Sojong

Vows & Commitments › Sojong | Collections & Cycles › Tengyur | Indian MastersŚākyaśrībhadra

English | བོད་ཡིག

Śākyaśrībhadra

Amoghapāśa

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོ་སྦྱོང་བླང་བ།

Taking the Vows of Sojong

by Śākyaśrībhadra

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པོ་ཤ་དྷ་ཀ་རི་ཎཱི་ཡ།

In the language of India: poṣadhakaraṇīya

བོད་སྐད་དུ། གསོ་སྦྱོང་བླང་བ།

In the language of Tibet: gso sbyong blang ba

 

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to noble Amoghapāśa!

 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །

sangye chö dang tsok chok la

In the Buddha, Dharma and supreme assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །

changchub bardu dak kyab chi

I take refuge until I attain awakening!

བདག་དང་གཞན་དོན་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །

dak dang zhendön rab drub chir

In order to secure my own and others’ welfare,

བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །

changchub sem di kyepar gyi

I generate the spirit of awakening!

 

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་བགྱིད་ཅིང༌། །

dikpa tamché shak gyi ching

All my misdeeds I hereby confess,

བསོད་ནམས་ལ་ཡང་རྗེས་ཡི་རང༌། །

sönam la yang jé yi rang

And I rejoice in all that is meritorious.

འཕགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད། །

pakpé sojong yenlak gyé

The eight branches of noble sojong (healing and purification),

བསྙེན་པ་ལ་ནི་སྤྱད་པར་བགྱིའོ། །

nyenpa la ni chepar gyi’o

I now take on and uphold!

 

བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །

chomden dak la gong su sol

Blessed one, turn your attention toward me, I pray!

བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བ་ནི། །

dak ming di zhé gyiwa ni

I, the one called insert your name here,

དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཇི་སྲིད་ནས། །

dü di né zung jisi né

From this moment on,

ཉི་མའི་འོད་ནི་མ་ཤར་བར། །

nyimé ö ni mashar bar

Until the light of the sun appears,

སྲོག་ཆགས་གསོད་དང་གཞན་ནོར་འཕྲོག །

sokchak sö dang zhen nor trok

Shall wholly renounce

མི་ཚངས་སྤྱོད་དང་བདེན་མིན་སྨྲ། །

mi tsangchö dang den min ma

Taking life, stealing others’ possessions,

མྱོས་པ་བསྐྱེད་དང་བཞོན་པ་དང༌། །

nyöpa kyé dang zhönpa dang

Sexual misconduct, speaking falsity,

དུས་ནི་མ་ཡིན་པ་ཡི་ཟས། །

dü ni mayinpa yi zé

Inebriation, conveyances,

ཕྲེང་བ་ཁ་དོག་གླུ་དང་གར། །

trengwa khadok lu dang gar

Meals at improper times,

ཁྲི་སྟན་མཐོན་པོ་ལ་སོགས་པ། །

tri ten tönpo la sokpa

Colourful garlands, singing and dancing,

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སྤང་བགྱིད་ཅིང༌། །

tamché dak gi pang gyi ching

High seats and the like.

འཕགས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་སྤྱད་དང༌། །

pakpé yönten gyé ché dang

I take on the eight qualities of the noble ones

གསོ་སྦྱོང་ཁྲིམས་སྡོམ་ཡི་དམ་འདི། །

sojong trim dom yidam di

And this pledge and commitment to the rules of sojong,

སེམས་ཀྱི་རྒྱན་སེམས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་མཆོག་ཏུ་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད།

sem kyi gyen sem kyi yojé naljor gyi tsok chok tu döndampé sangye nyi

I take this as an ornament of mind, a mental requirement—through this light,

ཐོབ་པ་ལ་ནི་འོད་འདིས་རེག་གྱུར་ཅིག །

tobpa la ni ö di rek gyur chik

May I reach ultimate buddhahood in the supreme assembly of practitioners!

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་འདི་བསྐྱེད་བགྱིས་ལ། །

changchub chok gi sem di kyé gyi la

I generate this mind set upon supreme awakening,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྲོན་དུ་གཉེར། །

semchen tamché dak gi drön du nyer

And invite all sentient beings as my guests.

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་ནས་ནི། །

changchub chö chok yi ong ché né ni

Having practised supreme, delightful enlightened action,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain enlightenment in order to benefit beings!

 

ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

This text, composed the great Kashmiri paṇḍita Śākyaśrībhadra, is hereby concluded.

ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རབ་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་བའོ།།

Translated by the lotsāwa-monk Rabchok Palzangpo.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept