Praises to the Twenty-One Tārās

Tārā | Praise | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Green Tārā

Further Information:

༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage and the Excellent Benefits of Reciting the Praise

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ན་མ་སྟཱ་རཱ་ཨེ་ཀ་བིཾ་ཤ་ཏི་སྟྲོ་ཏ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་ས་ཧི་ཏ།

In the language of India: namas-tāraika-viṃśati-stotra-guṇa-hita-sahita

བོད་སྐད་དུ། སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

In the language of Tibet: drolma la chak tsal nyishu tsa chik gi töpa penyön dang chepa

In the English language: The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage and the Excellent Benefits of Reciting the Praise

 

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om jetsünma pakma drolma la chaktsal lo

Oṃ, Homage to the noble lady Tārā!1

 

ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsal taré nyurma pamo

Homage to Tārā, swift and gallant,

ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ། །

tuttara yi jikpa selma

Homage to Tuttārā, who banishes every fear,

ཏུ་རེས་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པས་སྒྲོལ་མ། །

turé dön kün jinpé drolma

Homage to Turā, who fulfils our every need,

སྭཱ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ། །

sohé yigé khyö la dü do

With svāhā we offer you honour and praise!2

 

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsal drolma nyurma pamo

Homage to Tārā, swift and gallant,

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །

chen ni kechik lok dang drama

Whose glance flashes like lightning;

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །

jikten sum gön chukyé shyal gyi

Born3 on the heart4 of a blossoming lotus

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །

gesar jewa lé ni jungma

From the face of the triple-world’s lord. (1)

 

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

chaktsal tönké dawa küntu

Homage to you whose countenance

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །

gangwa gya ni tsekpé shyalma

Resembles a hundred full autumnal moons,

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །

karma tongtrak tsokpa nam kyi

Smiling and glowing with brilliant light,

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

rabtu chewé ö rab barma

Like the radiance of a thousand stars. (2)

 

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །

chaktsal ser ngo chu né kyé kyi

Homage to you, graced with lotus-like hands,

པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

pemé chak ni nampar gyenma

And a water-born flower5 blue-gold in hue,6

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །

jinpa tsöndrü katub shyiwa

You who show generosity, diligence, strength,7

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

zöpa samten chöyul nyima

Patience, serenity and meditation. (3)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །

chaktsal deshyin shekpé tsuktor

Homage to you, whose victorious acts are boundless,8

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ། །

tayé nampar gyalwa chöma

Jewel on the great Tathāgata’s crown.

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །

malü parol chinpa tobpé

You who are served by all bodhisattvas,

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །

gyalwé sé kyi shintu tenma

Those who’ve accomplished all perfections.9 (4)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྂ་ཡི་གེ །

chaktsal tuttara hung yigé

Homage to you, who with tuttāra and hūṃ

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

dö dang chok dang namkha gangma

Fulfil all wishes10 unto the bounds of space.

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

jikten dünpo shyab kyi nen té

You who trample underfoot the seven worlds,11

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །

lüpa mepar gukpar nüma

And have the strength to summon all. (5)

 

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །

chaktsal gyajin melha tsangpa

Homage to you, praised by Indra,

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །

lunglha natsok wangchuk chöma

Agni, Brahmā, Maruts,12 and Śiva.

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །

jungpo rolang driza nam dang

All the bhūtas, vetālas, gandharvas,

གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །

nöjin tsok kyi dün né töma

Gaṇas and yakṣas pay tribute to you. (6)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཌ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །

chaktsal tré cheja dang pé kyi

Homage to you, who with traḍ and phaṭ

ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །

parol trulkhor rabtu jomma

Crush the enemies’ yantras13 to dust.

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

yé kum yön kyang shyab kyi nen té

With right leg bent in and left leg extended,

མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

mé bar trukpa shintu barma

You stand,14 radiant amidst a mass of blazing fire. (7)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོ། །

chaktsal turé jikpa chenpö

Homage to you, Turā,15 most terrible lady,

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dü kyi pawo nampar jomma

Destroyer of even the most powerful demons.

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །

chukyé shyal ni tronyer den dzé

With a lotus-face and deep-furrowed brow,

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །

drawo tamché malü söma

You are the slayer of each and every foe! (8)

 

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །

chaktsal könchok sum tsön chakgyé

Homage to you, whose fingers adorn your heart

སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

sormö tukkar nampar gyenma

And display the mudrā of the Three Jewels,

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བརྒྱན་པའི། །

malü chok kyi khorlo gyenpé

You who grace all points and bearings of the compass,

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །

rang gi ö kyi tsok nam trukma

And overwhelm16 all with your intense self-radiance. (9)

 

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི། །

chaktsal rabtu gawa jipé

Homage to you, supremely joyous,17

དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །

ugyen ö kyi trengwa pelma

With your splendorous crown and garlands.

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

shyepa rabshyé tuttara yi

Mirthful Tuttārā,18 laughing and smiling,

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །

dü dang jikten wang du dzema

Subduer of the realm of demons. (10)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །

chaktsal sashyi kyongwé tsok nam

Homage to you, who summon whole legions

ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །

tamché gukpar nüpa nyima

Of earthly guardians from all directions.

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer yowé yigé hung gi

With hūṃ quivering deep in your frown,

ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །

pongpa tamché nampar drolma

You free us from every misfortune.19 (11)

 

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་རྒྱན། །

chaktsal dawé dumbü ugyen

Homage to you, so brightly adorned,

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

gyenpa tamché shintu barma

On your crown a glorious20 sliver of moon,

རལ་པའི་ཁྲོད་ནས་འོད་དཔག་མེད་ལས། །

ralpé trö né öpakmé lé

Your locks always graced by Amitābha,

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ། །

takpar shintu ö rab dzema

Whose gleaming light rays stream forever forth. (12)

 

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར། །

chaktsal kalpa tamé mé tar

Homage to you, who appear in a blazing halo

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །

barwé trengwé ü na nema

Of all-consuming apocalyptic flames,

གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགས། །

yé kyang yön kum künné kor gé

Your right leg stretched out and left bent inward,

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dra yi pung ni nampar jomma

Immersed in joy, crushing legions of enemies.21 (13)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི །

chaktsal sashyi ngö la chak gi

Homage to you, who on the ground of earth

མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །

til gyi nün ching shyab kyi dungma

Strike your palms and stamp your feet;

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer chen dzé yigé hung gi

The hūṃ formed by your furrowing brow

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །

rimpa dünpo nam ni gemma

Smashing the seven netherworlds to dust.22 (14)

 

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །

chaktsal dema gema shyima

Homage to you, tranquil, gracious and blissful,

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

nyangen dé shyi chöyul nyima

Whose domain is the peace of nirvāṇa.

སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །

soha om dang yangdak denpé

With oṃ and svāhā in perfect union,

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

dikpa chenpo jompa nyima

You overcome every terrible evil.23 (15)

 

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །

chaktsal künné kor rabgawé

Homage to you, who, immersed in joy,

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །

dra yi lü ni rabtu gemma

Shatters the bodies of all your foes.

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །

yigé chupé ngak ni köpé

Shining with the wisdom-syllable hūṃ,

རིག་པ་ཧཱུྂ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །

rigpa hung lé drolma nyima

You lay out your ten-syllable mantra. (16)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །

chaktsal turé shyab ni dabpé

Homage to Turā,24 boldly stomping your feet—

ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

hung gi nampé sabön nyima

You who were formed from the seed of the syllable hūṃ.

རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །

rirab mendara dang bikjé

You cause Meru, Mandara and Vindhya,25

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

jikten sum nam yowa nyima

And all the three worlds to quiver and tremble. (17)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །

chaktsal lha yi tso yi nampé

Homage to you who hold in your hand

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །

ridak takchen chak na namma

A deer-marked and lake-like moon.26

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །

tara nyi jö pé kyi yigé

With tāra twice and then with phaṭ,

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། །

duk nam malüpar ni selma

You neutralize every kind of poison. (18)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །

chaktsal lha yi tsok nam gyalpo

Homage, sovereign27 of hosts divine!

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །

lha dang mi'amchi yi tenma

Willingly served by gods and kinnaras,

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བ་བརྗིད་ཀྱིས། །

künné gocha gawa ji kyi

Immersed in joy, absorbed in bliss,28

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

tsö dang milam ngenpa selma

You clear away nightmares, soothe away strife. (19)

 

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །

chaktsal nyima dawa gyepé

Homage to you, whose eyes shine lustrously,

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

chen nyipo la ö rabsalma

Bright with the fullness of sun and moon.

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

hara nyi jö tuttara yi

Tuttārā, with twice-uttered hara,

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

shintu drakpö rimné selma

You pacify terrible recurrent fevers.29 (20)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པའི། །

chaktsal denyi sum nam köpé

Homage to you, possessor of Śiva’s power30

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །

shyiwé tu dang yangdak denma

To arrange the three natures.31

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །

dön dang rolang nöjin tsok nam

Supreme Turā, you are the destroyer

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

jompa turé rab chok nyima

Of hordes of grahas, vetālas and yakṣas. (21)

 

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། །

tsawé ngak kyi töpa di dang

This root mantra itself is the Praise

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །

chaktsalwa ni nyishu tsachik

With the twenty-one verses of homage.32

 

The Excellent Benefits of the Praise

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །

lhamo la gü yangdak denpé

The wise who recite these words in earnest,

བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་དེ། །

loden gang gi rab dang jö dé

Filled with devotion for this goddess, (22)

 

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས། །

sö dang torang langpar jé né

At dusk, or also when rising at dawn,

དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །

drenpé mi jik tamché rab ter

Should recall that this praise grants absolute fearlessness,

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད། །

dikpa tamché rabtu shyijé

Pacifies misdeeds,

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

ngendro tamché jompa nyi do

And destroys all evil destinies.33 (23)

 

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །

gyalwa jewa trak dün nam kyi

Soon they will receive empowerment

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །

nyurdu wang ni kurwar gyur la

From the seven million conquerors,

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང༌། །

di lé chewa nyi ni tob ching

Attain greatness in this world,

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ །

sangye gopang tartuk der dro

And finally reach the blissful state of Buddha. (24)

 

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །

dé yi duk ni drakpo chenpo

By remembering this praise, even dreadful poisons,

བརྟན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །

ten nepa am shyenyang drowa

Whether from inanimate or animate sources,

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། །

zöpa dang ni tungpa nyi kyang

Whether eaten or imbibed,

དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ། །

drenpé rabtu selwa nyi tob

Will be completely neutralized. (25)

 

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །

dön dang rim dang duk gi zirwé

This praise, if chanted twice, thrice34 or seven times,

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། །

dukngal tsok ni nampar pang té

Also acts as the supreme destroyer

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །

semchen shyenpa nam la yang ngo

Of afflictions in other beings who suffer,

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །

nyi sum dün du ngönpar jö na

Beset by seizures,35 fevers or poisons. (26)

 

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །

bu döpé ni bu tob gyur shying

Those who want children will come to have them;

ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ། །

nor döpé ni nor nam nyi tob

Those who seek wealth will gain prosperity;

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། །

döpa tamché tobpar gyur la

Each and every wish will hereby be fulfilled,

བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །

gek nam mé ching sosor jom gyur

And obstacles, entirely vanquished, be no more. (27)

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །

This completes the praise to Bhagavatī Tārā as spoken by the completely perfect Buddha.

 

| Translated by the Tara’s Triple Excellence Team together with Wiesiek Mical and Stefan Mang, 2018. Edited by Libby Hogg and Adam Pearcey.

 1. This, the translator’s homage, was composed by the Tibetan translator(s). It is not part of the original text. The Tibetan translator(s) of the text, as found in the Derge Kangyur (D 438), remains unknown. For the recitation of the text as a mantra, the syllable oṃ was later added to the translator’s homage.
 2. In some traditions, the following four-line verse is added after the translator’s homage and before the actual start of the Praise. The verse is an explanation of Tārā’s root mantra (oṃ tāre tuttāre ture svāhā). Some masters explain that this verse is dedicated to Green Tārā, who is considered Tārā’s principal form yet is not included in the Praise. The verse may have originally been added by Pang Lotsawa Lodrö Tenpa (Dpang lo tsA ba blo gros brtan pa, 1276–1342), who states that he translated it from an Indian text. See: Martin Willson, In Praise of Tara: Songs to the Saviouress, (Somerville: Wisdom Publications, 1996), 120.
 3. Skt. udbhava, Tib. byung, Lit. arising.
 4. Skt. vikasat-kesara, Tib. ge sar bye ba, Lit. opening anthers.
 5. Skt. abja Tib. chu nas skyes, Lit. ‘born in water’. Within Buddhist texts ‘water-born’ always refers to a lotus flower, unless the context explicitly states otherwise. Water-born could be understood both in the singular and in the plural sense, as ‘a lotus flower’ and ‘lotus flowers’.
 6. For these two lines the Sanskrit could be read in a variety of ways. Besides the English translation presented here, the Sanskrit could also be read as: “Homage, golden one! Your hand adorned with a lotus flower, blue-gold in hue,” and: “Homage to you, graced with golden lotus-like hands, holding a blue lotus-flower,” Interestingly, the Tibetan texts do not reflect any of these Sanskrit readings. Instead the Tibetan present another reading which seemingly conflicts with the Sanskrit readings. Based on the Tibetan and its commentarial literature, the lines could be read as: “Homage, golden one! Your hand adorned with a blue lotus,”. Since the Tārā associated with this verse is depicted as golden in colour, holding a lotus-flower with blue petals and a golden stamen, all readings could be considered correct. These lines may have been purposely written with some ambiguity, thus allowing several readings and interpretations.
 7. Skt. tapaḥ, Tib. dka’ thub, Lit. fiery energy.
 8. Lit. your boundless acts are victorious.
 9. i.e. accomplished all the six or ten pāramitās.
 10. Skt. āśā, Tib. ’dod, Lit. hopes.
 11. According to various purāṇas and the Atharvaveda, our world system is divided into fourteen worlds: The seven (higher) worlds (saptaloka or saptavyāhṛti) consisting of the earth and the heavenly realms above and seven netherworlds (saptapātāla) which are subterranean paradises. Here, in verse five, Tārā is praised as ruling the seven higher worlds, while in verse fourteen Tārā is praised as ruling the seven netherworlds.
 12. Maruts are the vedic gods of wind.
 13. Yantras are diagrams, objects, or any other devices that the enemy may use.
 14. The Tibetan reads mnan which translates as “pressing”.
 15. Skt. ture, Lit. swift. Here the Tibetan translator(s) left ture untranslated, whilst translating it above as myur ma.
 16. The Sanskrit word āklua (Tib. ’khrug) is often translated into English as ‘agitated’. The idea behind the Sanskrit word āklua is that the agitation arises for example due to too many thoughts in the mind. Thus, in this context, ākula can be understood as ‘filling’ or overwhelming [for example the mind]. We tried to maintain this sense by translating the passage as: “...overwhelm (Skt. ākula) all with your intense (Skt. nikara) self-radiance.”
 17. Skt. pramudita, Tib. rab tu dga’ ba. The Sanskrit means only “joyous”, whereas the Tibetan could be read as “supremely joyous”. For poetic and metric considerations, we translate the word here as “supremely joyous”.
 18. The Sanskrit makes clear that Tuttārā is an epithet of Tārā.
 19. Alternatively: Hūṃ quivers [deep] in your frown, and you free us from every misfortune.
 20. Skt. śrī. Tib. dpal. Eng. glorious. Only found in the Sanskrit version of the praise.
 21. Please note that immersed in joy describes Tārā’s posture and not her act of crushing the enemies’ armies.
 22. Skt. saptapātāla. The ‘seven netherworlds’ are subterranean paradises inhabited by nāgas and asuras.
 23. Or: In perfect union with oṃ and svāhā you overcome every terrible evil.
 24. I.e. Homage, swift one…
 25. Mount Meru is a sacred cosmological mountain in Hindu, Jain and Buddhist cosmology and is considered to be the centre of all physical, metaphysical and spiritual universes. Mandara is a mountain that appears in various purāṇas describing the origin of amṛta, the drink of immortality. These texts describe how the gods use the Mandara mountain as a churning rod to churn the ocean of milk, thereby producing amṛta. (According to some legends and popular beliefs, Mount Mandra was identified as one hill located on the state highway between Bhagalpur and Dumka.) The Vindhya is a complex, discontinuous chain of mountain ridges, hill ranges, highlands and plateau escarpments in west-central India.
 26. Lit. Is a deer-marked, lake-like moon.
 27. Skt. adhyakṣā. Tib. rgyal po. Lit. a supervisor, overseer. (Since in the Sanskrit adhyakṣā is feminine and refers to Tārā a better Tibetan rendering could be rgyal mo.)
 28. The Tibetan line reads kun nas go cha dga’ ba brjid kyis, which could be rendered into English as: “Covered by the amour of joy and splendour.” It would thus appear (from currently available Sanskrit versions) that the Tibetans translated the Sanskrit word ābaddha (Lit. enclosed in or tied by. Here translated as both immersed in and absorbed in) as go cha (amour).
 29. Skt. viṣama on its own means “difficult”. Together with jvara, it is a type of recurring fever—malaria. The Tibetans translated the words separately as shin tu drag pa’i rims nad. Reading the Tibetan alone, the term would translate as “most difficult diseases”.
 30. Skt. śivaśakti. The Tibetans rendered this term as zhi ba’i mthus. Thus it appears that they rendered śiva in phonetics and translated śakti as mthus (power). In Tibetan zhi ba is however also a noun which means ‘peace.’ Thus the Tibetan could be read as: “You who possess the power to pacify.” According to Indian mythology, Śiva controls (rather than pacifies) the [hordes of] grahas, vetālas, and yakṣas.
 31. This is a reference to the Saṃkhyā philosophy in which the three natures (tattva)—sattva, rajas and tamas—constitute the material world (prakṛti).
 32. The Praise itself states, in the first part of verse 22, “This root mantra itself is the Praise, with twenty-one verses of homage.” Although opinions vary, it is most likely the full Praise in all twenty-seven verses. When Tibetans recite the Praise, it has become the custom to take a shortcut and recite just the first twenty-one verses of homage. The number of twenty-seven verses, is of great significance, since it is part of the sacred poetry of this text. The Praise thus consists of the sacred and auspicious number of 108 sections (in Sanskrit, twenty-seven times four sections, and in Tibetan twenty-seven times four lines).
 33. i.e. the lower realms.
 34. Thrice (gsum) is found only in the Tibetan version.
 35. Seizures are believed to be caused by spirit-possession.
• Download this text: EPUB MOBI PDF