dum zangpö labpa

He is dressed in the three dharma robes and a magnificent cloak decorated with auspicious patterns.

ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་སྒོམ་ཐག་དམར་པོ་ཆིངས་ཤིང་༔

sherab tongpanyi tsönpé gomtak marpo ching shing

He has a red meditation belt symbolizing the wisdom of emptiness.

དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་དམར་པོ་གསེར་གཡུ་མུ་ཏིག་གི་ཕྲ་ཅན་མཛེས་པར་གསོལ་བ༔

u la gom zhamar po ser yu mutik gi trachen dzepar solwa

On his head he wears a red hat adorned with gold, turquoise and pearls.

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཚེའི་བུམ་པ་དམར་པོ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་མེ་ཏོག་འབྲས་བུས་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཅན་བསྣམས་པ༔

chak nyi nyamzhak gi teng na chimé dütsi gangwé tsé bumpa marpo paksam gyi shing metok drebü rabtu dzepé kha gyenchen nampa

His two hands are in the gesture of meditative equipoise and hold a red long-life vase filled with the nectar of immortality and adorned at the top with a beautiful wish-fulfilling tree complete with flowers and fruit.

སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན༔

si sum zil gyi nönpé daknyi chen

He has such presence that he prevails over the three planes of existence.

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨོ་ཌི་ཡ་ནའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཨ་ཙ་ར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་དང་༔

dé tukkar o di ya né lobpön chenpo a tsa ra lo chudruk lönpé nampachen chak yé ser gyi dorjé tsé ngapa dang

In his heart is the great master of Oḍḍiyāna in the form of a sixteen-year-old ācārya, with a five-pronged golden vajra in his right hand;

གཡོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ཀཱ་པ་ལ་གྲུ་མོ་གཡོན་ན་ཁ་ཊཱཾ་ག་བསྣམས་པ༔

yön nyamzhak gi teng na kapa la drumo yön nakha tam ga nampa

His left hand is in the gesture of equipoise and holding a kapala, while in the crook of his left arm he holds a khaṭvāṅga trident.

ན་བཟའ་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་པཎ་ཞྭ་དམར་སྨུག་གསོལ་ཞིང་པཎྜི་ཏའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཞབས་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ༔

naza chögö sum dang denpa pen zhamar muk sol zhing pandité chajé chen zhab rol tab kyi zhukpa

He is in scholarly costume, with the three dharma robes and the dark red hat of a paṇḍita, and is seated in the posture of ease.

ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་དྭངས་མ་དཀར་དམར་ཁ་སྦྱར་གྱི་དབུས་སུ་ཟླ་གདན་ལ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་སེར་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ༔

tukkar tiklé dangma kar mar kha jar gyi ü su da den la hrih yik marser ring cha tsek drak dang chepa

At his heart, within united subtle red and white essences, upon a moon-disc seat, is an orange syllable hrīḥ, complete with visarga.1

བླ་མའི་སྤྱི་བོར་འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་རིགས་བདག་སྣང་མཐའ་ཚེ་དཔག་མེད་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ༔

lamé chiwor ja ö kyi gurkhyim trikpé long na rikdak nang ta tsepakmé gyen dang chaluk yongsu dzokpa

At the guru’s crown, within a tent of iridescent light, is the lord of the family, Amitābha-Amitāyus, complete with all adornments and costume.

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་འཛིན་པ༔

chak nyi nyamzhak gi teng na chimé dütsi gangwé bumpa dzinpa

His two hands are in the gesture of equanimity, holding a vase filled with the nectar of immortality.

བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿ ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྟེང་ཕྱོགས་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་ཞིང་དང་༔

lamé tukké hrih lé özer tröpé tengchok yönten köpé zhing dang

Rays of light emanate from the syllable hrīḥ at the guru’s heart and invite the precious guru, together with the hosts of vīras and ḍākinīs who have attained the level of deathless awareness-holder, from the realms of wondrous qualities above,

ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔

lhonub ngayab ling

From Ngayab Ling in the southwest,

འབྲུག་ཡུལ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གནས་སོགས་ནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས༔

druk yul kunzang dechen né sok né lama rinpoche la chimé rigdzin nyepé pawo khandrö tsok kyi korwa chendrang

And from Bhutan, Land of the Thunder Dragon, the sacred place of Kunzang Dechen and elsewhere.

བདག་གི་བླ་མ་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ༔

dak gi lama ngawang nampar gyal

My own guru in the form of Ngawang Namgyal,

ཡོན་ཏན་བཀོད་དང་རྔ་ཡབ་ཀུན་བཟང་སོགས༔

yönten kö dang ngayab kunzang sok

No matter where you reside, in the pure lands

ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་གང་ན་བཞུགས་གྱུར་ཀྱང་༔

zhingkham namdak gang na zhuk gyur kyang

Of Yönten Kö, Ngayab Kunzang or elsewhere,

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

chendren chöpé né dir shek su sol

We invite you: come now to this place of offering.

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

བླ་མ་ལྷ་ལ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར༔

lama lha la timpé nyisumepar gyur

The guru dissolves into the deity, becoming indivisible.

འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དང་༔

chimé pal ter tsepakmé gön dang

Protector Amitāyus who bestows the splendour of immortality,

གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་འབྱུང་༔

gangchen drubpé wangchuk pema jung

Lord among siddhas in the land of snows, Padmasambhava,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ༔

kadrin nyammé ngawang namgyal la

And Ngawang Namgyal, whose kindness is beyond compare,

ཕྱག་འཚལ་བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

chaktsal dechen ngödrub tsal du sol

Homage to you: grant the attainment of great bliss, I pray.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འབུལ༔

chi nang sangwé chötrin gyatso bul

I present ocean-like clouds of outer, inner and secret offerings.

སྒོ་གསུམ་སྡིག་ལྟུང་མ་ལུས་སོ་སོར་བཤགས༔

go sum diktung malü sosor shak

I confess all misdeeds and downfalls, physical, vocal and mental.

མགོན་ཁྱོད་རྣམ་དཀར་མཛད་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔

gön khyö namkar dzé la jé yirang

I rejoice in all the virtuous activity that you, protector, carry out.

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཕྱིར་དུ༔

dorjé tekpé chökhor kor chirdu

So that you might turn the wheel of Vajrayāna Dharma,

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བརྟན་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔

namkha jisi tenpar zhuk soldeb

Remain, I pray, for as long as space itself exists.

བདག་དང་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པར༔

dak dang sizhi lektsok malüpar

All my own positivity and all that is found in existence and peace,

བདེ་ཆེན་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔

dechen zungjuk tobpé gyu ru ngo

I dedicate as a cause for attaining the level of great blissful union.

བདེ་ཆེན་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ཚེ་མཐའ་ཡས༔

dechen chimé pal ter tsé tayé

Amitāyus, who bestows the splendour of immortality and great bliss,

བདེ་ཆེན་འཇའ་ལུས་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་༔

dechen jalü ku nyé pema jung

Padmasambhava, who attained the rainbow body of great bliss,

བདེ་ཆེན་གྲུབ་དབང་ངག་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ༔

dechen drubwang ngawang nampar gyal

And Ngawang Namgyal, lord among the adepts of great bliss—

ཤུགས་དྲག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད༔

shuk drak güpé soltab luwamé

As you do not fail those who call out to you with intense devotion,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ༔

solwa deb so galkyen barché sol

I pray to you now: dispel all obstacles and adversity!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

jingyi lob shik chimé ngödrub tsol

Grant your blessings! Bestow the attainment of immortality!

ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

tsé di lo yi tongpar jingyi lob

Grant your blessings, that we may renounce the concerns of this life.

འཇའ་ལུས་འོད་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

jalü öku drubpar jingyi lob

Grant your blessings, that we may attain the rainbow body, the kāya of light.

འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dreltsé dön dang denpar jingyi lob

Grant your blessings, that all our interactions may be of benefit.

ས་སྐྱོང་མི་དབང་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་༔

sakyong mi wang kutsé tenpa dang

Grant your blessings, that the life of the sovereign may remain secure

ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

chabsi ngatang gyepar jingyi lob

And the power and prosperity of the state may increase.

དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ནས་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ །ཞེས་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གང་མང་གི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ་ལ་གནད་དུ་ཆེ༔

Repeat the Jikten Wangchuk prayer2 from "Jikten wangchuk…" to "…tso zhing zhepar gyur chik gu" seven, twenty-one, a hundred, a thousand or as many times as you can. It is crucial that you combine this with fervent supplication.

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པ༔

chimé dorjé ku nyepa

You who attained the deathless vajra kāya,

པདྨ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་ལ༔

pema pal gyi nyingpo la

Lotus Essence of Splendour,

གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔

güpa chenpö solwa deb

I pray to you with intense devotion:

རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

rigdzin tsé yi ngödrub tsol

Grant me the attainment of a vidyādhara with power over life.

ཞེས་ལན་བདུན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ།

Pray fervently as you repeat this seven times, twenty-one times, or more.

བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་བདག་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས་གཞན་གྱིས་བརྐུས་པ༔ ཡར་བ༔ འཐོར་བ༔ བླ་འགུགས་པ༔ གཏད་དུ་བཅུག་པ་སོགས་གང་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བཅིངས་པ་རྣམས་བཀྲོལ་ཏེ་བཀུག་ནས༔

lamé tukka né özer marpo chakkyu tabu chok chur tröpé dak dang jinpé dakpo nam kyi tsé dang sönam sok zhen gyi küpa yarwa torwa la gukpa té du chukpa sok gang na yöpa tamché chingpa nam trol té kuk né

Hook-like rays of red light stream from the guru’s heart. They gather together and remove any constraints in our own and our patrons’ vitality and merit, which may have been stolen by others, dispersed, scattered, summoned, or suppressed.

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་ཚེ་བུམ་དང་༔ བླ་མའི་ཕྱག་གི་ཚེ་བུམ་དང་༔ ཐུགས་ཀའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་གི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ཐིམ༔

chiwö rikdak tsepakmé kyi chak gi tsebum dang lamé chak gi tsebum dang tukké lobpön chenpö chak gi töpé nang du tim

They then dissolve into the long-life vase held by Amitāyus, the lord of the buddha family at our crown, the long-life vase that the guru holds, and the skull-cup held by the great master at his heart.

བདུད་རྩི་འཁོལ་ཏེ་ལུད་པ་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐམས་ཅད་དང་༔

dütsi khol té lüpa rang gi chitsuk né zhukpé lü kyi tsa tamché dang

The amṛta boils over, enters my crown and flows through all my body’s subtle channels.

ཁྱད་པར་རང་གི་སྙིང་ཁའི་ཧྲཱིཿཡིག་གི་གུའི་ནང་དུ་སྐལ་ལྡན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གནས་པའི་ཤངས་བུག་གཡས་པ་ནས་ཞུགས༔

khyepar rang gi nyingkhé hrih yik gi gü nang du kalden gyi drubja tamalpé nampachen du nepé shang buk yepa né zhuk

In addition, it enters the right nostril of any fortunate one for whom I am practising, who remains within their ordinary form within the vowel sign of the syllable hrīḥ within my heart.

ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་༔ རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཉམས་པ་གསོས༔

lü kyi nang tamché gang rang dang drubjé tsé dang sönam nyampa sö

It fills our bodies and restores and increases our vitality and merit—my own and those belonging to the objects of my practice.

ཆད་པ་རྣམ་འཐུད༔ ཟད་པ་རྣམས་གསོས་ཏེ་འཕེལ་བར་བྱས་ནས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ༔

chepa nam tü zepa nam sö té pelwar jé né chimé tsé ngödrub dampa tobpar gyurpar sammo

It extends what was cut short and replenishes what was exhausted, and it causes us to obtain the sublime siddhi of deathless life.

ཡང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་ཀྱི་གསོལ་བཤུགས་དྲག་ཏུ་བཏབ༔

Once again, repeat the Jikten Wangchuk prayer3 with intense devotion three, seven or however many times you prefer.

བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས༔

lamé tukké hrih yik ngak treng dang chepa lé özer marpo chakkyu tabu tröpé

Hook-like rays of red light stream out from the syllable hrīḥ and the mantra-garland at the guru’s heart.

རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྐ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་༔

tsa sum gyalwa zhitro nam kyi ka sung tuk kyi jinlab tutob nüpa püntsok tamché dang

They gather all the blessings of body, speech and mind and all the perfect power and strength of the peaceful and wrathful deities of the Three Roots, as well as all the riches of gods and human beings, including those of the most powerful humans of this world, such as the universal sovereign, and the mightiest devas of the desire and form realms, including Brahmā and Indra.

འཇིག་རྟེན་ན་མིའི་ཁྲོད་ན་དབང་ཆེ་བ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་དང་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའི་ནང་ན་དབང་ཆེ་བ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩི་དམར་པོ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས༔

jikten na mi trö na wangchewa khorlo gyur gyal dang dö zuk kyi lhé nang na wangchewa tsangpa dang gyajin lasokpé lhami paljor pünsum tsokpa tamché dütsi marpo özer dang chepé nampar kuk né

They gather them all in the form of red nectar and rays of light, which gently flow into the long-life vase and skull-cup held by Lord Amitāyus at my crown and the master at the guru’s heart.

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་དང་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་སློབ་དཔོན་བཅས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཚེ་བུམ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་སིབ་སིབ་བབས་པ་འཁོལ་བའི་ཁ་ནས་ཕྱིར་ལུད་པ༔ རང་ཉིད་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་རྩ་དབུ་མ་ནས་ཞུགས་པས་སྙིང་ཁའི་བསྒྲུབ་བྱའི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཞུགས་ཏེ་ལུས་གང་༔

chiwö rikdak tsepakmé dang lamé tukké lobpön ché kyi chaktsen tsebum töpé nang du sib sib babpa kholwé kha né chir lüpa rangnyi tamdrin du salwé tsauma né zhukpé nyingkhé drubjé nabuk yé né zhuk té lü gang

These then boil over and enter my own central channel, while I visualize myself clearly as Hayagrīva, enter the right nostril of the object of practice at my heart, and fill his or her body.

དེ་ལས་རིམ་པས་རང་གི་ལུས་ཀྱི་རྩའི་སྦུབས་དང་ཆ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གཏམས་པས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱས༔ གཞན་དོན་དུ་སྐྱེ་འཆི་མེད་པར་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར༔

dé lé rimpé rang gi lü kyi tsé bub dang cha tamché dütsi tampé tsé dang sönam sok lungtok kyi yönten gyé zhendön du kyechi mepar tsé ngödrub tobpar gyur

Gradually, my own subtle channels and all the parts of my body fill with nectar, causing all the qualities of learning and realization, including longevity and merit, to increase and, for others’ sake, bringing attainment of the siddhi of longevity beyond birth and death.

ཨོཾ་ཨཱཿ གུ་རུ་ཝ་གིནྡྲ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah guru wagindra vidzaya ayurdzana siddhi hung

oṃ āḥ guru vagindra-vijaya ayur-jñāna siddhi hūṃ

ཞེས་གྲུབ་དབང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཚན་སྔགས་གསོལ་འདེབས་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་སོགས་གང་མང་བཟླ་བ་ནི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ༔

Recite this, the siddha Ngawang Namgyal’s name mantra, as a prayer, as many times as possible—one hundred, one thousand, ten thousand, one hundred thousand, etc. To do so is an exceedingly powerful means of invoking blessings.

དེ་ནསབཛྲ་གུ་རུ་གང་མང་དང་༔

Then recite the Vajra Guru mantra as many times as possible and:

ཨོཾ་ཨཱ་མཱ་ར་ཎི་ཛི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱཧཱ༔

om amarani dziwantaye soha

oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

ཞེས་གཙོ་བོར་བཟླ༔ གཟུངས་རིང་ལན་བདུན་སོགས་གང་འཕྲོད་བཟླ༔

Focus primarily on this shorter mantra, but also recite the longer dhāraṇī seven or more times, as appropriate.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག༔

gewa di yi nyur du dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

བླ་མ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གྱུར་ནས༔

lama sangyé drub gyur né

Attain the realization of the enlightened guru, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang ma lüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་བསྔོ༔

With this, dedicate the merit.

 

ཐུགས་རྗེ་མྱུཪ་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ནི༔

Prayer that Swiftly Invokes Compassion

རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པ་བླ་མ་ལྷ༔

dorjé sum yermé pa lama lha

Guru and deity, inseparable in the three vajras—

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བདག་གི་མྱུར་ཐོབ་ནས༔

ngawang namgyal dak gi nyur tob né

May I swiftly attain the level of Ngawang Namgyal,

བྱིན་རླབས་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ༔

jinlab chenpö drowa malüpa

And through his great blessings, may I be inspired

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dé yi sa la göpar jingyi lob

To establish each and every being at the same level.

 

བདེ་ཆེན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་མཆོག༔

dechen ngödrub kün gyi jungné chok

Through my excellent vision of the guru as Vajradhara,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དུ་ལེགས་མཐོང་ནས༔

lama dorjé chang du lek tong né

The supreme source of all siddhis and great bliss,

གུས་པ་ཆེན་པོས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་དང་༔

güpa chenpö tsulzhin tenpa dang

And through my genuine and devoted service,

འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་ཞེན་པ་ལྡོག་པ་དང་༔

khorwé chö la zhenpa dokpa dang

May I let go of attachment to the things of saṃsāra,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བརྟན་ཅིང་༔

jam dang nyingjé changchub sem ten ching

Stabilize loving kindness, compassion and bodhicitta,

བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཏིང་འཛིན་མཆོག༔

kyedzok zung du drelwé tingdzin chok

And swiftly develop the sublime meditative absorption

མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

nyurdu gyü la kyewar jingyi lob

In which generation and perfection are united.

 

བརྩེ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས༔

tsé chen khyö la solwa tabpé tü

Through the power of praying to you, the benevolent one,

ཉིན་མཚན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་དུས་འདའ་ཞིང་༔

nyintsen dampé chö kyi dü da zhing

May I devote my time, day and night, to the sacred Dharma,

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མཆོག༔

damchö tsulzhin drubpé tünkyen chok

And, as the supreme aid to authentic practice of the Dharma,

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག༔

lamé jinlab sem la jukpar shok

May the guru’s blessings infuse my mind.

 

བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ༔

lamé ku sung tuk kyi dzepa la

May I never perceive the slightest fault

སྐྱོན་གྱི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་མི་སྐྱེ་ཞིང་༔

kyön gyi nangwa chungzé mi kyé zhing

In the guru’s activity of body, speech and mind,

ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡིས༔

yönten tongwé depa chenpo yi

And through the great devotion that sees only qualities,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔

chok dang tünmong ngödrub nyur tob shok

May I swiftly gain attainments, ordinary and supreme!

 

བདག་ནི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་སྐྱེས་བུ་རྣམས༔

dak ni tong tö dren rek kyebu nam

May all who see, hear or think of me, or connect with me in any way

ཚེ་ཡི་མཐར་ཡང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ༔

tsé yi tar yang ngawang namgyal pal

Perceive, when their lives are at an end, glorious Ngawang Namgyal

འཁོར་དང་བཅས་པ་མཐོང་ནས་དེ་མ་ཐག༔

khor dang chepa tong né dé ma tak

Together with his retinue, whereupon

བུ་བུ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོའོ་ཞེས༔

bu bu dewachen du dro o zhé

May the final words that they apprehend be:

མཐར་ཐུག་གསུང་གི་སྣང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tartuk sung gi nangwa tobpar shok

Come now, child, let us proceed to Sukhāvatī!

 

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་གསུངས་པའི་ཐེག་པ་མཆོག༔

gyalwa kün gyi sungpé tekpa chok

May we perfectly realize within this very lifetime

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལ་སོགས་ཡི་དམ་ལྷའི༔

heruka pal lasok yidam lhé

The supreme vehicle taught by all the buddhas

རིམ་གཉིས་ཆ་ལག་བཅས་པའི་རྟོགས་པ་རྣམས༔

rim nyi chalak chepé tokpa nam

And master every aspect of the two stages

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་རབ་གྱུར་ནས༔

tsé di nyi la ngön du rab gyur né

Of the yidam deity, such as the glorious heruka,

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་གནས་ལ་འགོད་པར་ཤོག༔

dro kün dechen né la göpar shok

Thereby establishing all beings in the great blissful sphere.

 

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི༔

3. Conclusion

དཔལ་ལྡན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ༔

palden ngawang namgyal rinpoche

Glorious Ngawang Namgyal, precious one,

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

chimé rigdzin tobpar jingyi lob

Inspire me to attain the level of an immortal vidyādhara.

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་སྟེ༔

lü ngak yi kyi dikdrib kün jang té

Help me to purify all misdeeds and obscurations of body, speech and mind,

གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

sangwa sum gyi jingyi lab tu sol

And grant me the blessings of your three secrets.

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས༔

Through praying in this way:

རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་བླ་མའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས༔

rikdak tsepakmé lamé chitsuk né zhuk

Lord Amitāyus enters the guru’s crown

ཐུགས་ཀའི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཐིམ༔

tukké lobpön pema jungné la tim

And dissolves into the master Padmasambhava at his heart.

བླ་མ་ཡང་རང་ཉིད་དཔའ་བོ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས༔

lama yang rangnyi pawo tamdrin du salwé chitsuk né zhuk

The guru himself then enters my own crown, while I clearly visualize myself as the heroic Hayagrīva,

སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་གའུ་ཁ་སྦྱར་གྱི་དབུས་སུ་རང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔

nyingkhé mishik pé tiklé ga'u kha jar gyi ü su rangsem shintu trawé lungsem la timpé tuk yi chik tu dré

And dissolves into the extremely subtle energy-mind within the sealed locket of the indestructible bindu at my heart, through which mind and wisdom merge as one.

སྙིང་དབུས་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྟེ་བར་རང་སེམས་བླ་མའི་སྐུར་ལམ་གྱིས་བཞེངས༔

nying ü dab gyé kyi tewar rangsem lamé kur lam gyi zheng

Within the eight-petalled lotus at my heart, my mind suddenly arises as the guru’s form,

འཆི་མེད་ཟུང་འཇུག་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར༔

chimé zungjuk tsewang rigdzin gyi ngödrub dampa tobpar gyur

And I gain the sublime attainment of deathless union as a vidyādhara with power over life.

ད་དུང་དམིགས་ཁྲིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཆེས་མྱུར་བ་ཡང་ཡོད་པས། བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ཞལ་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །

In addition, there is also an extraordinary visualization and an extremely swift method for reaching the level of Vajradhara of Union through this path within the short lifespan of this degenerate age. But this must be received directly from a teacher whom one has pleased.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect guru,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chökyi pal la longchö né

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

May I perfect the qualities of the five paths and ten bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

 

འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི་གཅིག་པུ༔

dro la pendé jungwé zhi chikpu

May the unique source of benefit and happiness for beings,

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ༔

palden drukpé tenpa rinpoche

The precious teachings of the glorious Drukpa,

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་༔

chok dü küntu dar zhing gyepa dang

Flourish and spread throughout the whole of space and time,

འགྲོ་ཀུན་ཐབས་མཁས་དེ་ཡིས་གྲོལ་གྱུར་ཅིག༔

dro kün tabkhé dé yi drol gyur chik

And may all beings be liberated through skilful means.

 

ཡུལ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འབྲུག་ཡུལ་འདིར༔

yul jong chi dang jedrak druk yul dir

In all lands in general and this country of Bhutan in particular

མི་མཐུན་ཉེར་འཚེའི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང་༔

mitün nyertsé ming yang mi drak shing

May even the names of disharmony and conflict be unknown,

ས་སྐྱོང་མི་དབང་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པ་དང་༔

sakyong mi wang chabsi tenpa dang

May the reign of the sovereign remain secure,

འབངས་རྣམས་དགེ་བཅུའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག༔

bang nam gé chü pal la chö gyur chik

And may citizens enjoy the splendour of tenfold virtue.

 

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས༔

heruka pal ngawang namgyal zhab

May the glorious heruka, noble Ngawang Namgyal,

ཡིད་ལ་གང་འདོད་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ༔

yi la gang dö ngödrub malüpa

Together with the hosts of root and lineage gurus,

འབེབས་མཛད་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་༔

beb dzé tsa gyü lamé tsok nam dang

Who rain down siddhis and all that is desirable,

ཕྱག་བཞི་མགོན་པོ་དཔལ་ལྡན་དུད་སོལ་མས༔

chak zhi gönpo palden düsolmé

As well as Four-armed Mahākāla and glorious Düsolma,

འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ༔

di chi lektsok tamché chikchar du

Bring about the auspiciousness of instantly accomplishing

ལེགས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔

lekpar drubpar jepé tashi shok

All that is excellent in this and future lives.

 

ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་ཨྀཐི༔

This is an extremely profound instruction: Ithi.

 

ཅེས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོ་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་ཟབ་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་འདི་ཡང་ཆུ་འབྲུག་སྤྲེལ་ཟླ་ཚེས་བཅུའི་ཆར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་གྲུབ་དབང་པདྨ་སམྦྷ་བའི་སྒྲུབ་གནས་འབྲུག་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེའི་མདུན་སར། འདྲེན་མཆོག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེ་སྟེ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བགྱིས་པའི་བྱིན་མཐུ་ལས། ཟར་ཟིར་གྱི་སྣང་བ་ལ་ཀུན་གཟིགས་ཆེན་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དངོས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་བརྙེས་ཁ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཞལ་སྒོ་ལས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་མང་ཙམ་མྱོང་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་འགོད་པ་ག་ལ་ནུས། །ཁྱད་པར་ལྔ་བཅུ་ཁ་རལ་གྱི་དུས་འདིར་རང་གཞན་ཀུན་ཉོན་མོངས་ཆེས་ཆེར་རགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རི་བོའི་ཕག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉེ་བའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར་ན། མཐའ་ཡི་དམག་འཁྲུག་བཟློག་པ་དང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་མཛད་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་བཤད་སྒྲུབ་འཆད་ཉན་འཕེལ་ཞིང་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ས་སྐྱོང་མི་དབང་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ཆོས་བློན་འབངས་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འགལ་རྐྱེན་དམ་སྲི་ཉེར་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག་དམིགས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཞི་བ་སོགས་དགོས་པ་ཁྱད་པ་ཅན་དུ་གཟིགས་ནས། མྱུར་དུ་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་སྤེལ་ཆོག་པའི་བཀའི་མཚན་མ་ཅུང་ཟད་བརྙེས་པ་ལ་བརྟེན། ཤཱཀྱའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་སྐྱེ་མིང་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྲིམས་དོན་ལྡན་ནམ་གསང་མཚན་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དགྱེས་རོལ་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོ་བདག་གིས། འབྲུག་བུམ་ཐངགི་གནས་སྐུ་རྗེའི་མདུན་སར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཚེ་རབས་དུ་མར་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་མོས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཤིན་ཏུ་བཟང་ཞིང་གྲུབ་དབང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་བསྐྱངས་པས། སློབ་བུའི་སྐྱེ་འཕྲེང་འཛིན་པ་སྲུང་འཁོར་པ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོས་སྤེལ་ལོ། །སྣོད་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

This exceedingly profound guru-yoga practice focused on the embodiment of knowledge, love and power, the great vital pillar of the glorious Drukpa Kagyü teachings, the Guru Vajradhara, whose kindness is beyond compare and whose name is difficult to utter, Ngawang Namgyal Palzangpo, is entitled The Iron Tree of Immortality and is a source of all siddhis. On the tenth day of the Monkey month in the Water Dragon year, at Kurje, Bumthang in Bhutan, a sacred place of practice for Padmasambhava, embodiment of all the buddhas of the three times, through the powerful blessing of opening the maṇḍala of Lama Gongdü, composed by the supreme guide Ngawang Namgyal, and presenting vast outer, inner and secret offering-clouds, I experienced a nebulous vision in which I received some small token of blessings directly from the great omniscient Ngawang Namgyal. Not only that, I also received many nectar-like instructions directly from the master’s mouth, but there was no way for me to write them all down. Still, during this degenerate age in particular, when our own and others’ destructive emotions are especially coarse and there are indications that the wellbeing and happiness of the teachings and beings are close to disappearing, like the sun setting behind a distant mountain, there is a special need for a means to avert invading forces, to advance study and practice within saṅgha communities who promote the wellbeing of the teachings and beings in general and who uphold, preserve and spread the doctrine of the glorious Drukpa Kagyü in particular, to ensure the longevity of the sovereign, dharma ministers and citizens, and the long-term security of the state, and to pacify all forms of adversity, malevolent influence and harm into the dharmadhātu. Thus, having received an indication that it would be permissible to commit this swiftly to writing, I, a holder of Śākyamuni’s tradition whose birth name was Ngawang Tsultrim Dönden and whose secret name is Pema Dorje Gyerol Mikyö Gyalpo, composed this at the sacred place of Kurje in Bumthang, Bhutan. The scribe was the mantra practitioner Yeshe Zangpo, who has been devoted to the precious teachings of the glorious Drukpa and sustained by the compassion of the lord of siddhas, Ngawang Namgyal, over the course of several lifetimes. It is crucially important that this be kept hidden from improper vessels.

དགེ་འདིས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

May the virtue of this become a cause for the precious teachings of the glorious Drukpa Kagyü to endure long into the future.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023, with many thanks to the Zhung Dratshang (Central Monastic Body) of Bhutan and Khenpo Sonam Tsewang.

 

Sources:

dge 'dun rin chen. "dpal ldan 'brug pa ngag dbang rnam rgyal la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med lcags sdong" In gsung 'bum dge 'dun rin chen. Rewalsar, Distt. Mandi, H.P.: Zigar Drukpa Kargyud Institute, 1985–1991. Vol. 6: 221–238

gser kong ngag dbang tshul khrims don ldan. Zhabs drung dag snang maʼi skor. Ed. dge ʼdun rin chen. 1 vols. Thimphu, Bhutan: Tango Monastic Community, 1981. pp. 3–19

 

Version: 1.1-20230508

  1. The visarga, written here as ḥ and in Tibetan as two small circles one above the other, represents aspiration or a hard “h” sound.
  2. Prayer to Zhabdrung Ngawang Namgyal by Yabchen Mipham Tenpai Nyima https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/mipham-tenpai-nyima/zhabdrung-prayer-jikten-wangchuk
  3. Prayer to Zhabdrung Ngawang Namgyal by Yabchen Mipham Tenpai Nyima https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/mipham-tenpai-nyima/zhabdrung-prayer-jikten-wangchuk
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept