In Praise of Lumbinī

Pilgrimage | Praise | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Buddha’s Birth in Lumbinī

Further Information:

༄༅། །ལུམྦི་ནཱི་ལ་བསྟོད་པ་པདྨ་དཀར་པོ།

The White Lotus: In Praise of Lumbinī

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

ཀུན་ཏུ་སྙན་པའི་བ་དན་ཆེ། །

küntu nyenpé baden ché

The great flag of your universal renown

སྲིད་པ་གསུམ་ན་རབ་སྒྲེངས་པ། །

sipa sum na rab drengpa

Flies high throughout the three worlds,

མཚན་མཆོག་ལྡན་པ་ཟླ་བའི་ཞལ། །

tsen chok denpa dawé shyal

You of supreme sign and moon-like face —

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tubpé wangpo la chak tsal

Lord of sages, to you I pay homage!

 

ངོ་མཚར་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །

ngotsar zikpa nampa ngé

Following five wondrous considerations,

ལྷ་བུ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། །

lha bu dampa tok karpo

You, the divine Prince Śvetaketu,

ཛམ་གླིང་སེར་སྐྱའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

dzam ling serkyé drongkhyer du

Took birth in this world of ours in Kapilavastu,

ཟས་གཙང་སྲས་སུ་ཉེར་བལྟམས་ཚེ། །

zetsang sé su nyer tam tsé

As the son of Śuddhodana.

ཡུམ་ཆེན་སྒྱུ་མ་ཆེན་མོ་ཡི། །

yumchen gyuma chenmo yi

You blessed the golden womb of Māyādevī,

གསེར་མངལ་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །

ser ngal norbü shyalmé khang

As a jewelled palace,

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཆོས་སྟོན་མཛད། །

jin gyi lab shing chö tön dzé

Where you taught the Dharma.

ས་བཅུའི་གྲངས་ནི་རྫོགས་པའི་ཚེ། །

sa chü drang ni dzokpé tsé

And when months equal in number to the ten bhūmis

གནོད་པ་མེད་པར་རྩིབ་གཡས་ནས། །

nöpa mepar tsib yé né

Had passed, you emerged painlessly

སྐྱེས་བུ་གཞོན་ནུ་བྱོན་པ་ན། །

kyebu shyönnu jönpa na

As a newborn from her right side,

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་རས་དཀར་གྱིས། །

tsang dang gyajin ré kar gyi

To be wrapped in white cotton

སྐུ་ལྕིབས་དང་བཅས་ཉེ་བར་འཁྲུངས། །

ku chib dangché nyewar trung

By the gods Brahmā and Indra.

དེ་ཚེ་གོམ་པ་བདུན་འདོར་སར། །

detsé gompa dün dor sar

When you then took seven steps

དྲི་བྲལ་པདྨ་གཞོན་ནུ་ནི། །

dridral pema shyönnu ni

Pure fresh lotuses sprang up

ཉེ་བར་བཞད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

nyewar shyé dang lhenchik tu

And blossomed beneath your feet,

འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ། །

ö kyi nangwa chenpö khyab

And a great radiance filled the air.

ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིས་དག་བྱས་ཤིང་། །

lha yi dütsi dak jé shing

You were bathed in divine nectar,

མཚན་མཁན་གྱིས་ནི་ལེགས་བརྟགས་ཚེ། །

tsenkhen gyi ni lek tak tsé

A prognosticator examined you well

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའམ་སངས་རྒྱས་སུ། །

khorlö gyurwa’am sangye su

And prophesied that you would become

འགྱུར་རོ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །

gyur ro shyé ni rabtu drak

Either a universal monarch or a buddha.

དེ་ཡི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་ནི། །

dé yi dü su lha nam ni

At this, the gods raised their eyebrows

སྨིན་མའི་གཟེངས་མཐོ་གད་མོ་སྒྲོགས། །

minmé zeng to gemo drok

And laughed together in merriment,

བདུད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དཔའ་ཞུམ་སྟེ། །

dü kyi tsok nam pashyum té

While Māra’s hosts despondently cried out

སྨྲེ་སྔགས་དང་ནི་ཆོ་ངེ་འདོན། །

mengak dang ni cho ngé dön

And wailed in anguish.

འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་ལྟས་བཟང་པོ། །

jikten gewé té zangpo

At once, countless signs of merit and fortune

གྲངས་མེད་དག་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་སྣང་། །

drangmé dak kyang lhenchik nang

Appeared throughout the world,

རྩོད་པའི་དུས་འདིར་སྨོན་ལམ་བཟང་། །

tsöpé dü dir mönlam zang

As your five hundred positive aspirations

ལྔ་བརྒྱའི་བདེན་འབྲས་མངོན་དུ་སྣང་། །

ngabgyé den dré ngön du nang

For this age of strife took effect.

དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་གི །

detar kyebu khyuchok gi

Thereafter, as a great leader of beings,

གཞོན་ནུའི་རོལ་རྩེད་མཛད་པ་དང་། །

shyönnü roltsé dzepa dang

You excelled in the sports and games of youth,

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །

changchub nyingpor shek né kyang

Reached the essence of enlightenment,

ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །

chö kyi nga chen rabtu drak

And perfectly sounded the great Dharma drum.

དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

drachom pakpé tsok nam kyi

As I behold this renowned and sacred site,

ཉེ་བར་བསྟེན་པའི་གནས་འདི་ནི། །

nyewar tenpé né di ni

Venerated by so many noble arhats,

གྲགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

drakpa dön dang denpa yi

A place that truly liberates upon seeing,

མཐོང་གྲོལ་ཆེན་པོར་དད་པས་འདུད། །

tongdrol chenpor depé dü

I bow down in faith and devotion.

 

དེ་ལྟར་བསྟོད་བསྔགས་ཕུལ་བའི་དགེས། །

detar tö ngak pulwé gé

Through the virtue of offering praise in this way,

ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས། །

shyingkham gyatsor dzok min jang

May there be boundless perfecting, maturing and purifying

དཔག་ཏུ་མེད་པས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ། །

pak tu mepé dro nam drol

Throughout infinite, ocean-like realms, so that beings are freed

ཐུབ་ཆེན་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །

tub chen gopang chok tob shok

And attain the supreme status, equal to this Great Sage!

ཅེས་པའང་གནས་མཆོག་འདི་ཉིད་མཇལ་བའི་ཚེ་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་མངོན་པར་བཏུས་པ་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་སོ།། །།

When encountering this very place, I, Jampal Gawé Gocha, felt inspired to arrange these flower-like words.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation, 2018.

• Download this text: EPUB MOBI PDF