Inlaid Jewels: Addenda

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Two-armed Vajrakīlaya

༄༅། །ཕུར་པ་མགུལ་ཁུག་མའི་ཆ་ཤས་ལྷན་ཐབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ་བཞུགས།

Inlaid Jewels: Addenda to the 'Neck-Pouch Kīla’ (Purba Gulkhukma) Cycle

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ།

The Stages of Conclusion

མཆོད་པ་ནི།

Offering

ཧཱུྃ། མཉམ་ཉིད་མི་གཡོ་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །

hung, nyamnyi mi yo nyampé sangye la

Hūṃ. In the enlightened state of even and unmoving equality,

ངན་རྟོག་མཚན་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་གང་ཡང་མེད། །

ngen tok tsenmé chöyul gangyang mé

There is no room for ordinary concepts or negative thoughts.

གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ཡིས། །

zungdzin tsenma kün lé depa yi

Thus, transcending all ordinary patterns of dualistic grasping,

མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པ་རྣམ་པར་རོལ། །

nyampa chenpö chöpa nampar rol

May you perfectly enjoy this offering of great equality.

མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ།

maha pudza ho

mahāpūjaho

 

བསྟོད་པ་ནི།

Praise:

ཧཱུྃ། ཤིན་ཏུ་གདུག་ཅིང་གཏུམ་པ་ལ། །

hung, shintu duk ching tumpa la

For the utterly malevolent and hostile,

ཞི་བས་ཕན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །

zhiwé penpar mingyur té

Peaceful means are of no benefit,

ཁྲོ་བོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་སྐུ་མཛད། །

trowo dezhin shek ku dzé

And tathāgatas appear in wrathful form—

རྡོ་རྗེ་འདུ་འཕྲོ་བྱེད་ལ་བསྟོད། །

dorjé du tro jé la tö

To the producer of vajra emanations, I offer praise.

 

དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི།

Receving the attainments:

ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་རྣམས། །

hung, dorjé zhönnü rigdzin nam

Hūṃ. Vidyādharas of Vajrakumāra:

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་གྲུབ་མཛོད་ཅིག །

sipa dorjé drub dzö chik

Cause us to actualize the Vajra of existence!

སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ། །

sipa dorjé purbü lha

Deities of the existential Vajrakīlaya:

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད། །

yeshe trowo drubpar dzö

Cause us to actualize the wisdom wrath!

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om benza kili kilaya sarva siddhi pala hung

Oṃ vajra kīli kīlaya sarva siddhi phala hūṃ

 

ལྷ་སྣང་མི་བསྡུ་ཞེན་པ་མེད། །

lha nang mi du zhenpamé

The appearance of the deity does not dissolve, but without grasping,

ཆོས་ཉིད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་ཀློད། །

chönyi nyampé ngang du lö

Simply relaxes within the experience of dharmatā equality.

ཚོགས་དྲུག་སྣང་རྟོག་རོལ་པ་ཀུན། །

tsok druk nang tok rolpa kün

The play of thoughts and the perceptions of the six senses

རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་དུ་ཤར། །

riktong yeshe gyen du shar

Arises as the adornment of the wisdom of awareness and emptiness.

ཨ་ཨ་ཨ།

a a a

Ah, ah, ah.

 

དགེ་བསྔོ་ནི།

Dedication of Merit

དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་ཀུན། །

gewa di tsön dü sum lek jé kün

As symbolized by this virtue, may all the positive deeds of the three times

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་སྨིན་ནས། །

khakhyab drowé gyü la yong min né

Fully ripen in the minds of all beings who extend throughout the whole of space,

ཀུན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་གཙོ་དང་དབྱེར་མེད་པར། །

kün kyang rik kyi tso dang yermé par

And, inseparable from the principal deity of the buddha family,

རང་སྣང་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

rangnang kyilkhor ngön du gyurwar shok

May they all actualize the maṇḍala of spontaneous appearance!

 

ཤིས་བརྗོད་ནི།

Words of Auspiciousness

ཧོ། དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་འཕྲིན་ལས་གཅིག་གི་ངང་། །

ho, palchen yongdzok trinlé chik gi ngang

Ho! Within the experience of the unique enlightened activity of the perfect great and glorious,

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་ཀྱིས་སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ། །

tukjé tab kyi si sum dukpa dul

The malicious spirits of the three worlds are tamed through compassionate means,

གང་འདུལ་མཛད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

gang dul dzepé chotrul sam mikhyab

The inconceivable miraculous activity of taming by whatever is necessary—

བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།

chomden dorjé zhönnü tashi shok

May the accomplished conqueror Vajrakumāra grant auspiciousness!

 

ལྕགས་རྟ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་རིག་ཀློང་ནས་རྡོལ་བའོ། །འདིའི་ཚིག་དོན་རྣམས་མཇུག་ནས་ཡར་གོ་ལྡོག་ཏུ་ཤར་འོངས་བས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་འདྲའོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

On the 28th day of the sixth month of the Iron Horse year, Pema Wangchen Dorje composed this as it flowed from the expanse of awareness. There would appear to be a wonderfully auspicious significance here, because the text appeared in reverse order, from the end to the beginning. May virtue and goodness abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "phur pa mgul khug ma'i cha shas lhan thabs rin chen phra tshoms" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 13–14

 

Version: 1.3-20231218

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept