The Universal Medicine for Healing All Ills—Tibetan

Sickness & Healing | Advice | Tibetan Mastersའཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

English | Español | Français | བོད་ཡིག

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

Further Information:

༈ ནད་སེལ་གྱི་སྨན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་ཅེས་བྱ་བ།

བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་བ་སེམས་ཀྱི་རྟོག་པ་སྟེ། །ན་བ་ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན། །ཆོས་ཉིད་ངང་དུ་ན་བ་མེད། །ན་བ་གཏད་མེད་དབྱིངས་སུ་ཐོང༌། །ན་བ་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན། །ཆོས་ཉིད་རོལ་པ་འགགས་པ་མེད། །རང་སྣང་ཐམས་ཅད་ན་བ་ཡིན། །ན་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་ཡེངས་མེད་ཞོག །ན་བ་རྒྱུ་འབྲས་དབྱིངས་སུ་སང༌། ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་ནད་ལས་རང་གྲོལ་ཤོག །ཅེས་རབ་མཆོག་ན་བའི་སྐབས་བློ་གྲོས་པས་ཁ་མཚར་བྱས་པའོ།། དགེའོ།།

• Download this text: EPUB MOBI PDF