Oração a Yeshe Tsogyal

Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersYeshe Tsogyal

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Yeshe Tsogyal

Further Information:
Download this text:

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

Oração Yeshe Tsogyal

 

དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མཁར་ཆེན་གཟའ།  །

yingchuk daki tsomo kharchen za

Mãe do espaço, senhora-mestra das dakinis, Lady Karchen,

དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི།  །

dü sum künkhyen pema jungné kyi

manifestação do tesouro secreto de Padmakara,

གསང་མཛོད་སྡུད་པོ་བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་མར།  །

sangdzö düpo dechen tsogyalmar

conhecedora de todo o passado, presente e futuro:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།  །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

Mãe Tsogyal, rainha da grande felicidade, a vós eu peço: ajude-nos a obter os siddhis, comuns e supremos!

 

ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །

por Chökyi Lodrö

 

| Chodon, 2014