Fifth Dalai Lama

Tibetan MastersFifth Dalai Lama

English (1) | བོད་ཡིག (1)

Fifth Dalai Lama

Fifth Dalai Lama, Ngawang Lobzang Gyatso

Further Information:

ཆོས་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་ཟ་ཧོར་གདུང་། །

རྩ་གསུམ་སྲུང་མས་ཞལ་བསྟན་རྒྱ་ཅན་ཆོས། །

ཉེར་ལྔའི་སྒོ་འབྱེད་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་མགོན། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

Texts by the Great Fifth Dalai Lama Ngawang Lobzang Gyatso (ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1617–1682):

Practices

Download this collection: EPUB MOBI PDF