Siṃhamukhā

Deities › Siṃhamukhā | Tibetan MastersKatok Situ Chökyi Gyatso

English | བོད་ཡིག

Katok Situ Chökyi Gyatso

Siṃhamukhā

Further information:
Download this text:

༄༅། །སེང་གདོང་མ་བཞུགས་སོ།།

Siṃhamukhā

by Katok Situ Chökyi Gyatso

 

ཨ་ནི་སྐྱེས་མེད་ནམ་མཁའ་ཆོས་འབྱུང་དབུས། །

a ni kyemé namkha chöjung ü

A – Amidst the source of dharmas in unborn space.

ཀ་ཡིག་ཡེ་ཤེས་བདུད་འདུལ་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །

ka yik yeshe düdul tromö ku

KA – Kāya of the wrathful, demon-subjugating lady of wisdom.

ས་གསུམ་བདུད་བགེགས་རབ་སྲེགས་སེང་གདོང་མ། །

sa sum dü gek rab sek sengdongma

SA – Siṃhamukhā, incinerator of māras and obstructors throughout the three worlds.

མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་རོལ། །

ma tsok khandrö kyilkhor ü su rol

MA – Manifest at the heart of the maṇḍala of mother ḍākinīs.

ར་ཞེས་ཆགས་བྲལ་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་མདངས། །

ra zhé chakdral sor tok yeshe dang

RA – Radiant with the wisdom of discernment free from attachment.

ཙ་ཡིག་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས། །

tsa yik dorjé driguk tötrak nam

TSA – You brandish the curved vajra knife and a skull-cup of blood.

ཕཊ་ཀྱིས་བྱད་ཕུར་ཕྱེ་མར་བརླག་མཛད་མ། །

pé kyi jepur chemar lak dzé ma

With "PHAṬ!" you eradicate evil curses and spells.

དཔལ་ལྡན་ཁྲོ་མོས་དུས་ཀུན་བསྐྱང་དུ་གསོལ། །

palden tro mö dü kün kyang du sol

Glorious lady of wrath, care for me at all times, I pray.

 

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལ་འགལ་རྐྱེན་མ་ལུས་པ། །

damchö drub la galkyen malüpa

Should anything impede my practice of sacred Dharma,

ཁྱོད་སྐུ་གསལ་བར་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །

khyö ku salwar drenpa tsam gyi kyang

Then merely by recalling clearly your enlightened form,

མིང་ཙམ་མེད་ཞི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །

ming tsammé zhi changchub drubpa la

May obstacles be pacified beyond trace, and may I always

ལྷ་མོ་ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་མི་འབྲལ་ཤོག །

lhamo khyö dang daknyi mindral shok

Be inseparable from you, O goddess, as I strive to awaken!

 

ཅེས་པའང་བྱ་ལོའི་ཟླ་བ་༥་པའི་ཚེས་༡༥་ལ་སྨན་སྒྲུབ་རྒྱབ་ཆོག་སེང་གདོང་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྷ་མོ་འདི་ཡི་སྐུ་ཡི་སྣང་བ་ཡིད་ངོར་ཅུང་ཟད་མཇལ་བའི་དེ་མ་ཐག་པར་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་སོ།།

Thus, Situ Chökyi Gyatso wrote this on the 15th day of the fifth month of the Bird year,1 immediately after a minor visionary encounter with the form of this goddess, while performing the Siṃhamukhā recitation as a support ritual for the medicine ceremony.

ཨ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལ་མི་ཤར་མེད། །དབྱར་ཁའི་སྤང་ལ་མི་སྐྱེ་མེད། རྫུན་ལོས་ཡིན་ནོ།། །།

Ala! There is nothing that does not arise in the experience of a yogin, just as there is nothing that does not grow in a summer meadow. It is surely a sham!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Kaḥ thog si tu 03 chos kyi rgya mtsho. gsung 'bum chos kyi rgya mtsho. 7 vols. sde dge: skal bzang tshe sgron, 2001. Vol. 1: 247–248

 

Version: 1.0-20231215

  1. Most likely 1909 or 1921.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept