The Source of Accomplishment

Lineage Prayers | Longchen Nyingtik | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer

English | བོད་ཡིག

༄༅། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Source of Accomplishment, the Fruit of the Two-Fold Truth—A Prayer to the Wisdom Ḍākinī Dechen Gyalmo

གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། །

guru deva dakini sarva siddhi pala hung

Guru deva ḍākinī sarva siddhi phala hūṃ

བདེ་སྟོང་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

detong trö dang dralwé podrang né

Manifesting from the palace of bliss and emptiness free from elaboration,

ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ། །

chökü tönpa kunzang yabyum la

Dharmakāya teachers, Samantabhadra and Samantabhadri,

གཉིས་མེད་འཛིན་བྲལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyimé dzindral ngang né solwa deb

To you I pray from the state of non-duality, free from grasping;

གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

shyönnu bumpé ku ru jingyi lob

Please bless me to attain the youthful vase body.

སྣང་སྟོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

nangtong lhün gyi drubpé podrang né

Manifesting from the palace of the spontaneously accomplished union of appearance and emptiness,

ལོངས་སྐུའི་སྟོན་པ་རིགས་ལྔ་སྟང་དཔྱལ་ལ། །

longkü tönpa rik nga tang chal la

Sambhogakāya teachers, lord and lady deities of the five families,

ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

zungjuk dechen ngang né solwa deb

To you I pray from the state of the great bliss of union;

མཐའ་བྲལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tadral longchö dzok kur jingyi lob

Please bless me to attain the sambhogakāya, free from extremes.

གསལ་སྟོང་རོལ་རྩལ་འགགས་མེད་ཀློང་ཡངས་ནས། །

saltong rol tsal gakmé long yang né

Coming from the vast expanse of the unceasing dynamic display of clarity and emptiness,

ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་བསམ་ཡས་ལ། །

tukjé tulkü tönpa samyé la

Nirmāṇakāya teachers who manifest in inconceivable forms due to compassion,

རྣམ་གསུམ་དད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

nam sum depé ngang né solwa deb

To you I pray with the three kinds of faith.

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gang dul trulpé ku ru jingyi lob

Please bless me to attain the nirmāṇakāya to tame beings.

འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །

womin pema ö kyi podrang du

To you who resides at the palace of unexcelled lotus light,

སྟོན་པའི་ཞལ་སྐྱིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །

tönpé shyal kyin pema jungné la

Padmasambhava, the representative of the teacher (Buddha),

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin drenpé ngang né solwa deb

I pray, remembering your kindness;

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gyurmé dorjé ku ru jingyi lob

Please bless me to attain the unchanging vajra body.

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་མཁའ་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་བདག །

neyul durtrö khachö yong kyi dak

To you, the sovereign of all the sacred places, charnel grounds, and celestial lands,

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཛྙཱ་ན་ས་ཀ་རར། །

dorjé pakmo jnana sakarar

Jñāna Sāgara1 (Yeshe Tsogyal, who is) Vajravārāhī

བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

chudruk gawé ngang né solwa deb

I pray from the state of the sixteenfold bliss;

བདེ་སྟོང་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong nyidzin dralwar jingyi lob

Please bless me to realize the union of bliss and emptiness free from grasping at duality.

རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་གསང་གསུམ་ན། །

gyal kün kyé yum khandrö sang sum na

To you who appear in the threefold secret aspects of the dākinī mother who gives birth to all the Buddhas,

གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ། །

den sum yongdzok dampa rik gyé lha

All the deities of the one hundred sacred families of the three seats without exception,

དངོས་འཛིན་ཞེན་བྲལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngödzin shyendral ngang né solwa deb

I pray from the state of freedom from attachment and grasping at reality;

ལྷ་ཚོགས་རོ་གཅིག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhatsok ro chik tokpar jingyi lob

Please bless me to realize the hosts of deities and myself as one taste.

ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྗེ། །

ngowo rangshyin tukjé daknyi jé

To the master who is the embodiment of essence, nature and compassion,

རྩ་གསུམ་མྱུ་གུ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ། །

tsa sum nyugu khyentsé özer la

Khyentse Özer, the son of the three roots,

དད་དམ་གོང་འཕེལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dé dam gongpel ngang né solwa deb

I pray from the state of increasing faith and connection;

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi chik tu drepar jingyi lob

Please bless me to unite your mind and mine as one.

