Entrusting Activity

Vajrakīla | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Two-armed Vajrakīla

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཕྲིན་བཅོལ་ནི།

Entrusting Activity

by Khenchen Jigme Phuntsok

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ཤ་ཆང་གིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ཀྱིས་བྱིང་གྱིས་བརླབས།

Arrange a torma adorned with meat and alcohol in a precious vessel and bless it with the sky-treasury mantra.

ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་དབང་དྲག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀས། །

kyé ngöntsé wang drak pema heruké

Kyé! In the past, the powerful, wrathful Padma Heruka

ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ག་ལ་བར། །

a sura yi drakpuk ga la war

In the place known as Asura Cave,

དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པའི་གཟུགས། །

dü jor chunyi né su dakpé zuk

Empowered you, pure embodiments of the twelve constellations,

ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་ལ། །

pursung damchen mamo chunyi la

As the twelve mātṛkā, oath-bound guardians of kīlaya,

དབང་བསྐུར་དམ་མནོས་ཕྲིན་ལས་གཉེར་གཏད་པའི། །

wangkur dam nö trinlé nyerté pé

And entrusted you with commitments and activity.

ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་མཛོད་ལ། །

tatsik nyenpo jesu dren dzö la

Now remember your solemn pledge!

དམ་རྫས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ནས། །

damdzé pal gyi torma di shyé né

Accept this samaya substance, the splendid torma,

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dro kün dé shying kyipé trinlé dzö

And act to bring joy and happiness to all beings!

ཐ་མ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལ། །

tama ngakchang dorjé düjom la

When the all-pervasive Lord Mañjuśrī, Loden Choksé,

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས། །

khyabdak jampal loden chok sé kyi

Conferred the great empowerment into the power of awareness,

རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་སྐུར་དུས་སུ། །

rigpa tsal gyi wangchen kur dü su

Upon the mantra-holder Dorje Dudjom,

འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །

dzamling sengchen norbu dradul tsal

The great lion of this world, Norbu Dradül Tsal,

དཔའ་རྟུལ་དྭངས་སྨན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

patul dangmen sungmé tsok nam kyi

Together with hosts of warriors, maidens and guardians,

ཅི་བཅོལ་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི། །

chi chol lé nam drubpar khelangpé

Promised to carry out whatever activities were requested of you.

ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་མཛོད་ལ། །

tatsik nyenpo jesu dren dzö la

Now remember your solemn pledge!

དམ་རྫས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ནས། །

damdzé pal gyi torma di shyé né

Accept this samaya substance, the splendid torma,

གངས་ཅན་སྐྱབས་གཅིག་མིག་མི་འཛུམ་པའི་གར། །

gangchen kyab chik mik mi dzumpé gar

And for the sole refuge of the Snowy Land, the lord of unblinking gaze,1

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །

kutsé ten ching dzetrin chok chur gyé

Let his life be secure and long and his activity flourish in every direction!

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

naljor dakchak pönlob khor ché kyi

For us yogis and those around us, the teacher and students,

ཚར་གཅོག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན། །

tsar chok jesu dzinpé trinlé kün

Let all the activities of subjugation and acceptance

མ་ཐོགས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མངོན་ཕྱུང་ལ། །

ma tok danta nyi du ngön chung la

Be carried out about unimpededly here and now,

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་སྒྲུབ་མཛོད། །

ten dang dro la penpé dön drub dzö

And let the goal of benefitting the teachings and beings be secured!

ས་མ་ཡ་ཧོ༔

samaya ho

Samaya ho!

ཞེས་རྐྱེན་ཕྲན་བུ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ནས་བལ་ཡུལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱིས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ཡི་གེར་སྤེལ་བའོ།། །།

Provoked by a minor circumstance, Ngawang Lodrö Tsungmé spoke these words in the Asura Cave in Nepal and the diligent vow-keeper and upholder of the Tripiṭaka Khenpo Namdrol wrote them down.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

  1. i.e., H.H. the Fourteenth Dalai Lama.