Thangtong Gyalpo

Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English (3) | Deutsch (1) | Español (1) | Français (1) | བོད་ཡིག (3)

Thangtong Gyalpo

Thangtong Gyalpo

Further Information:

༈ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དངོས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་དབང་། །

སྔ་གཏེར་མང་བཞེས་ཕྱི་གཏེར་དུ་མ་སྦས། །

རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པས་འཛམ་གླིང་གདུལ་དཀའ་འདུལ། །

འཆི་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Texts by the great siddha and bridge-builder Thangtong Gyalpo (thang stong rgyal po, 1361?–1485):

Prayers

Download this collection: EPUB MOBI PDF