འགྲོ་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀློང་ཡངས་ནས། །

dro pen nyingjé künkhyab long yang né

Manifesting from the vast expanse of all-pervading compassion for the benefit of beings,

འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་དཔལ་འབར་ལ། །

jikmé trinlé özer palbar la

Jigmé Trinle Özer Palbar,

དམ་ཚིག་རྒྱུན་ལྡན་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

damtsik gyünden ngang né solwa deb

To you I pray from the continuous flow of samaya;

རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rabjam trinlé drubpar jingyi lob

Please bless me to accomplish the infinite enlightened activities.

༈ ལྭ་དཀར་དཔེ་ཆ་ནས།

Inserted: Additional Lineage Prayer2

བརྟུལ་ཞུགས་ཐབས་ཤེས་འདུ་འབྲལ་མེད་ཀློང་ནས། །

tulshyuk tabshé dudral mé long né

Manifesting from the expanse of yogic conduct in which skilful means and wisdom are inseparably united,

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །

heruka pal yeshe dorjé la

Glorious heruka Yeshe Dorje,

ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

temkyang mepé ngang né solwa deb

To you I pray at all times, without hesitation,

སྒྱུ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gyulü ökur drolwar jingyi lob

Please bless me to be liberated in the illusory body of clear light.

The 'Source of Accomplishment prayer' continues...

གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྗེས་འཁོར་འདས་ཆོས་སོ་ཅོག །

soltab tukjé khordé chö so chok

By the power of invocation and compassion, the entire phenomenal existence of saṃsāra and nirvāṇa

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་རྣམ་རོལ་ཀྱང་། །

kündzob gyumé pé gyé namrol kyang

In relative truth manifests as the eight great similes of illusion,

དོན་དམ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་ཡོངས་བཟླུམ་པ། །

döndam deshek nyingpor yong dumpa

But in the absolute truth it is perfect in the enlightened state,

མྱང་འདས་མཐའ་བྲལ་དོན་ཀྱི་དབུ་མ་མཆོག །

nyangdé tadral dön kyi uma chok

The supreme middle way, nirvana free from extremes.

ཕྱག་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ། །

chakdzok yermé yeshe khandrö shyal

By directly seeing the face of the wisdom ḍākinī, Mahāmudrā and Dzogchen inseparable,

མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

ngönsum tong né tayé drowa kün

May I obtain the glorious power to establish all limitless beings

བདག་མེད་ལྷ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །

dakmé lhamo tsogyal naljormé

In the supreme state of the deity without a self,

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་ནུས་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །

gopang chok la gö nü pal tob shok

The yogini Yeshe Tsogyal.

ཅེས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་དད་དམ་ཐོས་པའི་ནོར་ལྡན་ཡོ་གི་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་དྷརྨཱ་དཱི་དང་། སྔོན་ལས་དགེ་བའི་བག་ཆགས་དུས་སུ་སྨིན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་མོ་ཚོགས་གཉིས་དབང་མོ་ཟུང་གིས་ནན་བསྐུལ་ངོར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཉམ་བཞག་གི་སྒྲོམ་ནས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྣང་ཆར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་ཡོངས་སུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

This prayer to the wisdom ḍākinī Yeshe Tsogyal, entitled the Source of Accomplishment, the Fruit of the Two Truths—A Prayer to the Wisdom Ḍākinī Dechen Gyalmo was discovered from the casket of the contemplative state and written during an off-period of meditation by yogi Kunzang Shenpen (First Dodrupchen Rinpoche) at the request of yogi Samantabhadra Dharmadvipa, who is rich in wealth of learning, samaya and devotion; and of Tsoknyi Wangmo, a niece of mine, who has ripened her virtuous experiences of the past. It was transcribed by Gyurmé Yeshe. May it be meritorious. Sarva maṅgalaṃ.

Translated by Tulku Thondrup (1992)

  1. Skt. for Yeshe Tsogyal (“Ocean of Wisdom”)
  2. Source: Lakar pecha
• Download this text: EPUB MOBI PDF