Prajñāpāramitā Series

English (5) | Español (1) | བོད་ཡིག (5)


Prajñāpāramitā

Further Information:

Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajñāpāramitā

Unborn, unceasing, the very essence of space

Yet it can be experienced as the wisdom of our own awareness:

Homage to the mother of the buddhas of past, present and future!

The following texts are now available as part of our Prajñāpāramitā (shes rab kyi pha rol tu phyin pa) and Abhisamayālaṃkāra (mngon rtogs rgyan) Series:

ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་བྱམས་མགོན་དགོངས་པའི་གསལ་བྱེད་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་།

  ཤེར་ཕྱིན་མཆན་འགྲེལ་གྱི་འཆད་ཐབས།

   ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བཤད་མདོ་འགྲེལ་ཚུལ་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་འཆད་པའི་སྔོན་འགྲོ།

    This is a text studied in Nyingma colleges, or shedra, before the full study of the Abhisamayālaṃkāra. It covers the following topics: various ways of identifying the founders of the Prajñāpāramitā commentarial tradition, the sūtras which the Abhisamayālaṃkāra explains, the 21 Indian commentaries on the Abhisamayālaṃkāra, and the most important commentarial works studied in the Nyingma tradition.

    བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་གི་འགྲེལ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞལ་ལུང་།

     ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་།

      Download this collection: EPUB MOBI