Lineage Prayers—Tibetan

English (13) | Español (2) | Français (3) | བོད་ཡིག (13)


Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further Information:

A series of lineage prayers (brgyud 'debs):

གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ།

  རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

   འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན།

    ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས།

     དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་གསལ་བྱེད།

      བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

       འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན།

        འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

         གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག

          དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ།

           སྤྱོད་འཇུག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།

            ཁ་བའི་ལྗོངས་འདིར་དབང་དུས་སུ་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་སྔགས་འཆང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་སུ་བཅད་པ་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་རྒྱུན།

             རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།

              Related Topics

              Download this collection: EPUB MOBI PDF