Guru Yoga of Vajrasattva

Deities › Vajrasattva | Practices › Guru Yoga | Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Vajrasattva with consort

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་དགའི་ཞིང་སྦྱོང་བཞུགས་སོ། །

Cultivating the Pure Realm of Manifest Joy

A Guru Yoga of Vajrasattva

by Jikme Lingpa

 

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om maha shunyata jnana benza sobhava emako hang

oṃ mahā-śūnyatā-jñāna-vajra-svabhāvātmako 'ham

མངོན་པར་དགའ་བ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། །

ngönpar gawa rangzhin trulpé zhing

In the naturally emanated pure realm of Manifest Joy1

བལྟ་ན་སྡུག་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་དབུས། །

tanadukpé zhalmé khangchen ü

Is a great palace, immeasurable and magnificent to behold.

རང་གི་སྤྱི་བོར་གླང་པོས་མཚན་པའི་ཁྲིར། །

rang gi chiwor langpö tsenpé trir

In its centre, above my head, is a throne decorated with elephants,

རྩ་བའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ། །

tsawé lama dorjé mikyöpa

On which is seated my root guru, Vajra Akṣobhya.

སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་རྡོར་དྲིལ་ཡུམ་དང་འཁྲིལ། །

kudok karsal dordril yum dang tril

He is brilliant white in colour, holding vajra and bell, and embracing the consort.

ཞི་ཚུལ་དགུ་དང་རྒྱན་ཆ་བཅུ་གསུམ་མཛེས། །

zhi tsul gu dang gyencha chusum dzé

He has the nine peaceful demeanours and the thirteen adornments.

རིགས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ། །

rik kündüpé daknyi chenpo la

To this great embodiment of all buddha families

ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་མཆི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འབུལ། །

chaktsal kyab chi lü dang longchö bul

I pay homage. I take refuge and offer my body and possessions.

སྡོམ་གསུམ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

dom sum damtsik nyampa tol lo shak

I openly acknowledge and confess impairments of the three vows and samayas.

བྱང་ཆུབ་བསོད་ནམས་མཆོག་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

changchub sönam chok la jéyi rang

I rejoice in the supreme merit of enlightenment.

ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ། །

tekpa gyatsö chökhor kor du sol

I beseech you: Please turn the wheel of Dharma of the infinite vehicles.

རྟག་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

takpa gyen gyi khorlor zhuk soldeb

Remain forever, I pray, as the wheel of ornaments.

དགེ་ཚོགས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ཆེན་པོར་བསྔོ། །

gé tsok khor sum yong dak chenpor ngo

Within the great purity of the three spheres, I dedicate all virtue.

ཁྱེད་ཤེས་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyé shé mögü dungwé solwa deb

With total trust and ardent devotion, I pray: please care for me!

སྐུ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་མཛོད་སྤུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །

ku chok dorjé dzöpü kyilkhor né

From the supreme body’s vajra-ūrṇā maṇḍala,

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ། །

den sum tsangwé kyilkhor ngön trul té

The maṇḍalas of the three seats manifest in actuality.

བུམ་དབང་བསྐུར་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཚོགས། །

bum wangkur né pung kham kyemché tsok

As they grant the vase empowerment, my aggregates, elements and sense sources

ཡོངས་གྲུབ་གདན་གསུམ་འཁོར་ལོར་སྨིན་བྱིན་རློབས། །

yongdrub den sum khorlor min jin lob

Are ripened and blessed as fully perfected wheels of the three seats.

ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །

ewam zungjuk rolpé kyilkhor né

Through the maṇḍala of ewam’s play of union,

ཞུ་བ་སྐུ་དང་བདེ་བ་གསུང་རྡོ་རྗེ། །

zhuwa ku dang dewa sung dorjé

Melting brings about the vajra body, bliss the vajra speech,

མི་རྟོག་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་ནི། །

mi tok tuk kyi dorjé rangzhin ni

And non-conceptuality the vajra mind.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་གྱི། །

changchub sem dang namtar sumden gyi

Through bodhicitta and the ritual of threefold liberation,

ཆོ་གས་མཆོག་དབང་རྣམ་གསུམ་མངོན་བྱས་ཏེ། །

chogé chokwang nam sum ngön jé té

The three supreme empowerments are actualized:

རླུང་ཡིད་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དྷུ་ཏིའི་དབྱིངས། །

lung yi shé jé dribpa dhuti ying

Wind-energy, mind, and obscurations of knowable things are vanquished all at once

གཅིག་ཆར་བཅོམ་ནས་དགའ་མཆོག་ཁྱད་པར་གྱི། །

chikchar chom né ga chok khyepar gyi

In the space of the avadhūti. The supreme exemplary and actual joy

དཔེ་དོན་ལྡན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་སྒོམ་ལམ། །

pé dön lhenkyé yeshe tong gom lam

And the innate primordial wisdom are attained. The paths of seeing, meditation, and no-more-learning,

སློབ་པ་མིན་པར་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་དབྱིངས། །

lobpa minpar yeshe lamé ying

The basic space of unsurpassed wisdom,

བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་སྩོལ། །

deshek kham kyi yönten tarchin tsol

And the qualities of the sugatagarbha are all perfected.

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཧཱུྃ།

om ah guru benzasato rulu rulu hung jo hung

oṃ āḥ guru-vajra-satva rulu rulu hūṃ bhyo hūṃ

ཞེས་མོས་གུས་གདུང་བའི་ངང་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་དང་ལྷན་ཅིག །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུའི་གསལ་སྣང་། གསུང་སྔགས་སྒྲ། ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སེམས་འཛིན་ཅིང་བཟླ་བ་ནི་དོན་གྱི་དབང་བླང་བ་དང་།

Recite this from a state of intense devotion, while at the same time focusing on the clear appearance of Guru Vajrasattva’s body, his speech as the sound of mantra and his mind as non-dual wisdom. With this you receive the ultimate empowerment.

བརྡའི་དབང་བླང་བ་བསྡུས་པ།

Then for a concise way of receiving the symbolic empowerment:

བླ་མའི་གནས་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་དུ་བྱུང་།

lamé né sum lé özer kar mar ting sum rim dang chikchar du jung

From the guru’s three places, white, red, and blue rays of light radiate out, gradually and then all together.

རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་དུ་ཐིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་དག །དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་སྦྱངས།

rang gi né sum du rim dang chikchar du timpé ku sung tuk kyi damtsik nyamchak dak | wang zhi tob | drib zhi jang

They dissolve into me in stages and all at once, and purify impairments and breakages of the samayas of body, speech and mind. I receive the four empowerments, and the four obscurations are purified.

སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར།

ku zhi sabön gyü la zhakpar gyur

The seeds of the four kāyas are planted in my mind.

ཞེས་མོས་གུས་གདུང་བའི་ངང་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་དབང་བཞིའི་དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པའི་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་སྒོམ་བྱ་བ་ནི་བླ་མའི་ཞལ་ཤེས་ལས་ཤེས་ཤིང་།

Recite this from a state of ardent devotion. Simultaneously, focus on receiving the four empowerments in word and meaning. The way to meditate should be learned from the guru.

ཤིན་ཏུའང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་ཏུ་རིག་པར་བྱའོ། །

Know that this is an extraordinary pith instruction.

 

དཔོན་པོ་འོད་ཟེར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ངོར་རྒྱལ་བའི་དགོངས་བརྒྱུད་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པས་སོ།། །།

This was revealed by the awareness holder Jikdral Lingpa through the mind-direct transmission of the conquerors for the benefit of the chieftain Özer Trinlé.

 

| Translated by Han Kop and edited by Aaron Coote, 2019.

  1. Skt. Abhirati

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept