O Nobre Sutra da Recordação das Três Jóias

Divindades › Três Jóias | Coleções e Ciclos › Kangyur | Palavras do Buda

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Outras informações:
Baixar este texto:

༄༅། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་བཞུགས་སོ།།

O Nobre Sutra da Recordação das Três Jóias

das Palavras do Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཨ་ནུ་སྨྲི་ཏི་སཱུ་ཏྲ།

Na língua da Índia: Ārya Ratnatraya Anusmṛti Sūtra

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།

Na língua do Tibete: Pakpa Könchog Sum Jesu Drenpe Do

 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tamché khyenpa la chaktsal lo

Curvo-me diante do Onisciente.

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།

ditar sangye chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rigpa dang zhab su denpa

Assim é, ele é o Bhagavan Buddha, o Tathagata, o Arhat, o Buddha completo e perfeito, aquele que possui sabedoria e conduta,

བདེ་བར་གཤེགས་པ།

dewar shekpa

O Sugata,

འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།

jikten khyenpa

o conhecedor do mundo,

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།

kyebu dulwé khalo gyurwa

o guia que conduz os seres,

བླ་ན་མེད་པ།

lanamepa

o insuperável,

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་

lha dang mi nam kyi tönpa

o professor dos deuses e humanos,

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།

sangye chomdendé té

o Bhagavan Buddha.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ།

dezhin shekpa dé ni sönam dak gi gyu tünpa

O Tathagata surge do mérito, sua causa apropriada,

དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ།

gewé tsawa nam chü mi zawa

Mas suas raízes de virtude não se esgotam.

བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།

zöpé rabtu gyenpa

Ele é inteiramente adornado com a paciência,

བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི།

sönam kyi ter nam kyi zhi

É a base dos tesouros de mérito,

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲས་པ།

pejé zangpo nam kyi trepa

É adornado com os esplêndidos sinais menores

མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།

tsen nam kyi metok gyepa

E as flores das marcas maiores resplandecem.

སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།

chöyul renpar tünpa

Seu comportamento é sempre admirável.

མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ།

tong na mitünpa mepa

Sua aparência nunca desagrada o olhar.

དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།

depé möpa nam la ngönpar gawa

Ele alegra aqueles que buscam com devoção.

ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ།

sherab zil gyi mi nönpa

Sua sabedoria jamais é ofuscada.

སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།

tob nam la dziwa mepa

A força de suas qualidades é insuperável.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ།

semchen tamché kyi tönpa

Ele é o professor de todos os seres,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ།

changchub sempa nam kyi yab

O pai dos bodhisattvas,

འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

pakpé gangzak nam kyi gyalpo

O rei dos aryas.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན།

nya ngen lé depé drongkhyer du drowa nam kyi depön

Ele é o líder que guia os seres à cidade do nirvana.

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།

yeshe paktu mepa

Sua sabedoria é inconcebível.

སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།

pobpa sam gyi mi khyabpa

Sua confiança é inimaginável.

གསུང་རྣམ་པར་དག་པ།

sung nampar dakpa

Sua fala é perfeita

དབྱངས་སྙན་པ།

yang nyenpa

e melodiosa.

སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།

ku jé tawé chok mishepa

Nunca nos cansamos de contemplá-lo.

སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།

ku tsungpa mepa

Seu corpo é incomparável.

འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།

döpa dak gi magöpa

[O Bhagavan] não é maculado pelos reinos do desejo,

གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ།

zuk dak gi nyewar magöpa

Nunca é contaminado pelos reinos da forma,

གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ།

zuk mépa dak dang madrepa

E não se mistura com os reinos da não-forma.

སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

dukngal dak lé nampar drolwa

Ele é totalmente livre do sofrimento.

ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

pungpo dak le rabtu nampar drolwa

Ele é completamente livre dos skandhas.

ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ།

kham nam dang mi denpa

Ele não possui os dhatus.

སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།

kyemché nam dampa

Suas ayatanas são controladas.

མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ།

düpa nam shintu chepa

Ele cortou absolutamente os nós.

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་སྒྲོལ་བ།

yongsu dungwa dak lé nampar drolwa

Ele é completamente livre de todas as tormentas,

སྲེད་པ་ལས་གྲོལ་བ།

sepa lé drolwa

livre do desejo.

ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།

chuwo lé galwa

Ele cruzou o rio.

ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yeshe yongsu dzokpa

Sua sabedoria é perfeitamente completa.

འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

depa dang majönpa dang dantar jungwé sangye chomdendé nam kyi yeshe la nepa

Nele se mantém a sabedoria dos buddhas do passado, presente e futuro.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ།

nya ngen lé depa la mi nepa

Ele não se mantém no nirvana.

ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ།

yangdakpa nyi kyi ta la nepa

Ele se mantém na perfeição final.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།

semchen tamché la zikpé sa la zhukpa té

Ele permanece no nível de onde cuida de todos os seres.

འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ། །

didak ni sangye chomdendé nam kyi ku chewé yönten yangdakpa nam so

Estas são as qualidades perfeitas da grandeza dos Bhagavan Buddhas.

 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། མཐའ་མར་དགེ་བ།

dampé chö ni tokmar gewa bardu gewa tamar gewa

O Dharma sublime é virtuoso no início, virtuoso no meio e virtuoso no fim.

དོན་བཟང་པོ།

dön zangpo

Excelente em seu significado.

ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།

tsikdru zangpo

Excelentes as suas palavras.

མ་འདྲེས་པ།

madrepa

Ele não se mistura.

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yongsu dzokpa

É perfeitamente completo.

ཡོངས་སུ་དག་པ།

yongsu dakpa

É perfeitamente puro.

ཡོངས་སུ་བྱང་བ།

yongsu jangwa

É o treinamento consumado.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ།

chomdendé kyi chö lekpar sungpa

O Bhagavan ensinou o Dharma de maneira esplêndida.

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ།

yangdakpar tongwa

Ele o viu perfeitamente.

ནད་མེད་པ།

né mepa

É livre de aflições.

དུས་ཆད་པ་མེད་པ།

dü chepa mepa

É ininterrupto.

ཉེ་བར་གཏོད་པ།

nyewar töpa

É ensinado com proximidade.

འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།

di tongwa la dön yöpa

Contemplá-lo é significativo.

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།

khepa nam kyi soso rang gi rigpar jawa

Apenas os sábios o compreendem através de sua consciência direta.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་བརྟེན་པ།

chomdendé kyi sungpé chö dulwa la lekpar tenpa

O Dharma que foi excelentemente explicado pelo Bhagavan foi explicado para guiar.

ངེས་པར་འབྱུང་བ།

ngepar jungwa

Ele nos livra do samsara definitivamente

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ།

dzokpé changchub tu drowar jepa

e conduz à completa iluminação.

མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།

mitünpa mé ching düpa dang denpa

Não possui contradições e tem unidade.

བརྟེན་པ་ཡོད་པ།

tenpa yöpa

É confiável

རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། །

gyuwa chepa o

e põe um fim ao movimento.

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ།

tekpa chenpö gendün ni lekpar zhukpa

A Sangha Mahayana se engajou completamente.

རིགས་པར་ཞུགས་པ།

rikpar zhukpa

Engajou-se corretamente.

དྲང་པོར་ཞུགས་པ།

drangpor zhukpa

Engajou-se diretamente.

མཐུན་པར་ཞུགས་པ།

tünpar zhukpa

Engajou-se com harmonia.

ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

talmo jarwé ö su gyurpa

É digna de reverência.

ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

chak jawé ö su gyurpa

É digna de prostrações.

བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང༌།

sönam kyi pal gyi zhing

É um esplêndido campo de mérito.

ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ།

yön yongsu jongwa chenpo

Oferecer à Sangha traz grande purificação.

སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།

jinpé né su gyurpa

Ela é uma base da generosidade.

ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ།

küntu yang jinpé né su gyurpa chenpo o

É inteiramente a suprema base da generosidade.

 

| Traduzido por Gustavo Santhiago, consultando o texto tibetano com o auxílio de Geshe Ngawang Tenpa, Drupchen Dorje e Do Tulku Rinpoche, e com base em diversas versões em inglês e no comentário de Khenchen Appey Rinpoche. A tradução foi finalizada com a ajuda de Thiago Ponce de Moraes em novembro de 2022.

 

Version: 1.0-20231011

Este site usa cookies para coletar estatísticas de uso anônimas e aprimorar a experiência do usuário.
Decline
Accept