Le rituel du Vœu de bodhisattva

Vœux et engagements › Vœu de bodhisattva | Pratiques › Bodhicitta | Collections et cycles › Nyingma Mönlam | Maîtres tibétainsChatral Rinpoché | Maîtres tibétainsPatrul Rinpoché

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Chatral Rinpoché

Bouddha Śākyamuni

Plus d'infos:
Télécharger ce texte:

༄༅། །བྱང་སྡོམ་བླང་ཆོག་དཔལ་སྤྲུལ་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །

Le rituel du Vœu de bodhisattva

selon la tradition de Patrul Rinpoché

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་སྡོམ་བླང་བའི་ཐོག་མར།

Le premier jalon dans la prise du vœu de bodhisattva, la clé du chemin du Mahāyāna, est de se rappeler des qualités des Trois Joyaux :

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་བ་ནི།

Le Rappel des qualités des Trois Joyaux1

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

t'amché k'yenpa la chaktsal lo

Hommage à l’Omniscient !

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།

ditar sangyé chomdendé dézhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangyé rigpa dang zhab sou denpa

Ainsi le Bouddha, le transcendant, le conquérant accompli, le Tathāgata qui a réalisé la telléité, l’arhat qui a vaincu tous les ennemis, est un bouddha parfaitement et complètement éveillé, doué de la vue pénétrante et digne de vénération,

བདེ་བར་གཤེགས་པ།

déwar shekpa

Le Sugata qui a atteint l’état de félicité,

འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།

jikten k'yenpa

Celui qui connaît le monde entier,

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།

kyébou doulwé k'alo gyourwa

Le guide, le dompteur des êtres,

བླ་ན་མེད་པ།

lanamépa

L’insurpassable,

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་

l'a dang mi nam kyi tönpa

Le maître des dieux et des hommes,

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།

sangyé chomdendé té

Le Bouddha Bhagavat.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ།

dézhin shekpa dé ni sönam dak gi gyou t'ünpa

Le Tathāgata est en harmonie avec tout mérite.

དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ།

géwé tsawa nam chu mizawa

Il ne dilapide pas les racines de la vertu.

བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།

zöpé rabtou gyenpa

Il est pleinement doté de la patience.

བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི།

sönam kyi ter nam kyi zhi

Il est source de trésors de mérite.

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲས་པ།

pé jé zangpo nam kyi trépa

Il est paré des excellentes marques mineures.

མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།

tsen nam kyi métok gyépa

Les marques majeures s’épanouissent pleinement en lui.

སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།

chöyoul renpar t'ünpa

Son activité est opportune et pertinente.

མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ།

t'ong na mi t'ünpa mépa

Quand on le regarde, il n’y a rien de disgracieux.

དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།

dépé möpa nam la ngönpar gawa

Il apporte la vraie joie à ceux qui ont foi.

ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ།

shérab zil gyi minönpa

Sa sagesse surpasse tout par sa splendeur.

སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།

top nam la dziwa mépa

Ses pouvoirs sont invincibles.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ།

semchen t'amché kyi tönpa

Il est le maître de tous les êtres animés.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ།

changchoub sempa nam kyi yab

Il est le père de tous les bodhisattvas.

འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

p'akpé gangzak nam kyi gyalpo

Il est le souverain de tous les êtres nobles.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན།

nyangen lé dépé drongk'yer dou drowa nam kyi dépön

Il est le guide qui mène les êtres à la cité du nirvāṇa

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།

yéshé paktou mépa

Sa sagesse est incommensurable.

སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།

pobpa sam gyi mik'yabpa

Son intrépidité est inconcevable.

གསུང་རྣམ་པར་དག་པ།

soung nampar dakpa

Sa parole est parfaitement pure.

དབྱངས་སྙན་པ།

yang nyenpa

Le ton de sa voix est mélodieux.

སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།

kou jé tawé chok mishépa

On le contemple sans jamais se lasser.

སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།

kou tsoungpa mépa

Sa forme est incomparable.

འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།

döpa dak gi magöpa

Le monde du désir ne le souille pas.

གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ།

zouk dak gi nyéwar magöpa

Le monde de la forme ne l’entache pas.

གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ།

zoukmé pa dak dang madrépa

Le monde du sans forme ne l’affecte pas.

སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

doukngal dak lé nampar drolwa

Il est entièrement affranchi de la souffrance.

ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

p'oungpo dak lé rabtou nampar drolwa

Il est complètement libéré des agrégats.

ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ།

k'am nam dang midenpa

Il ne possède pas les constituants de l’expérience ordinaire.

སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།

kyemché nam dampa

Il a la maîtrise des champs sensoriels.

མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ།

dupa nam shintou chépa

Il a tranché les nœuds

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་སྒྲོལ་བ།

yong sou doungwa dak lé nampar drolwa

Il est complètement affranchi du tourment.

སྲིད་པ་ལས་གྲོལ་བ།

sipa lé drolwa

Il est libéré du désir.

ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།

chouwo lé galwa

Il a franchi la rivière.

ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yéshé yongsou dzokpa

Il a parfait toutes les sagesses.

འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

dépa dang majönpa dang dantar joungwé sangyé chomdendé nam kyi yéshé la népa

Il réside dans la sagesse de tous les bouddhas des trois temps.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ།

nyangen lé dépa la minépa

Il ne demeure pas dans le nirvāṇa.

ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ།

yangdakpa nyi kyi t'a la népa

Il reste dans la finalité parfaite.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།

semchen t'amché la zikpé sa la zhoukpa té

Il se trouve au niveau où il voit tous les êtres.

འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ། །

didak ni sangyé chomdendé nam kyi kou chéwé yönten yangdakpa nam so

Telles sont les qualités authentiques et suprêmes des incarnations du Bouddha.

 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། མཐའ་མར་དགེ་བ།

dampé chö ni t'okmar géwa bardou géwa t'amar géwa

Le saint Dharma est bon au début, bon au milieu et bon à la fin.

དོན་བཟང་པོ།

dön zangpo

Sa signification est excellente.

ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།

tsikdrou zangpo

Ses mots et ses syllabes sont excellents.

མ་འདྲེས་པ།

madrépa

Il a ses caractéristiques propres.

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yongsou dzokpa

Il est parfaitement complet.

ཡོངས་སུ་དག་པ།

yongsou dakpa

Il est absolument pur.

ཡོངས་སུ་བྱང་བ།

yongsou jangwa

Il purifie totalement.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ།

chomdendé kyi chö lekpar soungpa

Le Bouddha enseigne le Dharma à la perfection.

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ།

yangdakpar t'ongwa

Il apporte la vision authentique.

ནད་མེད་པ།

né mépa

Il est dépourvu d’affliction.

དུས་ཆད་པ་མེད་པ།

du chépa mépa

Il est constant et toujours opportun.

ཉེ་བར་གཏོད་པ།

nyéwar töpa

Il est fiable quand on l’applique.

འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།

di t'ongwa la dön yöpa

Le réaliser accomplit le but des êtres.

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།

k'épa nam kyi soso rang gi rigpar jawa

Les sages peuvent le valider par leur conscience discriminante.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་བརྟེན་པ།

chomdendé kyi soungpé chö doulwa la lekpar tenpa

Le Dharma qui est enseigné par le Bouddha repose entièrement sur l’entraînement de l’esprit.

ངེས་པར་འབྱུང་བ།

ngépar joungwa

Il mène au renoncement.

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ།

dzokpé changchoub tou drowar jépa

Il guide les êtres à l’Éveil parfait.

མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།

mit'ünpa mé ching dupa dang denpa

Il est sans contradiction. Il embrasse tout.

བརྟེན་པ་ཡོད་པ།

tenpa yöpa

Il est constant.

རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། །

gyouwa chépa o

Il met un terme à toute incertitude.

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ།

t'ekpa chenpö gendün ni lekpar zhoukpa

Quant aux membres du Saṅgha du Grand Véhicule, ils entrent complètement.

རིགས་པར་ཞུགས་པ།

rikpar zhoukpa

Ils entrent en pleine conscience.

དྲང་པོར་ཞུགས་པ།

drangpor zhoukpa

Ils entrent directement.

མཐུན་པར་ཞུགས་པ།

t'ünpar zhoukpa

Ils entrent harmonieusement.

ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

t'almo jarwé ö sou gyourpa

Ils sont dignes qu’on les vénère les mains jointes.

ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

chak jawé ö sou gyourpa

Ils sont dignes qu’on se prosterne devant eux.

བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང༌།

sönam kyi pal gyi zhing

Ils sont un glorieux champ de mérites.

ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ།

yön yongsou jongwa chenpo

Leur faire des offrandes purifie grandement.

སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།

jinpé né sou gyourpa

Ils sont un objet de générosité.

ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ།

küntou yang jinpé né sou gyourpa chenpo o

Ils sont en tout point le suprême objet de générosité.

 

མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །

gönpo t'oukjé ché denpa

Seigneur d’une grande bonté,

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །

t'amché k'yenpa tönpapo

Maître omniscient,

བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང༌། །

sönam yönten gyatsö zhing

Source d’océans de mérite et de vertu :

དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dézhin shek la chaktsal lo

Devant le Tathāgata, je me prosterne.

 

དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །

dakpa döchak dralwé gyou

Pur, qui affranchit des passions,

དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང༌། །

géwé ngensong lé drol zhing

Vertueux, qui libère des mondes inférieurs,

གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པ། །

chik tou döndam chokgyour pa

Lui seul est la vérité suprême et absolue :

ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

zhi gyour chö la chaktsal lo

Devant le Dharma qui est paix, je me prosterne.

 

གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །

drol né drolwé lam yang tön

Libérés, ils montrent la voie de la délivrance

བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །

labpa dak la rabtou gu

Et se consacrent entièrement aux disciplines,

ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །

zhing gi dampa yönten den

Champ sacré de mérites, doté des nobles qualités :

དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gendün la yang chaktsal lo

Devant le Saṅgha, je me prosterne.

 

སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

sangyé tso la chaktsal lo

Je me prosterne devant le Bouddha, le guide.

སྐྱོབ་པ་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kyobpa chö la chaktsal lo

Je me prosterne devant le Dharma, le protecteur.

དགེ་འདུན་སྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gendün dé la chaktsal lo

Je me prosterne devant le Saṅgha, la communauté.

གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

soum la taktou gu chaktsal

Je me prosterne respectueusement et continuellement devant tous trois !

 

སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །

sangyé yönten sam mik'yab

Les vertus du Bouddha sont inconcevables ;

ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །

chö kyi yönten sam mik'yab

Les vertus du Dharma sont inconcevables ;

དགེ་འདུན་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །

gendün yönten sam mik'yab

Les vertus du Saṅgha sont inconcevables.

བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་བྱས་པའི། །

sam mik'yab la dé jépé

Ayant foi en ces inconcevables,

རྣམ་པར་སྨིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །

nampar minpa ang sam mik'yab

Il s’ensuit que le fruit est inconcevable :

རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

namdak zhing dou kyépar shok

Puissé-je renaître dans une terre complètement pure !

Prière à la bodhicitta et aux bodhisattvas

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེ་ལྡན་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་གུས་ཤིང་སྐྱབས་སུ་གསོལ་བ་ནི།

Maintenant nous exprimons notre respect et prenons refuge dans la précieuse bodhicitta et dans ceux qui la possèdent, les bodhisattvas :

ངན་འགྲོ་ལས་ནི་ཟློག་བགྱིད་ཅིང༌། །

ngendro lé ni dok gyi ching

Nous détournant de la route qui mène aux mondes inférieurs,

མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟོན་ལ། །

tori lam ni rab tön la

Elle nous montre la voie vers les mondes supérieurs

རྒ་ཤི་མེད་པར་འདྲེན་བགྱིད་པ། །

ga shi mépar dren gyipa

Et nous conduit là où il n’y a ni vieillesse ni mort :

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchoub sem la chaktsal lo

Devant cette bodhicitta, en hommage, je m’incline !2

གང་ལ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་རིན་ཆེན་དེ། །

gang la sem kyi dampa rinchen dé

Je rends hommage à ceux qui ont donné naissance

སྐྱེས་པ་དེ་ཡི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །

kyépa dé yi kou la chaktsal zhing

À cet esprit le plus précieux et le plus sacré,

གང་ལ་གནོད་པ་བྱས་ཀྱང་བདེ་འབྲེལ་བ། །

gang la nöpa jé kyang dé drelwa

Qui rendent heureux ceux-là mêmes qui leur nuisent.

བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

déwé joungné dé la kyab sou chi

Dans ces sources de félicité, je prends refuge.

དེ་ནས་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི།

La Consécration de l’environnement

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌།

könchok soum gyi denpa dang

Par le pouvoir de la vérité du Bouddha, du Dharma et du Saṅgha,

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང༌།

sangyé dang changchoub sempa t'amché kyi jingyilab dang

Par la bénédiction de tous les bouddhas et bodhisattvas,

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།

tsok nyi yongsou dzokpé ngat'ang chenpo dang

Par le vaste pouvoir de l’accomplissement des accumulations de mérite et de sagesse,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས།

chö kyi ying nampar dak ching sam gyi mik'yabpé tob kyi

Et par la pureté du dharmadhātu inconcevable,

དེང་འདིར་ཁོར་ཡུག་གི་ས་གཞི་འདི་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།

dengdir k'or youk gi sa zhi didak déwachen gyi zhing gi köpa tabou p'ünsoum tsokpé gyen t'amché kyi nampar gyenpé dzé shing yi dou ongwa sam gyi mik'yabpar gyour

Tout l’environnement devient maintenant semblable au champ de bouddha Sukhāvatī, magnifiquement agencé et paré de toutes sortes d’ornements exquis, d’une beauté captivante et inconcevable.

ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་ཝརྟཱ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟཱ་ཡ་ཧོ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།

om sarva bid poura poura soura soura awartaya awartaya ho saparana k'am

ལན་གསུམ།

Réciter trois fois

མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི།

La Consécration des offrandes

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་འདི་དག་ཏུ་ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དམ་པ་གཟུགས་དང༌། སྒྲ་དང༌། དྲི་དང༌། རོ་དང༌། རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར།

p'ünsoum tsokpé zhing didak tou l'a dang mi yojé dampa zouk dang dra dang dri dang ro dang rekja lasokpa nampar dak ching yi dou ongwé chöpé trin gyatso sam gyi mik'yabpé namk'é k'am t'amché gangwar gyour

Dans ce monde parfait, les biens sacrés des dieux et des hommes – les formes, les sons, les odeurs, les goûts, les textures et ainsi de suite – emplissent l’espace tout entier en un océan de nuées d’offrandes pures et enchanteresses défiant l’imagination :

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tat'agaté b'ayo bisho mouk'ébé sarva t'ak'am outgaté saparana himam gagana k'am soha

ལན་གསུམ།

Réciter trois fois

མཆོད་པའི་སྤྲིན་གཟུངས་ནི།

La Dhāraṇī de la nuée d’offrandes

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya namo bhagavaté vajra sara pramardha né tat'agataya arhaté samyak sambouddhaya tadhyata om vajré vajré mahavajré maha tédzo vajré maha vidya vajré maha bodhitsitta vajré maha bodhi manto pasam kramana vajré sarva karma awarana bisho dhana vajré soha

ལན་གསུམ།

Réciter trois fois

དེ་ནས་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

Inviter les bouddhas et leur entourage comme champ de mérites

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ནས་སྐྱབས་གསུམ་བཀའ་སྡོད་བཅས། །

chok du kün né kyab soum kadö ché

Ô trois sources de refuge de toutes les directions et de tous les temps, ainsi que tous ceux qui vous servent,

ཉོན་མོངས་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ཏེ། །

nyönmong dro la k'yentsé rab gong té

Avec toute votre sagesse et tout votre amour, pensez aux êtres vivants tourmentés par leurs émotions négatives,

དཔག་མེད་ཞིང་ནས་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །

pakmé zhing né t'okmé dzout'roul gyi

Et venez maintenant des mondes illimités sous forme d’émanations miraculeuses sans entraves

འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་བཞུགས་གསོལ། །

dir shek chötrin gyatsö u zhouk sol

Prendre place au cœur de cette nuée d’offrandes

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

malu semchen kün gyi gön gyour ching

Vous êtes les protecteurs de tous les êtres sans exception.

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

du dé poung ché mi zé jom dzé l'a

Vous êtes les déités qui détruisent implacablement les māra et leurs hordes.

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malu jizhin k'yen gyourpé

Vous qui connaissez toutes choses telles qu’elles sont dans leur vraie nature,

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden k'or ché né dir shek sou sol

Êtres éveillés, venez maintenant prendre place avec vos entourages.

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །

chomden kalpa drangmé douma rou

Êtres éveillés, pendant des ères incalculables

འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །

dro la tsé chir t'oukjé nam jang shing

Par amour pour les êtres animés, vous avez cultivé la compassion.

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །

mönlam gyachen gongpa yongdzokpé

Vos aspirations sont vastes, votre vision est parfaitement complète,

ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །

k'yé zhé dro dön dzé du di lak na

Et si maintenant le moment est venu pour vous de faire le bien des êtres,

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །

déchir chöying p'odrang l'ündroup né

Alors, du palais du dharmadhātu spontanément parfait,

རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

dzout'roul jinlab natsok tön dzé ching

Déployez toutes sortes d’émanations magiques, faites pleuvoir vos bénédictions,

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །

t'ayé semchen tsok nam dralwé chir

Et pour libérer les êtres animés en nombre illimité,

ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

yong dak k'ordangché té shek sou sol

Venez maintenant, je vous prie, avec vos entourages dans toute leur pureté absolue.

ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །

chö nam kün gyi wangchouk tso

Vous êtes les seigneurs de tous les dharma ;

བཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག་འདྲ་ཞིང༌། །

tsoma ser gyi dok dra zhing

Tel le brillant de l’or le plus pur,

ཉི་མ་ལས་ལྷག་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །

nyima lé l'ak ziji ché

Votre éclat est plus resplendissant que le soleil.

དད་པས་སྤྱན་ནི་དྲང་བར་བགྱི། །

dépé chen ni drangwar gyi

Avec foi et dévotion, je vous invite à venir ici.

ཞི་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །

zhi zhing t'oukjé ché denpa

Vous possédez paix et grande compassion ;

དུལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །

doul zhing samten sa la zhouk

Vous résidez dans la douceur et les étapes de concentration ;

ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བྲལ་བ། །

chö dang yéshé chak dralwa

Vous possédez le Dharma et la sagesse exempte de désir,

ཀུན་ཏུ་མི་བཟད་ནུས་པར་ལྡན།

küntou mi zé nupar den

Ainsi qu’une force totalement inépuisable.

ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞི་དག་ལ།

tsour chön tsour chön zhi dak la

Venez maintenant, venez de cet état de paix,

ཐུབ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

t'oubpa kyéchok t'amché k'yen

Sages puissants, êtres suprêmes et omniscients,

ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙན་ནི། །

shintou lek jé zouknyen ni

Revêtez des formes illusoires exquises

མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chöpé né dir shek sou sol

Et venez en ce lieu d’offrandes, je vous prie !

ཞེས་སྤྱན་དྲངས།

Invoquez-les ainsi

བཞུགས་གསོལ་ནི།

Inviter les bouddhas et leur entourage à demeurer

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །

chomden dir ni jönpa lek

Êtres éveillés, maintenant que vous êtes ici, soyez les bienvenus.

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །

dak chak sönam kalpar den

Nous avons tant de bonne fortune et de mérite.

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང༌། །

dak gi chöyön zhé né kyang

Acceptez ces offrandes, puis

ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །

t'ouk la gong shing nangwar dzö

Tournez votre esprit vers nous, nous vous en prions.

གདན་འབུལ་བ་ནི།

Offrir aux bouddhas de prendre place

པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་བརྗོད༌། 

péma kamala yé stam

I. La Préparation :

དེ་ནས་སྦྱོར་བ་ཚོགས་གསོག་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་

Les Sept Branches pour réunir les accumulations

དང་པོ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི།

1. La Prosternation

བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །

lama nyammé sangyé rinpoché

Maîtres incomparables, précieux bouddhas, par nature

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

du soum déshek sé ché t'amché kyi

Vous possédez la bénédiction du Corps, de la Parole et de l’Esprit

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱིན་བརླབས་པས། །

kou soung t'ouk kyi rangzhin jinlabpé

De tous les sugata et bodhisattvas du passé, du présent et du futur :

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kadrin chenpö zhab la chaktsal lo

Je m’incline en hommage devant ceux qui possèdent une si grande bonté.

ཞེས་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པ་ནི།

La Prière en un verset :

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

könchok soum la chaktsal lo

Hommage aux Trois Joyaux !

སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁྱོད་འདྲའི་དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་ས་ལའང་མེད། །

kyébou k'youchok k'yö dré géjong chenpo zhendak l'a youl sa la ang mé

Suprêmes parmi les êtres, dans tous les royaumes des dieux, il n’existe pas de grands pratiquants spirituels comme vous,

འཇིག་རྟེན་འདི་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་གནས་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །

jikten di na ang yöpa mayin namt'ö bou yi né na ang yö mayin

Ni dans ce monde non plus, ni même dans le royaume de Vaiśravaṇa.

ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་གནས་མཆོག་དག་ནའང་མེད་ལ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་དག་ནའང་མེད། །

l'a yi p'odrang né chok dak na ang mé la chok dang choktsam dak na ang mé

Dans les demeures suprêmes, les palais des dieux, il ne s’en trouve aucun, ni dans une quelconque direction, cardinale ou intermédiaire.

རི་དང་ནགས་སུ་བཅས་པའི་ས་སྟེང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་ཀྱང་ག་ལ་ཡོད། །

ri dang nak sou chépé sa teng gyépa küntou kor kyang gala yö

Sur toute la surface de la terre, dans les montagnes et les forêts, où pourrait-on en trouver un ?

ཅེས་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་པ་ནི།

La Prière en quatre versets :

སྐུར་གྱུར་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལའང༌། །

kour gyourpa ni t'amché la ang

Dans chaque forme que vous revêtez, sans exception,

མཚན་མཆོག་སུམ་ཅུ་གཉིས་མངའ་བའི། །

tsen chok soumchou nyi ngawé

Vous êtes vénérés comme des bouddhas parfaitement éveillés

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གྲགས་ལྡན་པ། །

dzokpé sangyé drak denpa

Dotés des trente-deux marques suprêmes au complet :

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la chaktsal lo

À vous tous, les Victorieux, je rends hommage.

 

རྫོགས་སངས་གང་དུ་བལྟམས་པ་དང༌། །

dzok sang gangdou tampa dang

Là où naissent les bouddhas parfaits,

གང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལ་རེག་དང༌། །

gangdou changchoub la rek dang

Où ils atteignent l’Éveil,

ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་སྐོར་བ་དང༌། །

zhiwé k'orlo korwa dang

Tournent la roue du Dharma qui pacifie,

ཟག་མེད་མྱ་ངན་འདས་པ་དང༌། །

zakmé nyangen dépa dang

Entrent en nirvāṇa immaculé,

 

བདེ་གཤེགས་གང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། །

déshek gangdou zhoukpa dang

Où ils résident comme sugata,

འཆག་པ་དང་ནི་བཞེངས་པ་དང༌། །

chakpa dang ni zhengpa dang

Marchent, se tiennent et

སེང་གེ་ལྟ་བུར་གཟིམས་པ་ཡི། །

sengé tabour zimpa yi

Dorment tels des lions :

གནས་དེ་ལ་ནི་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

né dé la ni dak chaktsal

À tous ces lieux sacrés, je rends hommage !

 

སྟེང་དང་འོག་དང་བར་དག་དང༌། །

teng dang ok dang bar dak dang

Au zénith, au nadir et entre les deux,

ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཡང༌། །

chok dang chok tsam nam sou yang

Dans les directions cardinales et intermédiaires,

སྐུར་བཅས་སྐུ་ནི་མེད་པ་ཡི། །

kour ché kou ni mépa yi

Qu’ils soient avec ou sans forme,

མཆོད་རྟེན་ལ་ནི་བདག་ཕྱག་འཚལ། །

chörten la ni dak chaktsal

Aux stūpa, je rends hommage !

དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་བསྟོད་པ་གཉིས་རེས་མོས་ཀྱིས་འདོན་པར་བྱ།

Ces deux louanges doivent être récitées en alternance

དེ་ནས་ཐུབ་པའི་མཛད་བཅུའི་བསྟོད་པ་ཆེ་བ་ནི།

La Grande Louange des dix actes du Bouddha3

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangyé shakya t'oubpa la chaktsal lo

Hommage au Bouddha, Śākyamuni !

གང་གིས་དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །

gang gi dangpor changchoub t'ouk kyé né

Louange à toi qui donnas d’abord naissance à l’esprit d’Éveil,

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་མཛད་ཅིང༌། །

sönam yéshé tsok nyi dzok dzé ching

Puis parachevas les accumulations de mérite et de sagesse,

དུས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྲོ་བ་ཡི། །

du dir dzépa gyachen drowa yi

Et devins, par le vaste pouvoir de tes actions,

མགོན་གྱུར་ཁྱོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །

gön gyour k'yö la dak gi töpar gyi

Le seigneur et le protecteur des êtres vivants de l’époque actuelle.

 

ལྷ་རྣམས་དོན་མཛད་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །

l'a nam dön dzé doulwé du k'yen né

Hommage à toi qui, après avoir enseigné aux dieux,

ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཤིང༌། །

l'a lé bab né langchen tar shek shing

As su que le moment de dompter le monde humain était venu

རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའི། །

rik la zik né l'amo gyout'roul mé

Et qui, descendant du royaume des dieux tel un grand éléphant,

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

l'oum sou zhoukpar dzé la chaktsal lo

As vu la famille où tu allais naître et es entré dans la matrice de Māyādevī.

 

ཟླ་བ་བཅུ་རྫོགས་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོ་ནི། །

dawa chou dzok shakyé sépo ni

Hommage à toi, prince des Śākya, né au bout de dix mois

བཀྲ་ཤིས་ལུམྦིའི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའི་ཚེ། །

tashi loumbi tsal dou tampé tsé

Dans le bosquet de bon augure de Lumbinī, où

ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱིས་བཏུད་མཚན་མཆོག་ནི། །

tsang dang gyajin gyi tu tsen chok ni

Brahmā et Indra te vénérèrent, tes marques suprêmes

བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchoub rik sou ngédzé chaktsal lo

Attestant que tu étais destiné à l’Éveil.

 

གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་མི་ཡི་སེང་གེ་དེས། །

zhönnou tobden mi yi sengé dé

Hommage à toi, lion parmi les hommes, qui, avec toute ta vigueur juvénile

ཨ་གྷ་མ་ག་དྷར་ནི་སྒྱུ་རྩལ་བསྟན། །

agha magadhar ni gyoutsal ten

Fis des prouesses aux jeux d’Agha Magadha,

སྐྱེ་བོ་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །

kyéwo drekpa chen nam tsarché né

Où tu triomphas de tes fiers adversaires

འགྲན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drenda mépar dzé la chaktsal lo

De sorte que personne ne pouvait rivaliser avec toi.

 

འཇིག་རྟེན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌། །

jikten chö dang t'ünpar jawa dang

Hommage à toi qui, pour respecter les convenances du monde

ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤང་ཕྱིར་བཙུན་མོ་ཡི། །

k'ana mat'o pang chir tsünmo yi

Et éviter toute mauvaise action, pris une reine et établis une cour,

འཁོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །

k'or dang den dzé t'ab la k'épa yi

Et par de tels moyens habiles,

རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalsi kyongwar dzé la chaktsal lo

Gouvernas le royaume.

 

འཁོར་བའི་བྱ་བར་སྙིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །

k'orwé jawar nyingpo mé zik né

Hommage à toi qui compris toute la futilité du saṃsāra,

ཁྱིམ་ནས་བྱུང་སྟེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །

k'yim né joung té k'a la shek né kyang

Renonças à la vie d’un chef de famille,

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉིད་ལས་ཉིད། །

chörten namdak droung dou nyi lé nyi

Et, traversant les cieux,

རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rabtou joungwar dzé la chaktsal lo

Te donnas l’ordination devant le stūpa de Viśuddha.

 

བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །

tsönpé changchoub droubpar gong né ni

Hommage à toi qui, résolu à persévérer jusqu’à l’Éveil,

ནཻརཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་ལོ་དྲུག་ཏུ། །

nairandzané dram dou lo drouk tou

Pratiquas les austérités pendant six ans sur les rives de la Nairañjanā

དཀའ་བ་སྤྱད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྱིན་པས། །

kawa ché dzé tsöndru t'archinpé

Et parachevant la diligence,

བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙེས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

samten chok nyé dzé la chaktsal lo

Atteignis le samādhi suprême.

 

ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །

t'okma mé né bépa dön yö chir

Hommage à toi qui as cherché à donner un sens

མ་ག་དྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །

magadha yi changchoub shing droung dou

À tous tes efforts entrepris depuis des temps sans commencement,

སྐྱིལ་ཀྲུང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །

kyiltroung miyo ngönpar sangyé né

Et qui, assis immuable dans la posture de vajra, sous l’arbre de la bodhi à Magadha,

བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchoub dzokpar dzé la chaktsal lo

T’es éveillé au véritable état de bouddha et as atteint l’Éveil parfait.

 

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །

t'oukjé dro la nyourdou zik né ni

Hommage à toi qui, dans ta compassion,

ཝཱ་ར་ཎཱ་སི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ཏུ། །

Vārāṇasī la sok né chok tou

As aussitôt posé ton regard sur les êtres vivants,

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །

chö kyi k'orlo kor né doulja nam

Puis as tourné la roue du Dharma dans des lieux sacrés tels que Vārānasī,

ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

t'ekpa soum la gö dzé chaktsal lo

Et as établi les disciples dans les trois véhicules.

 

གཞན་གྱིས་རྒོལ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ཕྱིར། །

zhen gyi golwa ngenpa tsarché chir

Hommage à toi qui détruisis les adversaires malveillants

མུ་སྟེགས་སྟོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་བྱིན་སོགས། །

moutek tönpa drouk dang l'éjin sok

En triomphant des six maîtres des tīrthika, Devadatta et les autres,

འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །

k'ormo jik gi youl dou du nam toul

Ainsi que des māra de la terre de Khormojik ;

ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

t'oubpa youl lé gyal la chaktsal lo

Toi, le sage puissant, tu fus victorieux dans le combat.

 

སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱི། །

sipa soum na pé mé yönten gyi

Hommage à toi qui, à Śravastī, accomplis de grands miracles

མཉན་དུ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །

nyendou yöpar chot'roul chenpo ten

D’une splendeur sans pareille dans l’ensemble des trois mondes,

ལྷ་མི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་མཆོད་པ། །

l'a mi drowa kün gyi rab chöpa

Et qui, grâce aux offrandes faites par les dieux, les hommes et les autres êtres,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tenpa gyépar dzé la chaktsal lo

Fis s’accroître et prospérer les enseignements.

 

ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བྱའི་ཕྱིར། །

lélo chen nam chö la kouljé chir

Hommage à toi qui, pour inciter les paresseux au Dharma,

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ། །

tsachok drong gi sa zhi tsangma rou

Quittas ton corps, bien qu’immortel et semblable au vajra,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གཤེགས་ནས། །

chimé dorjé tabu kou shek né

Et entras en parinirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nyangen dawar dzé la chaktsal lo

Dans le séjour pur de Kuśinagara.

 

ཡང་དག་ཉིད་དུ་འཇིག་པ་མེད་ཕྱིར་དང༌། །

yangdak nyi dou jikpa mé chir dang

Hommage à toi qui, pour montrer que tu n’avais pas réellement péri,

མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

ma ong semchen sönam t'objé chir

Et pour que les êtres du futur puissent acquérir du mérite,

དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིང་བསྲེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །

dényi dou ni ringsel mang troul né

Émanas une profusion de reliques et fis en sorte

སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

koudoung cha gyé dzé la chaktsal lo

Que tes restes soient divisés en huit parts.

 ༈  ཐུབ་བསྟོད་ཆུང་བ་ནི།

La Courte Louange des actes du Bouddha4

གང་ཚེ་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཁྱོད་བལྟམས་ཚེ། །

gang tsé kang nyi tsowo k'yö tam tsé

À ta naissance, chef de tous les êtres humains,

ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུན་བོར་ནས། །

sa chen di la gompa dünpor né

Tu fis sept pas sur cette terre et dis :

ང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུངས། །

nga ni jikten di na chok ché soung

« En ce monde, je suis suprême. »

དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

détsé k'épa k'yö la chaktsal lo

À toi, ô sage, je rends hommage !

 

དང་པོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ནས་བྱོན། །

dangpo ganden l'a yi youl né jön

Tout d’abord, tu descendis du paradis de Tuṣita,

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །

gyalpö k'ab tou youm gyi l'oum sou zhouk

Et dans la demeure royale, tu entras dans la matrice de ta mère ;

ལུམྦི་ནི་ཡི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས། །

loumbini yi tsal dou t'oubpa tam

Dans le bosquet de Lumbinī, ô sage, tu naquis :

བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomden l'a yi l'a la chaktsal lo

Au victorieux « dieu parmi les dieux », je rends hommage !

 

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་བཞིས་མཆོད། །

zhalyé k'ang dou mama gyé zhi chö

Au palais, trente-deux nourrices prirent soin de toi ;

ཤཱཀྱའི་གྲོང་དུ་གཞོན་ནུས་རོལ་རྩེད་མཛད། །

shakyé drong dou zhönnu roltsé dzé

Les sports occupèrent ta jeunesse dans la demeure des Śākya ;

སེར་སྐྱའི་གནས་སུ་ས་འཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། །

serkyé né sou sa tso k'ab tou zhé

À Kapilavastu, tu pris Gopā pour femme :

སྲིད་གསུམ་མཚུངས་མེད་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

si soum tsoungmé kou la chaktsal lo

À toi qui es inégalé dans les trois mondes, je rends hommage !

 

གྲོང་ཁྱེར་སྒོ་བཞིར་སྐྱོ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས། །

drongk'yer go zhir kyowé tsoul ten né

Aux quatre portes de la ville, tu fus exposé aux quatre sortes de souffrances,

མཆོད་རྟེན་རྣམ་དག་དྲུང་ནས་དབུ་སྐྲ་བསིལ། །

chörten namdak droung né outra sil

Et tu coupas tes propres cheveux devant le stūpa de Viśuddha ;

ནཻརཉྫ་ནའི་འགྲམ་དུ་དཀའ་ཐུབ་མཛད། །

nairandzané dram dou kat'oub dzé

Sur les rives de la Nairañjanā , tu pratiquas l’ascèse :

སྒྲིབ་གཉིས་སྐྱོན་དང་བྲལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

drib nyi kyön dang dral la chaktsal lo

À toi qui es exempt des fautes liées aux deux obscurcissements, je rends hommage !

 

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་བཏུལ། །

gyalpö k'ab tou langchen nyönpa toul

À Rājagṛha, tu domptas un éléphant sauvage ;

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྤྲེའུས་སྦྲང་རྩི་ཕུལ། །

yangpa chen dou tré'u drangtsi p'oul

À Vaiśālī, les singes t’offrirent du miel ;

མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་མངོན་སངས་རྒྱས། །

magadha rou t'oubpa ngön sangyé

À Magadha, ô sage, tu atteignis l’Éveil :

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

k'yenpé yéshé bar la chaktsal lo

À toi en qui la sagesse omnisciente s’est épanouie, je rends hommage !

 

ཝཱ་ར་ཎཱ་སིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

Vārāṇasīr chö kyi k'orlo kor

À Vārānasī, tu tournas la roue du Dharma,

ཛེ་ཏའི་ཚལ་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན། །

dzété tsal dou chot'roul chenpo ten

Et au bosquet de Jeta, tu accomplis de grands miracles ;

རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་དགོངས་པ་མྱ་ངན་འདས། །

tsa chok drong dou gongpa nyangen dé

À Kuśinagara, ton Esprit de sagesse est passé en parinirvāṇa :

ཐུགས་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

t'ouk ni namk'a dra la chaktsal lo

À toi dont l’Esprit est semblable au ciel, je rends hommage !

 

འདི་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

ditar tenpé dakpo sangyé chomdendé

Par le mérite de cette courte louange

མཛད་པའི་ཚུལ་ལ་མདོ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡི། །

dzépé tsoul la do tsam töpa yi

Des actes de l’Éveillé, le maître des enseignements,

དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་པ་ཡང༌། །

géwé drowa kün gyi chöpa yang

Puissent les actions de tous les êtres vivants

བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཀྱི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །

déshek nyi kyi dzé dang tsoungpar shok

Égaler les actes du Sugata.

 

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང༌། །

déwar shekpa k'yé kou chindra dang

Ô Sugata, puissions-nous, moi et tous les autres, avoir une forme,

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང༌། །

k'or dang koutsé tsé dang zhingk'am dang

Un entourage, une espérance de vie, une terre pure

ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །

k'yé kyi tsen chok zangpo chindrawa

Et les marques sublimes de la perfection

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

dendra k'onar dak sok gyourwar shok

Tout comme toi.

 

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

k'yé la tö ching solwa tabpé t'u

Par le pouvoir de notre louange et de cette prière,

བདག་སོགས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

dak sok gang na népé sa chok sou

En tous lieux où nous résidons, puissent

ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང༌། །

nédön oulp'ong t'abtsö zhiwa dang

Maladies, négativités, misère et conflits être jugulés

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

chö dang tashi p'elwar dzé dou sol

Et puissent le Dharma et les circonstances favorables s’accroître et se propager.

ཞེས་དང༌། སྤྲོ་ན།

Si vous avez le temps, récitez « La Louange des douze actes du Bouddha » composée par l’Omniscient Jigmé Lingpa :

 ༈ ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ནི།

La Louange des douze actes du Bouddha

དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་འཆི་མེད་གྲོང་ཁྱེར་ནས། །

gawa gyaden chimé drongk'yer né

Dans la cité des dieux immortels, au paradis de Tuṣita,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། །

changchoub sem kyi dampa tok karpo

Le bodhisattva, le saint Śvetaketu, vit que le réceptacle

ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་འཛིན་པའི་སྣོད། །

shakyé rik kyi t'ikler dzinpé nö

Qui abriterait le successeur du clan des Śākya

སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཡིན། །

gyout'roul l'amo ridak mik chen yin

Était la dame Māyādevī, la belle aux yeux de biche.

འོད་སྟོང་ཤར་གྱི་རི་ལ་ཆས་པ་བཞིན། །

ötong shar gyi ri la chépa zhin

Telle la splendeur d’un lever de soleil sur le versant est d’une montagne,

ལྷུམས་ཀྱི་གེ་སར་བཞད་པ་ལུམྦིའི་ཚལ། །

l'oum kyi gésar zhépa loumbi tsal

Tel un lotus s’épanouissant, elle donna naissance dans le bosquet de Lumbinī.

ཚངས་དང་དབང་པོས་སྲི་ཞུས་མཛེས་བྱས་ཤིང༌། །

tsang dang wangpö sizhu dzé jé shing

Brahmā et Indra étaient là pour te servir et t’entourer de toute leur grâce :

བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ལུང་བསྟན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

changchoub rik sou loungten la chaktsal

À toi dont l’appartenance à la lignée des Êtres éveillés fut prédite, je rends hommage !

 

ལང་ཚོས་དྲེགས་པའི་ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུའི་དབུས། །

langtsö drekpé shakya zhönnu u

Parmi les jeunes Śākya qui vantaient leur physique athlétique,

སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་མཐུ། །

gyoutsal droukchou tsa zhi roltsé t'ou

Tu te distinguas par tes prouesses dans les soixante-quatre arts ;

ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བཏུད་ཅིང་གྲགས་པ་ཡི། །

kün gyi k'yö la tu ching drakpa yi

Tous s’avouèrent vaincus et ta renommée

སྐྱེ་དགུའི་རྣམ་ཤེས་མིག་དང་རྣ་བར་རྫོགས། །

kyégu namshé mik dang nawar dzok

Gagna les oreilles de chacun.

འདོད་སྲེད་ཞགས་པས་གཞན་དབང་མ་གྱུར་བཞིན། །

dö sé zhakpé zhenwang magyour zhin

Jamais tu ne fus esclave des pièges du désir et de l’attachement ;

ཡབ་གཅིག་དགྱེས་སླད་བཙུན་མོའི་སྒྱུ་མ་ལ། །

yab chik gyé lé tsünmö gyouma la

Pour plaire à ton père, tu t’es marié, mais tu reconnus cette illusion

སྒྱུ་མའི་ལྟ་བས་བལྟས་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། །

gyoumé tawé té né gyalpö k'ab

Pour l’illusion qu’elle était, tout en gouvernant le royaume.

བསྐྱངས་པས་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

kyangpé dön kün droub la chaktsal

Ainsi tu fus connu comme Sarvārthasiddha : à toi, je rends hommage !

 

ཤིན་ཏུ་གཡོ་ཞིང་འཇིགས་པ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི། །

shintou yo zhing jikpa gyalsi kyi

Bien qu’il soit précaire, plein de dangers et sujet aux changements,

ལྕགས་ཀྱུའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་འགའ་མེད་ཀྱང༌། །

chakkyu wang dou magyour gamé kyang

Personne n’était insensible au charme du royaume, sauf toi.

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་བཞིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས། །

ngépar joungwé kyen zhi k'yé kyi t'ouk

L’esprit absorbé par les quatre rencontres qui causèrent ton renoncement,

ཕྲོགས་ནས་རང་བྱུང་དགེ་སློང་ཉིད་དུ་བསྟན། །

t'rok né rangjoung gélong nyi dou ten

Tu te donnas l’ordination, un bhikṣu auto-proclamé.

བརྩོན་འགྲུས་རླབས་ཀྱིས་མི་ངལ་ནཻ་རཉྫར། །

tsöndru lab kyi mi ngal nairandzar

Aux bords de la Nairañjanā, ta persévérance constante et inlassable

དཀའ་ཐུབ་གདུང་བ་བཟོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང༌། །

kat'oub doungwa zöpé nyingtob dang

Te conféra la force d’esprit pour endurer le supplice des austérités

ཀུན་རྟོག་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བསམ་གཏན་ལ། །

küntok doulwa dzinpé samten la

Et la concentration pour continuellement dompter les pensées conceptuelles,

ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chok chu déshek gyé la chaktsal

Ce qui ravit les sugata des dix directions : à toi, je rends hommage !

 

གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་སྲིད་དུ་རྣམ་རིག་ཀུན། །

drangmé soum gyi si dou namrik kün

Pendant trois ères incalculables au sein de l’existence samsarique,

ཚོགས་གཉིས་ཐ་གུས་བཅིངས་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །

tsok nyi t'agu chingpa dön yö chir

Tu as recherché le sens, en liant toutes tes pensées

བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་བདུད་རྣམས་སྐྲག་བྱས་ནས། །

changchoub shingdroung du nam trak jé né

Avec la corde de l’accumulation de mérites et de sagesse.

མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱ་བ་རྒྱལ་ཀུན་གཤིས། །

ngönpar dzok sang gyawa gyal kün shi

Puis, sous l’arbre de la bodhi, tu as mis en fuite les māra

འཁོར་བ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་གཡང་ས་ལ། །

k'orwa ting t'a mépé yang sa la

Et as atteint l’Éveil, comme le font tous les bouddhas.

རྒྱུག་པའི་འགྲོ་བ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གྲུས། །

gyoukpé drowa k'orlo soum gyi dru

Grâce au vaisseau des trois tours de la roue du Dharma, tu sauves

བསྒྲལ་ནས་ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། །

dral né t'arpa dang ni namk'yen gyi

Les êtres qui se précipitent dans l’abysse sans fond ni fin du saṃsāra,

གོ་འཕང་བཀྲི་བ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gop'ang triwa k'yö la chaktsal

Et les conduis aux niveaux parfaits de la libération et de l’omniscience : à toi, je rends hommage !

 

རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་ཀྱང་སྡོམ་པ་མིན་པའི་ཆང༌། །

tok ching chö kyang dompa minpé chang

À Śravastī, par le pouvoir magique de tes miracles

འཐུངས་པས་ཆེས་གཟིར་མུ་སྟེགས་སྟོན་པའི་ལྕེ། །

t'oungpé ché zir moutek tönpé ché

Tu réduisis au silence les maîtres tīrthika qui,

མཉན་དུ་ཡོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐུས་བཅད་པས། །

nyen dou yöpé chot'roul t'u chépé

Forts de toute leur analyse et leur recherche, et grisés par le vin de la complaisance, étaient devenus tyranniques à l’extrême.

སྐྱེངས་དང་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས། །

kyeng dang ziji nyampé choga dzok

Lors du débat final, ils furent battus à plate couture et leur prestige s’effondra totalement

རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ལ་མཆོག་ཐོབ་ཁྱོད། །

dzout'roul kangpa zhi la chok t'ob k'yö

Lorsque tu triomphas grâce aux « quatre bases des pouvoirs miraculeux ».

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཚོར་བ་མི་མྱོང་ཡང༌། །

kyé ga na chi tsorwa mi nyong yang

Bien que tu n’aies jamais fait l’expérience des sensations de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort,

ངེས་པར་ཕ་རོལ་འགྲོ་འདི་མི་སེམས་རྣམས། །

ngépar p'arol dro di mi sem nam

Pour détromper ceux qui n’envisagent jamais l’inéluctabilité de la mort,

སྐྱོ་སླད་མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་དེར་ཕྱག་འཚལ། །

kyo lé nyangen da tön der chaktsal

Tu as manifesté ton passage en parinirvāṇa : à toi, je rends hommage !

 

བསོད་ནམས་ཉམ་ཆུང་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། །

sönam nyamchoung gyourpé drowa nam

Pour permettre aux êtres dont le mérite est insignifiant ou faible

དཀར་པོའི་ཆོས་རབ་འཕེལ་བའི་ཚོང་ཟོང་ནི། །

karpö chö rab p'elwé tsong zong ni

D’accroître leur pratique de ce qui est positif et vertueux,

མཛད་པ་མེད་པའི་རིང་བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་དུ། །

dzépa mépé ringsel cha gyé dou

Tu as laissé une quantité inépuisable de reliques qui furent partagées en huit,

བཞག་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཟིམས་པ་ལྟར། །

zhak té chö kyi ying sou zimpa tar

Et tu t’es endormi dans le dharmadhātu Puissé-je, moi aussi,

བདག་ཀྱང་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

dak kyang dzok min jang soum t'archin né

Mener à bonne fin la perfection, la maturation et la création de terres pures,

ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་འོག་མིན་ཆེན་པོ་རུ། །

k'am soum lé dé womin chenpo rou

Puis, dans le grand Akaniṣṭa qui transcende les trois mondes,

མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་མཛད་པ་བཅུས། །

ngönpar sangyé troulpé dzépa chu

Parvenir à l’état de bouddha manifeste, et par les dix actes effectués par une émanation suprême,

ཀུན་མཁྱེན་ཁྱེད་དང་འགྲོ་དོན་མཉམ་པར་ཤོག །

künk'yen k'yé dang dro dön nyampar shok

Devenir ton égal, ô Omniscient, pour accomplir le bien des êtres !

དེ་ལྟར་མཛད་བཅུའི་བསྟོད་པ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་གང་རུང་རེས་ཆོག །

Vous pouvez choisir de réciter la version longue, moyenne ou courte des louanges des actes du Bouddha.

༈ ཡང་བཟང་སྤྱོད་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།

L’Offrande de l’hommage et des prosternations5

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

jampal zhönnour gyourpa la chaktsal lo

Hommage à Mañjuśrī le juvénile !

i. Prosternations

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé sou dak chok chu jikten na

À tous les bouddhas, les lions de la race humaine,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

du soum shekpa mi yi sengé kün

Dans toutes les directions de l’univers, à travers passé, présent et futur,

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malu dédak t'amché la

À chacun d’entre vous, je rends hommage en me prosternant ;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lu dang ngak yi dangwé chak gyi o

La dévotion emplit mon corps, ma parole et mon esprit.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Par le pouvoir de cette prière, cette « Aspiration aux bonnes actions »,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa t'amché yi kyi ngönsoum dou

Tous les Victorieux m’apparaissent ici clairement à l’esprit

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi doul nyé lu rab tupa yi

Et je multiplie mon corps autant de fois qu’il y a d’atomes dans l’univers,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtou chaktsal lo

Chacun se prosternant en hommage devant tous les bouddhas.

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

doul chik teng na doul nyé sangyé nam

Dans chaque atome, président autant de bouddhas qu’il y a d’atomes,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangyé sé kyi u na zhoukpa dak

Entourés de leurs héritiers, les bodhisattvas ;

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

détar chö kyi ying nam malupa

Je les imagine ainsi emplissant

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

t'amché gyalwa dak gi gangwar mö

Complètement tout l’espace de la réalité.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dédak ngakpa mizé gyatso nam

Je les salue d’un océan infini de louanges ;

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

Aux sons d’un océan de mélodies variées

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

Je chante les nobles qualités des bouddhas

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

déwar shekpa t'amché dak gi tö

Et loue tous ceux qui ont atteint la félicité suprême.

གཉིས་པ་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ནི།

2. Faire des offrandes

རིན་ཆེན་སེམས་དེ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

rinchen sem dé zoungwar jawé chir

Pour détenir ce joyau inestimable de l’esprit,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །

dézhin shekpa nam dang dampé chö

J’adresse des offrandes aux Tathāgata,

དཀོན་མཆོག་དྲི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

könchok drima mé dang sangyé sé

Au saint Dharma, ce rarissime joyau immaculé,

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །

yönten gyatso nam la lekpar chö

Et aux héritiers des bouddhas dont les nobles qualités sont infinies.

དེ་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི།

L’Offrande du maṇḍala en 37 points

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ། །

om benza bhoumi ah houng

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། །

zhi yongsou dakpa wangchen ser gyi sa zhi

La terre est d’or, complètement pure, empreinte de beauté et de puissance,

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ། །

om benza rék'é ah houng

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ། །

chi chakri k'oryouk gi korwé u sou houng

Entièrement entourée par la muraille circulaire de montagnes de fer ; en son centre siège la lettre hūṃ,

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། །

ri gyalpo rirab

Le mont Meru, la reine des montagnes.

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། །ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌། །

shar lup'akpo l o dzambouling

À l’est se trouve Pūrva Videha, au sud Jambudvīpa,

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། །བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། །

noub balangchö jang draminyen

À l’ouest Aparagodaniya, au nord Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། །རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན། །

lu dang lup'ak ngayab dang ngayab zhen

À leurs côtés siègent Deha et Videha, Cāmara et Aparacāmara,

གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ། །

yoden dang lam chok dro

Śāthā et Uttaramantriṇa,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ། །

draminyen dang draminyen gyi da

Kurava et Kaurava.

 

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། །དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌། །

rinpoche riwo paksam gyi shing

La montagne aux joyaux, les arbres qui exaucent tous les souhaits,

འདོད་འཇོའི་བ། །མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག །

döjöba mamöpé lotok

Les vaches qui exaucent tous les souhaits, la moisson qui se passe de semailles,

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། །ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། །

k'orlo rinpoché norbou rinpoché

La précieuse roue, le précieux joyau,

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། །བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །

tsünmo rinpoché lönpo rinpoché

La précieuse reine, le précieux ministre,

གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

langpo rinpoché tachok rinpoché

Le précieux éléphant, le précieux cheval,

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། །གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ། །

makpön rinpoché ter chenpö boumpa

Le précieux général, le vase du grand trésor,

 

སྒེག་པ་མ། །ཕྲེང་བ་མ། །

gekpama t'rengwama

La déesse de la beauté, la déesse des guirlandes,

གླུ་མ། །གར་མ། །

louma garma

La déesse du chant, la déesse de la danse,

མེ་ཏོག་མ། །བདུག་སྤོས་མ། །

métokma doukpöma

La déesse des fleurs, la déesse de l’encens,

སྣང་གསལ་མ། །དྲི་ཆབ་མ། །

nangsalma drichabma

La déesse de la lumière, la déesse des parfums,

 

ཉི་མ། །ཟླ་བ། །རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས། །

nyima dawa rinpoché'i douk

Le soleil, la lune, la précieuse ombrelle,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན། །

chok lé nampar gyalwé gyaltsen

La bannière royale victorieuse en toute direction :

 

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

l'a dang mi paljor p'ünsoum tsokpa matsangwa mépa

Voici toute l’abondante richesse des dieux et des hommes, complète et parfaite.

འདི་ཉིད་

di nyi

Tout cela,

དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །

drinchen tsawa dang gyupar chépé palden lama dampa nam dang yidam gyalwé kyilk'or gyi l'atsok sangyé dang changchoub sempé tsok dang chépa nam la boulwar gyi o

Au lama racine plein de compassion, aux glorieux lamas de la lignée sacrée, aux yidams victorieux ainsi qu’à toutes les déités de leurs maṇḍala, à tous les bouddhas et à tous les bodhisattvas, je l’offre.

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

t'oukjé drowé döndou zhé sou sol

Dans votre compassion, je vous prie de l’accepter pour le bien des êtres,

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

zhé né jingyilab tou sol

Et l’ayant accepté, d’accorder vos bénédictions !

Courte offrande du maṇḍala

ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །

sa zhi pö chu jouk shing métok tram

Le sol est purifié avec de l’eau parfumée, et jonché de fleurs.

རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །

rirab ling zhi nyidé gyenpa di

Il est orné du mont Sumeru, la reine des montagnes, des quatre continents de l’univers, du soleil et de la lune.

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

sangyé zhing dou mik té p'oulwa yi

Le considérant comme les champs bénis des bouddhas, je l’offre.

འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün namdak zhing la chöpar shok

Par la vertu de cette offrande, puissent tous les êtres atteindre ici et maintenant le bonheur de cette terre pure !

ཏྲཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་ས་པ་ར་ན་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

tram gourou ratna maṇḍala poudza mégha samoudra saparana samayé ah houng

ཞེས་བླ་མ་འཕགས་པའི་ལུགས་དང༌། སྤྲོ་ན་སྙིང་ཐིག་རང་གཞུང་སྐུ་གསུམ་མཎྜལ་ནི།

Ceci suit la tradition de Lama Phakpa. Si vous le désirez, vous pouvez réciter ensuite l’Offrande du maṇḍala des trois kāya du Longchen nyingtik :

L’Offrande du maṇḍala des trois kāya

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ༔

om ah houng

L’offrande du maṇḍala du Nirmāṇakāya

སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང༔

tong soum jikten jéwa t'rak gyé zhing

L’univers entier – un trichiliocosme – cent fois dix millions de mondes,6

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལྷ་མིའི་འབྱོར་པས་གཏམས༔

rinchen na dün l'a mi jorpé tam

Empli de toutes les richesses des dieux et des hommes, comme les « sept gemmes précieuses »,7

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་ཡོངས་འབུལ་གྱིས༔

dak lu longchö chépa yong boul gyi

Mes corps, mes possessions, mes mérites et leurs causes mêmes, tous ensemble, je les offre dans leur intégralité.

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་སྲིད་ཐོབ་ཤོག༔

chö kyi k'orlö gyourwé si t'ob shok

Puissé-je ainsi naître en tant que nirmāṇakāya et tourner la roue du Dharma pour libérer tous les êtres !

L’offrande du maṇḍala du Saṃbhogakāya

འོག་མིན་བདེ་ཆེན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང༔

womin déchen toukpo köpé zhing

Le plus haut des champs purs de grande félicité est le royaume de Ghanavyūha,

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཅན༔

ngépa ngaden rik ngé tsombou chen

Parfait avec les cinq certitudes8, le maṇḍala des cinq familles de bouddhas,

འདོད་ཡོན་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་ཡས་པ༔

döyön chöpé trinp'oung samyé pa

Et d’inconcevables nuées d’offrandes de toutes les variétés de stimulants sensoriels et émotionnels :

ཕུལ་བས་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔

p'oulwé longku zhing la chöpar shok

Par cette offrande, puissé-je jouir de la perfection des champs purs du Saṃbhogakāya !

L’offrande du maṇḍala du Dharmakāya

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ༔

nangsi namdak zhönnou boumpé kou

Le Corps du vase de jouvence, où toute apparence et toute existence sont complètement pures depuis l’origine,

ཐུགས་རྗེ་མ་འགགས་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་རྒྱན༔

t'oukjé magak chönyi rolpé gyen

Est paré du jeu de la dharmatā, la compassion incessante :

སྐུ་དང་ཐིག་ལེའི་འཛིན་པ་རྣམ་དག་ཞིང༔

kou dang t'iklé dzinpa namdak zhing

C’est l’espace où tout attachement aux perceptions des kāya et des thiglé est naturellement libéré.

ཕུལ་བས་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔

p'oulwé chöku zhing la chöpar shok

Par cette offrande de sagesse, puissé-je jouir de la liberté du Dharmakāya !

ཅེས་སྐུ་གསུམ་མཎྜལ་འདི་མ་བཏོན་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་སྙམ།

Même si vous ne récitez pas cette Offrande du maṇḍala des trois kāya, cela ne constitue pas une erreur d’omission.

གང་ལྟར་ཡང་འདོད་གསོལ་

En tout cas, viennent ensuite les prières d’aspiration pour exaucer notre requête :

སྨོན་ལམ་ནི།

Aspirations

སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །

kou soum yong dzok lamé tsok nam la

À tous les maîtres, qui ont réalisé les trois kāya,

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད། །

chi nang sangwa dézhin nyi kyi chö

J’adresse des offrandes extérieures, intérieures, secrètes et de telléité.

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་སྣང་སྲིད་ཡོངས་བཞེས་ནས། །

dak lu longchö nangsi yong zhé né

Mes corps, mes possessions et l’univers entier,

བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

lamé chok gi ngödroub tsal dou sol

Acceptez-les, je vous prie, et accordez-moi le siddhi suprême et insurpassable !

ཞེས་དང༌།

Et :

མཉེས་བྱེད་མཎྜལ་བཟང་པོ་འདི་འབུལ་བས། །

nyé jé mandal zangpo di boulwé

Par l’offrande de cet excellent maṇḍala qui vous ravit,

བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

changchoub lam la barché minjoung zhing

Puisse aucun obstacle ne survenir sur le chemin vers l’Éveil,

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟོགས་པ་དང༌། །

du soum déshek gongpa tokpa dang

Puissé-je réaliser l’Esprit de sagesse de tous les sugata, passés, présents et futurs,

སྲིད་པར་མི་འཁྲུལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །

sipar mi t'roul zhiwar mi né shing

Et, sans demeurer dans l’illusion du samsâra ni dans la paix du nirvāṇa,

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

namk'a nyampé dro nam drolwar shok

Puissé-je libérer tous les êtres, en nombre infini comme l’espace !

ཞེས་དང༌། དེ་ནས།

ii. Offrandes (suite)9

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

métok dampa t'rengwa dampa dang

À chaque bouddha, je fais l’offrande

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang joukpa douk chok dang

De fleurs ravissantes, de guirlandes magnifiques,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang doukpö dampa yi

De musique et de baumes parfumés, des plus belles ombrelles,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dédak la ni chöpar gyi

Des lampes les plus brillantes et du meilleur encens.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

À chaque bouddha, je fais l’offrande

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chéma p'ourma rirab nyampa dang

De splendides vêtements, des senteurs les plus suaves,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa k'yépar p'akpé chok kün gyi

Et de poudre d’encens, en tas aussi hauts que le mont Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dédak la ni chöpar gyi

Disposés en parfaite symétrie.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachéwa

Puis, inspiré par ma dévotion envers tous les bouddhas et

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dédak gyalwa t'amché la yang mö

Mû par le pouvoir de ma foi dans les bonnes actions de Samantabhadra,

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la dépé tob dak gi

Je me prosterne devant tous les Victorieux et leur présente

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

Ces offrandes immenses et insurpassables.

ལུས་འབུལ་བ་ནི།

L’Offrande de nos corps

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །

lama gyalwa sé dang ché nam la

Au maître, aux bouddhas et aux bodhisattvas,

བདག་གི་སྒོ་གསུམ་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི། །

dak gi go soum ten dou oulwar gyi

J’offre mon corps, ma parole et mon esprit en tous temps.

སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །

sempa chok nam dak ni yong zhé shik

Ô suprêmes bodhisattvas, acceptez-moi complètement !

གུས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །

gupé k'yé kyi bang sou chiwar gyi

Dans ma dévotion, mon seul souhait est de vous servir.

བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །

dak ni k'yé kyi yongsou zoungwé na

Car si vous me prenez entièrement sous votre protection,

སྲིད་ལ་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

si la mi jik semchen p'enpar gyi

Je ne craindrai plus le samsâra lorsque j’aiderai les êtres.

སྔོན་གྱི་སྡིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགྱིད་ཅིང༌། །

ngön gyi diklé yangdak da gyi ching

Tous mes méfaits passés sont révolus ;

སྡིག་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མི་བགྱིད་དོ། །

dikpa zhenyang lenché mi gyé do

Désormais, je ne commettrai plus de mal.

གསུམ་པ་སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི།

3. La Confession du mal

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

lama dorjé dzinpa chenpo lasokpa chok chou na zhoukpé sangyé dang changchoub sempa t'amché dak la gong sou sol

Ô lama, grand détenteur de vajra, et vous, tous les bouddhas et bodhisattvas qui résidez dans les dix directions : tournez votre attention vers moi, je vous prie !

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མ་ཆིས་པ་ནས།

dak ming di... (insérez votre nom)...zhé gyiwé tsé k'orwa t'okma machipa né

Moi, (...dites votre nom...) qui suis dans le saṃsāra depuis des temps sans commencement et jusqu’à l’instant présent,

ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སྡང་དང༌།

danta la t'ouk gi bardou nyönmongpa döchak dang zhédang dang

Sous l’emprise des émotions négatives – l’attachement, l’aversion et la stupidité –

གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་བགྱིས་པ་དང༌།

timouk gi wang gi lu ngak yi soum gyi goné dikpa migéwa chou gyipa dang

J’ai commis avec mon corps, ma parole et mon esprit, les dix actes négatifs,

མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བགྱིས་པ་དང༌།

tsammépa nga gyipa dang

Les cinq crimes à rétribution immédiate,

དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ་བགྱིས་པ་དང༌།

dé dang nyéwa nga gyipa dang

Et les cinq crimes presque aussi graves.

སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌།

sosor t'arpé dompa dang galwa dang

J’ai brisé mes vœux de pratimokṣa,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌།

changchoub sempé labpa dang galwa dang sang ngak kyi damtsik dang galwa dang

Mes préceptes de bodhisattva et mes samaya du Mantrayāna secret.

ཕ་དང་མ་ལ་མ་གུས་པ་དང༌།

p'a dang ma la magupa dang

J’ai manqué de respect envers ma mère et mon père,

མཁན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ལ་མ་གུས་པ་དང༌།

k'enpo dang lobpön la magupa dang

Mon précepteur et mon maître,

གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་དང༌།

drok tsangpa tsoungpar chöpa nam la magupa dang

Et les membres de mon saṅgha

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པའི་ལས་བགྱིས་པ་དང༌།

könchok soum la nöpé lé gyipa dang

J’ai mal agi à l’égard du Bouddha, du Dharma et du Saṅgha,

དམ་པའི་ཆོས་སྤངས་པ་དང༌།

dampé chö pangpa dang

Abandonné le Dharma sacré,

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་དང༌།

p'akpé gendün la kourpa tabpa dang

Dédaigné l'Ārya Saṅgha,

སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའི་ལས་བགྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཚོགས་བདག་གིས་བགྱིས་པ་དང༌།

semchen la nöpé lé gyipa lasokpa dikpa migéwé tsokdak gi gyipa dang

Nui aux êtres animés et davantage encore. Tous ces actes pernicieux et négatifs, je les ai commis,

བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌།

gyi dou tsalwa dang

J’ai permis qu’ils soient commis

གཞན་གྱིས་བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་གེགས་སུ་གྱུར་ཅིང༌།

zhen gyi gyipa la jésou yi rangwa lasokpa dorna t'ori dang t'arpa gek sou gyour ching

Ou je me suis réjoui que d’autres les commettent. En bref, toutes les transgressions et méfaits qui m’empêcheront d’atteindre les mondes supérieurs et la libération,

འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཉེས་ལྟུང་གི་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །

k'orwa dang ngensong gi gyour gyourpé nyétoung gi tsok chi chipa t'amché lama dorjé dzinpa chenpo lasokpa chok chou na zhoukpé sangyé dang changchoub sempa t'amché kyi chen ngar t'ol lo shak so

Et seront cause de renaissance dans le samsâra et les mondes inférieurs, tous, quels qu’ils soient, en votre présence, ô lama, grand détenteur de vajra, et en présence de tous les bouddhas et bodhisattvas des dix directions, je les reconnais ouvertement dans leur intégralité et les purifie !

 

མི་ཆབ་བོ། །

mi chab bo

Je ne les cache pas

མི་སྦེད་དོ། །

mi bé do

Ni ne les dissimule.

ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་པར་བགྱིད་ལགས་སོ། །

chinché dompar gyi lak so

Dorénavant, je fais vœu de ne plus jamais les commettre !

མཐོལ་ཞིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གྱི།

t'ol zhing shak na dak déwa la rekpar népar gyour gyi

Si je les reconnais ouvertement et les purifie, j’atteindrai l’état de félicité ;

མ་མཐོལ་མ་བཤགས་ན་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །

ma t'ol ma shak na ni mingyour ro

Sinon, cela ne se produira jamais.

ཞེས་དང༌། དེ་ནས།

Puis :10

iii. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhédang timouk wang gi ni

Quels que soient les actes négatifs que j’ai commis

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lu dang ngak dang dézhin yi kyi kyang

Sous l’emprise du désir, de la haine et de l’ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

Avec mon corps, ma parole ainsi que mon esprit,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dédak t'amché dak gi sosor shak

Devant vous, je les reconnais et les purifie tous sans exception.

ཞེས་དང༌། བཞི་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་བཞི་ནི།

4. Les Quatre branches restantes11

iv. Réjouissance

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chu gyalwa kün dang sangyé sé

Le cœur plein d’allégresse, je me réjouis de tous les mérites

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

rang gyal nam dang lob dang mi lob dang

Des bouddhas et des bodhisattvas, des pratyekabuddha,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gang la yang

De ceux qui sont encore sur le chemin et des arhat au-delà du chemin,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dédak kün gyi jésou dak yi rang

Ainsi que de chaque être vivant, dans la totalité de l’univers.

v. Requête aux bouddhas de tourner la roue du Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chu jikten drönma nam

Vous qui êtes comme des phares dont la lumière éclaire les mondes,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchoub rimpar sangyé ma chak nyé

Et qui avez traversé les étapes menant à l’Éveil pour atteindre l’état de bouddha libre de tout attachement,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dédak dak gi t'amché la

Je vous exhorte, vous tous les protecteurs :

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

k'orlo lanamépar korwar koul

Veuillez tourner l’insurpassable roue du Dharma.

vi. Requête aux bouddhas de ne pas passer en nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nyangen da tön gang zhé dédak la

Je joins les mains et prie :

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la p'en zhing déwé chir

Vous qui avez l’intention de passer en nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi doul nyé zhoukpar yang

Demeurez en ce monde autant d’éternités qu’il y a d’atomes,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi t'almo rabjar solwar gyi

Et apportez bien-être et bonheur à tous les êtres vivants.

vii. Dédicace

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

Le peu de mérite que j’ai accumulé par cet hommage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jésou yi rang koul zhing solwa yi

Par l’offrande, la confession et la réjouissance,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

géwa choungzé dak gi chi sakpa

Par mon exhortation et ma prière, tout cela,

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

t'amché dak gi changchoub chir ngo o

Je le dédie à l’Éveil de tous les êtres !

དེ་ནས་ཚད་མེད་བཞིའི་བློ་སྦྱོང་བ་ནི།

L’Entraînement de l’esprit aux quatre incommensurables

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

semchen t'amché déwa dang déwé gyou dang denpar gyour chik

Puissent tous les êtres animés, nos mères, en nombre infini comme l’espace, jouir du bonheur et des causes du bonheur !

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

doukngal dang doukngal gyi gyou dang dralwar gyour chik

Puissent tous les êtres animés, nos mères, en nombre infini comme l’espace, être libres de la souffrance et des causes de la souffrance !

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

doukngal mépé déwa dampa dang midralwar gyour chik

Puissent tous les êtres animés, nos mères, en nombre infini comme l’espace, ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance !

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

nyéring chakdang nyi dang dralwé tangnyom tsémépa la népar gyour chik

Puissent tous les êtres animés, nos mères, en nombre infini comme l’espace, demeurer dans la grande équanimité qui est libre de tout attachement et de toute aversion !

ཅེས་ལན་གསུམ།

Réciter trois fois

དེ་ནས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་གཞི་གསུམ་གཏོང་བ་ནི།

Le Don des trois bases de l’attachement

ལུས་དང་དེ་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །

lu dang dézhin longchö dang

Mes corps, mes possessions

དུས་གསུམ་དགེ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས། །

du soum géwé ngöpo nam

Et tous mes mérites, passés, présents et futurs,

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །

semchen kün gyi dön gyi chir

Je les offre en totalité, sans rien garder,

ཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་བར་བྱ། །

p'angpa mépar tangwar ja

Pour le bien de tous les êtres.12

དེ་ནས་དགོངས་གསོལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ནི།

La Requête préliminaire à tous les bouddhas, bodhisattvas et maîtres de prêter attention

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་དང༌། །

chok chou na zhoukpé sangyé chomdendé t'amché dang

Vous tous, bouddhas qui résidez dans les dix directions,

ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། །

sa chou la népé changchoub sempa chenpo nam dang

Vous tous, grands bodhisattvas des dix terres,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

lama dorjé dzinpa chenpo nam dak la gong sou sol

Vous tous, grands maîtres, détenteurs de vajra, prêtez-moi attention, je vous prie !

II. La partie principale :

ཞེས་དང༌། དེ་ནས་དངོས་གཞི་སྨོན་འཇུག་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བླང་བ་ནི།

Prendre simultanément les vœux de bodhicitta d’aspiration et d’action

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

changchoub nyingpor chi kyi bar

Jusqu’à ce que je réalise l’essence de l’Éveil,

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

sangyé nam la kyab sou chi

Je prends refuge dans les bouddhas,

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

chö dang changchoub sempa yi

Ainsi que dans le Dharma

ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

tsok la ang dézhin kyab sou chi

Et l’assemblée des bodhisattvas.13

ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །

jitar ngön gyi déshek kyi

Tout comme les sugata des temps passés

བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་སྐྱེད་པ་དང༌། །

changchoub t'ouk ni kyépa dang

Ont éveillé la bodhicitta

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། །

changchoub sempé labpa la

Et se sont engagés progressivement

དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། །

dédak rimzhin népa tar

Dans l’entraînement d’un bodhisattva,

 

དེ་བཞིན་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །

dézhin dro la p'en dön dou

De même, pour le bien des êtres,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱི་ཞིང༌། །

changchoub sem ni kyé gyi zhing

J’éveillerai la bodhicitta

དེ་བཞིན་དུ་ནི་བསླབ་པ་ལའང༌། །

dézhin dou ni labpa la ang

Et m’entraînerai moi aussi

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱི། །

rimpa zhin dou labpar gyi

Graduellement à ces disciplines.14

ཞེས་སྦྲེལ་བ་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་བླངས་ལ། མཇུག་ཏུ་གཟེངས་བསྟོད་ཅིང་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་ནི།

En récitant cela trois fois en entier, vous aurez pris le vœu d’éveiller la bodhicitta. Vient ensuite la méditation sur l’encouragement et la réjouissance :

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །

deng du dak tsé drébou yö

Aujourd’hui, ma naissance est devenue fructueuse,

མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །

mi yi sipa lekpar t'ob

J’ai bien obtenu une existence humaine.

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །

déring sangyé rik sou kyé

Aujourd’hui, je nais dans la famille des bouddhas :

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །

sangyé sé sou da gyour to

Je suis maintenant un fils (une fille) des bouddhas.15

 

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང༌། །

dani dak gi chi né kyang

Désormais, quel qu’en soit le prix, j’accomplirai

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །

rik dang t'ünpé lé tsam té

Les actions dignes de ma famille.

སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །

kyönmé tsünpé rik di la

Je ne ferai pas tache

རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །

nyokpar mingyour détar ja

Dans cette noble famille sans défauts.16

 

ལོང་བས་ཕྱག་དར་ཕུང་པོ་ལས། །

longwé chak dar p'oungpo lé

Comme un aveugle qui, par hasard,

ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། །

jitar rinchen nyépa tar

Trouve un joyau dans un monceau d’ordures,

དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ན། །

dézhin jizhik tar té na

Ainsi, par quelque heureuse coïncidence,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བདག་ལ་སྐྱེས། །

changchoub sem ni dak la kyé

La bodhicitta est née en moi.17

ཞེས་དང༌།

Et :

བདག་གི་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak gi déring kyobpa t'amché kyi

Aujourd’hui, en présence de tous les protecteurs,

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །

chen ngar drowa déshek nyi dang ni

Je convie tous les êtres à l’état de sugata

བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས། །

bardou dé la drön dou bö zin gyi

Et, en attendant, au bonheur et à la félicité.

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

l'a dang l'amin lasok gawar gyi

Que les dieux, les asura et tous les autres se réjouissent !18

ཞེས་དང༌། སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི།

La Série des prières d’aspiration

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

changchoub sem chok rinpoché

Ô précieuse et sublime bodhicitta,

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །

makyépa nam kyé gyour chik

Puisse-t-elle naître chez ceux qui ne l’ont pas fait naître,

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །

kyépa nyampa mépa dang

Là où elle est née, puisse-t-elle ne jamais décliner,

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gong né gong dou p'elwar shok

Mais continuer à s’accroître toujours davantage !

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

changchoub sem dang mindral zhing

Qu’ils ne se séparent jamais de la bodhicitta

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །

changchoub chö la zholwa dang

Mais se consacrent toujours à l’action éveillée ;

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང༌། །

sangyé nam kyi yong zoung zhing

Puissent les bouddhas veiller sur eux,

བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྤོང་བར་ཤོག །

du kyi lé nam pongwar shok

Et puissent-ils abandonner les actes nuisibles.

ཞེས་དང༌།

Et :

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །

changchoub sempa nam kyi ni

Puissent les vœux formés par les bodhisattvas

འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །

dro dön t'ouk la gong droub shok

Pour le bien des êtres s’accomplir !

མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །

gönpo yi ni gang gongpa

Puissent les êtres animés recevoir

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་འབྱོར་ཤོག །

semchen nam la dé jor shok

Tout ce que les protecteurs leur destinent.

 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen t'amché dé dang den gyour chik

Puissent tous les êtres être heureux.

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྟོངས་པར་ཤོག །

ngendro t'amché taktou tongpar shok

Puissent tous les royaumes inférieurs se vider à jamais.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །

changchoub sempa gang dak sar zhoukpa

Puissent toutes les aspirations des bodhisattvas

དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dédak kün gyi mönlam droubpar shok

Des différents bhūmi se réaliser !

III. La Conclusion

རྗེས་འབྲེལ་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་གི་གཟུངས་འདོན་པ་ནི།

La Récitation de la dhāraṇī de la pure discipline

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dézhin shekpa t'amché la chaktsal lo

Hommage à tous les Tathāgata !

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchoub sempa sempa chenpo p'akpa chenrezik wangchouk la chaktsal lo

Hommage au bodhisattva, le Mahāsattva, le noble seigneur Avalokiteśvara !

ཨོཾ་ཨཱ་མོ་གྷ་ཤཱི་ལ། སཾ་བྷ་ར་སཾ་བྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མཧཱ་ཤུདྡྷ་སཏྭ་པདྨ་བི་བྷུ་ཥི་ཏ་བྷུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ། ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om, amoghashila sambhara sambhara bhara bhara maha shouddha satva péma vibhoushrita bhoudza dhara dhara samanta avalokité houng pé soha

ལན་གསུམ་མམ་བདུན་བརྗོད་དོ། །

Réciter trois ou sept fois

དེ་ནས་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ནི།

Prières d’aspiration

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །

dak sok semchen t'amché kyi gyu la tsoult'rim kyi p'arol tou chinpé chö nam yongsou dzokpar gyour chik

Puissé-je, ainsi que tous les êtres animés, parachever tous les aspects de la pāramitā de la discipline.

ཉོན་མོངས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར་ཅིག །

nyönmongpé tsoult'rim chalwa lé joungwé dikpa dang dribpa t'amché jang zhing dakpar gyour chik

Puissent tous les actes nuisibles et les obscurcissements causés par des infractions à la discipline dues aux émotions négatives, être nettoyés et purifiés.

འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

p'akpa gyépé tsoult'rim kyi kalwa dang denpar gyour chik

Puissé-je avoir la bonne fortune de pratiquer la discipline qui réjouit les êtres nobles.

ཉོན་མོངས་པས་མི་བརྫི་བར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

nyönmongpé mi dziwar nampar drolwé déwa la rekpar népar gyour chik

Puissé-je atteindre la félicité de la complète libération, qui est libre du joug des émotions négatives.

ཅེས་དང༌།

Et :

ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། །

t'rim kyi tsoult'rim kyönmé ching

Puisse ma discipline être exempte de tout défaut,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམས་པར་དག་དང་ལྡན། །

tsoult'rim nampar dak dang den

Puisse ma discipline être complètement pure ;

རློམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས། །

lomsem mépé tsoult'rim kyi

Avec une discipline dénuée de fierté complaisante,

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྫོགས་ཤོག །

tsoult'rim p'arol chin dzok shok

Puissé-je accomplir la pāramitā de la discipline !

ཅེས་དང༌།

Et :

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་སློབ་གྱུར་ཏེ། །

gyalwa kün gyi jésou lob gyour té

En suivant les traces de tous les bouddhas victorieux,

བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང༌། །

zangpo chöpa yongsou dzok jé ching

Puissé-je mener les Bonnes Actions à leur entière perfection ;

ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །

tsoult'rim chöpa drimé yong dakpa

Puissent ma conduite et ma discipline être toujours impeccables et pures,

རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོན་མེད་སྤྱོད་པར་ཤོག །

taktou ma nyam kyönmé chöpar shok

Sans aucune défaillance ni aucune faute.

ཅེས་དང༌།

Et :

གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤོང་ལ་གོམས་པའི་མཐུས། །

zhen nö zhir ché pong la gompé t'u

Par le pouvoir de l’entraînement qui consiste à abandonner le fait de nuire à autrui et l’attitude qui le sous-tend,

རྨི་ལམ་ན་ཡང་སྡིག་སེམས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

milam na yang dik sem minjoung zhing

Puisse la pensée de faire le mal ne pas s’élever, même dans mes rêves ;

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བའི། །

changchoub sem dang namyang mindralwé

Puisse tout m’être favorable pour que j’acquière cette discipline parfaite

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tsoult'rim p'ünsoum tsokpé tashi shok

Qui jamais ne diverge de l’esprit altruiste de la bodhicitta !

ཅེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

Postface

ཞེས་པའང་འཕགས་མཆོག་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་མི་ཡི་རྫུ་ལ་ཞུགས་པ་མཁྱེན་རྟོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་དང་རྣམ་དབྱེར་མ་མཆིས་པ་རྫ་དཔལ་དགེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསུང་རྒྱུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཐུགས་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འོད་གསལ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་བུ་ཆེན་དཔལ་ཡུལ་པདྨ་ནོར་བུ་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོས་གདན་ས་བརྡ་གོ་དགོན་དུ་ཀློང་སྙིང་རྩ་གསུམ་ཆོ་ག་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་པར་བསྐྲུན་མཛད་པ་ཉིད་ཞུ་དག་མ་གྲུབ་ཁར་འདོན་བྱ་ཕལ་ཆེར་སོགས་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཆེས་པས། ཀུན་གྱིས་ཤར་འདོན་མི་བདེ་བར་བརྟེན་དགོས་དབང་གིས་ཡི་གེའི་ཞུ་དག་དང་སོགས་ཁོངས་རྣམས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད། ཡིག་ཆུང་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ་འཇུག་བདེ་བར་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེས་ཟད་བྱེད་ས་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་དགེ་བ་ལ་སྦས་ཡུལ་པདྨའི་ཚལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་གྲོང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བློ་གསལ་ཨ་བྷཱ་ཡས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

Cette prise du Vœu de bodhisattva suit la tradition de Patrul Rinpoché – Dza Patrul Tulkou, Orgyen Chökyi Wangpo – qui n’était autre que Śāntideva, le grand ācārya érudit et réalisé de la terre sainte de l’Inde, une manifestation sous forme humaine du noble et sublime Avalokiteśvara, « Auto-libération de la souffrance ». Elle fut transmise successivement par le fils du cœur de Patrul Rinpoché, le grand être Nyoshul Loungtok Tenpé Nyima, à Jetsün Lama Ösel Rinchen Nyingpo Péma Ledrel Tsal – Khenpo Ngakchoung – dont l’illustre disciple était l’incarnation suprême Palyul Péma Norbou, Thoubten Chökyi Langpo. À son siège, le monastère Dago, il en subventionna l’impression ainsi que celle des rituels des Trois Racines du Longchen nyingtik. Toutefois les corrections étaient incomplètes et le texte comportait beaucoup d’abréviations, du style « …etc. », ce qui ne rendait pas sa récitation aisée pour tout le monde. On effectua donc les corrections nécessaires, on compléta les abréviations et on agença le texte de manière à faciliter la fluidité de la lecture, en le regroupant par rubriques pour plus de clarté. Il fut publié par Chadral Sangyé Dordjé en l’année du Tigre de feu (1986), le huitième jour vertueux du quatrième mois, au centre de pratique du Bosquet de lotus, au Népal. Le calligraphe était Losal Abhaya. Puissent la vertu et la bonté abonder !

 

| Rigpa Translations 2001. Reproduit avec permission. De légères modifications ont été apportées à cette édition. Plusieurs prières ont été traduites en se référant à des versions existantes réalisées par le Nalanda Translation Committee.

 

 1. Extrait du sūtra: Le Rappel des qualités des Trois Joyaux
 2. Extrait du Zangchö mönlam
 3. par Nāgārjuna
 4. par Ārya Śūra
 5. Extrait des Sept Préliminaires dans « L’Aspiration aux bonnes actions » de Samantabhadra
 6. Littéralement, « une grande unité de 1000³ univers ». Voir Myriad Worlds, Jamgön Kongtrul Lodro Thaye, Ithaca: Snow Lion Publications, 1995, pp. 102-3.
 7. Les sept joyaux du pouvoir royal (རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ Skt. saptaratna), les attributs du monarque universel (Cakravartin) sont : i) la précieuse roue en or, ii) le précieux joyau qui-exauce-tous-les-souhaits, iii) la précieuse reine, iv) le précieux ministre, v) le précieux éléphant, vi) le précieux cheval et vii) le précieux général (ou chef de famille). Voir Symboles bouddhiques et culture tibétaine, Dagyab Rinpoché, éditions Kunchab, 2001.
 8. les cinq certitudes ou perfections sont les : maître, enseignement, lieu, disciples et temps certains ou parfaits.
 9. Extrait des Sept Branches dans « L’Aspiration aux bonnes actions » de Samantabhadra
 10. Extrait des Sept Branches dans « L’Aspiration aux bonnes actions » de Samantabhadra
 11. Extrait des Sept Branches dans « L’Aspiration aux bonnes actions » de Samantabhadra
 12. Bodhicharyāvatāra, III ; 11
 13. Bodhicharyāvatāra, II. 26
 14. Bodhicharyāvatāra, III. 23 & 24
 15. Bodhicharyāvatāra, III. 26
 16. Bodhicharyāvatāra, III. 27
 17. Bodhicharyāvatāra, III. 28
 18. Bodhicharyāvatāra, III. 34
Ce site utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer l'expérience.
Decline
Accept