Rigdzin Düpa Lineage Prayer

Lineage Prayers | Longchen Nyingtik | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Rigdzin Düpa and the other main practices of Longchen Nyingtik

Further Information:

༄༅། །རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Rain of Siddhis: A Prayer to the Lineage of Rigdzin Düpa

by the third Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima

རིགས་བརྒྱའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rik gyé wangchuk kunzang dorjé sem

Samantabhadra and Vajrasattva, lords of a hundred buddha families,

དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པྲ་ཧེ་བཛྲ་དང༌། །

drukpé gyaltsab prahé benza dang

Prahevajra, regent of Vajradhara,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ། །

ngödrub chok nyé jampal shenyen la

Mañjuśrīmitra, you who attained the supreme siddhi,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་མཁས་པ་ཤྲཱི་སེང༌། །

tulshyuk tarchin khepa shiri seng

The learned Śrī Siṃha, who perfected the yogic disciplines,

ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རབ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མདོ། །

zakmé jalü rab drub yeshe do

Jñanasūtra, who attained the immaculate rainbow body,

ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་བི་མའི་ཞབས། །

tekchok nyingpö shingta bimé shyab

Vimalamitra, pioneer of the essence of the supreme yāna,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང༌། །

kyilkhor gyatsö khyabdak pema jung

Padmākara, master over the ocean of mandalas,

འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་དང༌། །

jampal trulpa ngadak trisong dang

King Trisong Detsen, emanation of Mañjuśrī,

གངས་ཅན་མུན་སེལ་བཻ་རོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །

gangchen münsel bairo tsogyal la

Vairocana and Yeshe Tsogyal, who dispelled the darkness in the Land of Snows,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

སྙིང་ཐིག་བརྡའ་འགྲོལ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད། །

nyingtik da drol künkhyen drimé ö

Omniscient Trimé Özer [Longchenpa], who revealed the symbols of the Nyingtik,

ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང༌། །

zabter kabab rigdzin jikdral ling

Vidyādhara Jigdral Lingpa [Jikmé Lingpa], who was authorized with the transmission of the profound terma,

ལྷ་སྲས་ཟློས་གར་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ཞབས། །

lhasé dögar kunzang shyenpen shyab

Kunzang Shyenpen, emanation of the prince Murum Tsenpo,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང༌། །

dampé dzö dzin gyalwé nyugu dang

Gyalwé Nyugu, holder of the treasury of instructions,

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་འཁོར་བརྒྱུར་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །

khé dang drubpé khor gyur dongak ling

Dongak Lingpa [Jamyang Khyentsé Wangpo], universal king of learning and practice,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

kadrin nyammé tsawé lama la

Root master, in all your incomparable kindness,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་དབང་ཆུས་རྒྱུད་སྨིན་ཞིང༌། །

gyaltab chiluk wang chü gyü min shying

May my mind be ripened through the majestic empowerment,

སྤྱི་ཁྱད་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །

chi khyé lhakpé damtsik nampar dak

May general, specific and special samayas be completely pure,

ཏིང་འཛིན་ལྔ་དང་གབ་པ་བཞི་ཡི་གནད། །

tingdzin nga dang gabpa shyi yi né

By perfecting all the crucial points of the five samādhis and four secrets,

ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོས་གཞི་བཟུང་སྟེ། །

yongdzok kyerim zabmö shyi zung té

May the profound generation stage create the foundation,

སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་རིམ་དང༌། །

nyengyü yishyin norbü dzokrim dang

And through the perfection stage of the wish-fulfilling jewel of the oral lineage,

མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཕོ་ཉའི་ལམ་བརྟེན་ནས། །

ma gom sangye ponyé lam ten né

And the paths of the methods of ‘buddhahood without meditation’,

ཕུང་ཁམས་སྒྲིབ་བྲལ་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་རྩལ། །

pung kham dribdral ying su dakpé tsal

May we attain the power of purifying the obscurations of the body and elements into space,

ལྔ་ལྡན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་སྨིན་པར་ཤོག །

ngaden jalü dorjér minpar shok

Culminating in the vajra body of fivefold rainbow light!

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་ལམ་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཤེས་པའི་མོས་གུས་ཅན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། །

Composed by the devoted Jikmé Tenpé Nyima, who knows a little about the meaning of this path. Jayantu!

| Translated by Adam Pearcey, Rigpa Translations.

• Download this text: EPUB MOBI PDF