Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels

Deities › Three Jewels | Collections & Cycles › Kangyur | Words of the Buddha

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་བཞུགས་སོ།།

The Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཨ་ནུ་སྨྲི་ཏི་སཱུ་ཏྲ།

In the language of India: ārya ratnatrayānusmṛti sūtra

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།

In the Tibetan language: 'phags pa dkon mchog gsum rjes su dran pa'i mdo

 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tamché khyenpa la chaktsal lo

Homage to the omniscient one!

འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།

ditar sangye chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rigpa dang zhab su denpa

Thus the Buddha, the transcendent, accomplished conqueror, the tathāgata who has attained suchness, the arhat who has conquered all foes, is a perfectly and completely enlightened buddha, endowed with insight and worthy of reverence,

བདེ་བར་གཤེགས་པ།

dewar shekpa

The sugata who has reached the state of bliss,

འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།

jikten khyenpa

The knower of the entire world,

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།

kyebu dulwé khalo gyurwa

The guide and tamer of beings,

བླ་ན་མེད་པ།

lanamepa

The unsurpassable one,

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་

lha dang mi nam kyi tönpa

The teacher of gods and humans,

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།

sangye chomdendé té

The Buddha Bhagavat.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ།

dezhin shekpa dé ni sönam dak gi gyu tünpa

The tathāgata is in harmony with all merit.

དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ།

gewé tsawa nam chü mi zawa

He does not waste the sources of virtue.

བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།

zöpé rabtu gyenpa

He is fully adorned with patience.

བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི།

sönam kyi ter nam kyi zhi

He is the foundation of the treasures of merit.

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲས་པ།

pejé zangpo nam kyi trepa

He is ornamented with the excellent minor marks.

མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།

tsen nam kyi metok gyepa

He is the full blossoming of the major marks.

སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།

chöyul renpar tünpa

His activity is timely and fitting.

མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ།

tong na mitünpa mepa

Seeing him, there is nothing displeasing.

དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།

depé möpa nam la ngönpar gawa

He brings true joy to those who have faith.

ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ།

sherab zil gyi mi nönpa

His insight overwhelms all in its splendour.

སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།

tob nam la dziwa mepa

His powers are invincible.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ།

semchen tamché kyi tönpa

He is the teacher of all sentient beings.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ།

changchub sempa nam kyi yab

He is the father of all bodhisattvas.

འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

pakpé gangzak nam kyi gyalpo

He is the sovereign of all the noble ones.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན།

nya ngen lé depé drongkhyer du drowa nam kyi depön

He is the guide who leads beings to the city of nirvāṇa.

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།

yeshe paktu mepa

He has measureless wisdom.

སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།

pobpa sam gyi mi khyabpa

He possesses inconceivable fearlessness.

གསུང་རྣམ་པར་དག་པ།

sung nampar dakpa

His speech is utterly pure.

དབྱངས་སྙན་པ།

yang nyenpa

Its tones are melodious.

སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།

ku jé tawé chok mishepa

One can never have enough of looking at him.

སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།

ku tsungpa mepa

His form is without comparison.

འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།

döpa dak gi magöpa

He is unsullied by the realm of desire.

གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ།

zuk dak gi nyewar magöpa

He is quite unsullied by the realm of form.

གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ།

zuk mépa dak dang madrepa

He is not caught up in the formless realm.

སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

dukngal dak lé nampar drolwa

He is completely liberated from suffering.

ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།

pungpo dak le rabtu nampar drolwa

He is totally liberated from the aggregates.

ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ།

kham nam dang mi denpa

He is not possessed with the constituents of ordinary experience.

སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།

kyemché nam dampa

He is in control of the sense fields.

མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ།

düpa nam shintu chepa

He has cut right through the knots.

ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་སྒྲོལ་བ།

yongsu dungwa dak lé nampar drolwa

He is completely liberated from torment.

སྲེད་པ་ལས་གྲོལ་བ།

sepa lé drolwa

He is freed from craving.

ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།

chuwo lé galwa

He has crossed over the river.

ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yeshe yongsu dzokpa

He is perfected in all the wisdoms.

འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།

depa dang majönpa dang dantar jungwé sangye chomdendé nam kyi yeshe la nepa

He abides in the wisdom of all the buddhas of past, present and future.

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ།

nya ngen lé depa la mi nepa

He does not dwell in nirvana.

ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ།

yangdakpa nyi kyi ta la nepa

He abides in perfect finality.

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།

semchen tamché la zikpé sa la zhukpa té

He remains on the level where he sees all sentient beings.

འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ། །

didak ni sangye chomdendé nam kyi ku chewé yönten yangdakpa nam so

All these are the authentic and supreme qualities of the embodiment of the Buddha.

 

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། མཐའ་མར་དགེ་བ།

dampé chö ni tokmar gewa bardu gewa tamar gewa

The sacred Dharma is good at the beginning, good in the middle and good at the end.

དོན་བཟང་པོ།

dön zangpo

It is excellent in meaning,

ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།

tsikdru zangpo

Excellent in words and syllables.

མ་འདྲེས་པ།

madrepa

It is distinctive.

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།

yongsu dzokpa

It is totally complete.

ཡོངས་སུ་དག་པ།

yongsu dakpa

It is utterly pure.

ཡོངས་སུ་བྱང་བ།

yongsu jangwa

It completely purifies.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ།

chomdendé kyi chö lekpar sungpa

The Buddha teaches the Dharma perfectly.

ཡང་དག་པར་མཐོང་བ།

yangdakpar tongwa

It brings unerring vision.

ནད་མེད་པ།

né mepa

It is without affliction.

དུས་ཆད་པ་མེད་པ།

dü chepa mepa

It is constant and always timely.

ཉེ་བར་གཏོད་པ།

nyewar töpa

It is trustworthy when applied.

འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།

di tongwa la dön yöpa

Seeing it fulfils one’s purpose.

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།

khepa nam kyi soso rang gi rigpar jawa

The wise can validate it through their own awareness.

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་བརྟེན་པ།

chomdendé kyi sungpé chö dulwa la lekpar tenpa

The Dharma taught by the buddha relies entirely on training the mind.

ངེས་པར་འབྱུང་བ།

ngepar jungwa

It is truly delivering.

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ།

dzokpé changchub tu drowar jepa

It causes one to arrive at perfect enlightenment.

མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།

mitünpa mé ching düpa dang denpa

It is without contradiction. It is all-embracing.

བརྟེན་པ་ཡོད་པ།

tenpa yöpa

It is constant.

རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། །

gyuwa chepa o

It is the cessation of all uncertainty.

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ།

tekpa chenpö gendün ni lekpar zhukpa

As for the Sangha of the Great vehicle, they enter thoroughly.

རིགས་པར་ཞུགས་པ།

rikpar zhukpa

They enter with awareness.

དྲང་པོར་ཞུགས་པ།

drangpor zhukpa

They enter straightforwardly.

མཐུན་པར་ཞུགས་པ།

tünpar zhukpa

They enter harmoniously.

ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

talmo jarwé ö su gyurpa

They are worthy of veneration with palms joined together.

ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།

chak jawé ö su gyurpa

They are worthy of receiving prostrations.

བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང༌།

sönam kyi pal gyi zhing

They are a glorious field of merit.

ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ།

yön yongsu jongwa chenpo

Offering to them brings great purification.

སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།

jinpé né su gyurpa

They are an object of generosity.

ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ།

küntu yang jinpé né su gyurpa chenpo o

They are in every way the greatest object of generosity.

 

| Rigpa Translations, 2001.

 

Version: 1.2-20211007

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept