Inlaid Jewels: Addenda

Vajrakīla | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Two-armed Vajrakīla

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཕུར་པ་མགུལ་ཁུག་མའི་ཆ་ཤས་ལྷན་ཐབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ་བཞུགས།

Inlaid Jewels: Addenda to the 'Neck-Pouch Dagger’ (Purba Gulkhukma) Cycle

by Khenchen Jigme Phuntsok

༄༅། །རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ།

The Stages of Conclusion

མཆོད་པ་ནི།

Offering

ཧཱུྃ། མཉམ་ཉིད་མི་གཡོ་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །

hung, nyamnyi mi yo nyampé sangye la

Hūṃ. In the enlightened state of even and unmoving equality,

ངན་རྟོག་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་གང་ཡང་མེད། །

ngen tok tsenmé chöyul gangyang mé

There is no room for ordinary concepts or negative thoughts.

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ཡིས། །

zungdzin tsenma kün lé depa yi

Thus, transcending all ordinary patterns of dualistic grasping,

མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་རྣམ་པར་རོལ། །

nyampa chenpö chöpa nampar rol

May you perfectly enjoy this offering of great equality.

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ།

maha pudza ho

mahāpūjaho

 

བསྟོད་པ་ནི།

Praise:

ཧཱུྃ། ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པ་ལ། །

hung, shintu duk ching tumpa la

For the utterly malevolent and hostile,

ཞི་བས་ཕན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །

shyiwé penpar mingyur té

Peaceful means are of no benefit,

ཁྲོ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྐུ་མཛད། །

trowo deshyin shek ku dzé

And tathāgatas appear in wrathful form—

རྡོ་རྗེ་འདུ་འཕྲོ་བྱེད་ལ་བསྟོད། །

dorjé du tro jé la tö

To the producer of vajra emanations, I offer praise.

 

དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི།

Receving the attainments:

ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་རྣམས། །

hung, dorjé shyönnü rigdzin nam

Hūṃ. Vidyādharas of Vajrakumāra:

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་གྲུབ་མཛོད་ཅིག །

sipa dorjé drub dzö chik

Cause us to actualize the Vajra of existence!

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ། །

sipa dorjé purbü lha

Deities of the existential Vajrakīla:

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད། །

yeshe trowo drubpar dzö

Cause us to actualize the wisdom wrath!

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om benza kili kilaya sarva siddhi pala hung

Oṃ vajra kīli kīlaya sarva siddhi phala hūṃ

 

ལྷ་སྣང་མི་བསྡུ་ཞེན་པ་མེད། །

lha nang mi du shyenpamé

The appearance of the deity does not dissolve, but without grasping,

ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་ཀློད། །

chönyi nyampé ngang du lö

Simply relaxes within the experience of dharmatā equality.

ཚོགས་དྲུག་སྣང་རྟོག་རོལ་པ་ཀུན། །

tsok druk nang tok rolpa kün

The play of thoughts and the perceptions of the six senses

རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་དུ་ཤར། །

riktong yeshe gyen du shar

Arises as the adornment of the wisdom of awareness and emptiness.

ཨ་ཨ་ཨ།

a a a

Ah, ah, ah.

 

དགེ་བསྔོ་ནི།

Dedication of Merit

དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་ཀུན། །

gewa di tsön dü sum lek jé kün

As symbolized by this virtue, may all the positive deeds of the three times

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་སྨིན་ནས། །

khakhyab drowé gyü la yong min né

Fully ripen in the minds of all beings who extend throughout the whole of space,

ཀུན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་པར། །

kün kyang rik kyi tso dang yermé par

And, inseparable from the principal deity of the buddha family,

རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

rangnang kyilkhor ngön du gyurwar shok

May they all actualize the maṇḍala of spontaneous appearance!

 

ཤིས་བརྗོད་ནི།

Words of Auspiciousness

ཧོ། དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲིན་ལས་གཅིག་གི་ངང་། །

ho, palchen yongdzok trinlé chik gi ngang

Ho! Within the experience of the unique enlightened activity of the perfect great and glorious,

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ། །

tukjé tab kyi si sum dukpa dul

The malicious spirits of the three worlds are tamed through compassionate means,

གང་འདུལ་མཛད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

gang dul dzepé chotrul sam mikhyab

The inconceivable miraculous activity of taming by whatever is necessary—

བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

chomden dorjé shyönnü tashi shok

May the accomplished conqueror Vajrakumāra grant auspiciousness!

ལྕགས་རྟ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་ཀློང་ནས་རྡོལ་བའོ། །འདིའི་ཚིག་དོན་རྣམས་མཇུག་ནས་ཡར་གོ་ལྡོག་ཏུ་ཤར་འོངས་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

On the 28th day of the sixth month of the Iron Horse year, Pema Wangchen Dorje composed this as it flowed from the expanse of awareness. There would appear to be a wonderfully auspicious significance here, because the text appeared in reverse order, from the end to the beginning. May virtue and goodness abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.