Rudra's Lament

Practices › Confession | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrasattva

Further information:
Download this text:

༄། །རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་བཞུགས་སོ། །

The Lament of Rudra

from the Immaculate Confession Tantra

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

tukjé chenpo chomden dorjé sem

Great compassionate one, the conqueror Vajrasattva,

དྲི་མེད་དུང་མདོག་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །

drimé dung dok chok tu zuk zangwa

Supreme in appearance, the colour of a pristine conch,

རྣམ་དག་འོད་གསལ་ཟླ་འོད་དཀྱིལ་ན་མཛེས། །

namdak ösal da ö kyil na dzé

Pure and luminous, resplendent in your moonlight halo,

དཔའ་བོ་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་ལམ་མེ་བ། །

pawo özer tong bar lammewa

A brave warrior illuminated by a thousand brilliant rays.

སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ས་མཁན་སྟོན་པར་གྲགས། །

sipa sum gyi sa khen tönpar drak

Renowned as a guide to those in the three planes of existence,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་པོ། །

kham sum drowa kün gyi nyen chikpo

Sole companion to all beings throughout the triple realm,

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཁྱོད་དགོངས་སུ་གསོལ། །

jam gön tukjé lha khyö gong su sol

Kind protector, compassionate deity, heed me now, I pray.

བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་མཐའ་ནས། །

dak ni tokma mepé dü ta né

Throughout the whole of beginningless time,

ལམ་ལོག་ལམ་སྟོར་སྲིད་པའི་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

lam lok lam tor sipé khorwar khyam

I have taken wrong paths, lost my way, and wandered in saṃsāra.

སྔོན་ཚེ་ལས་ལོག་སྡིག་པ་བྱས་པས་ནོངས། །

ngöntsé lé lok dikpa jepé nong

Through past misdeeds and harmful actions, I have gone astray.

སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅི་སྤྱད་རང་གནོང་འགྱོད། །

dikpé lé nam chi ché rang nong gyö

Whatever negative acts I have committed, I now remorsefully admit.

དར་ཞིང་དྲགས་པའི་ལས་དབང་དེ་བཙན་པས། །

dar zhing drakpé lé wang dé tsenpé

Through the powerful force of terrible, intensifying karma,

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིངས་གྱུར་ཏེ། །

khorwé dukngal gyatsor jing gyur té

I am immersed in the great ocean of suffering within saṃsāra:

ཞེ་སྡང་འབར་བའི་མེས་ནི་རང་རྒྱུད་བསྲེགས། །

zhedang barwé mé ni ranggyü sek

The raging infernos of aggression set my mind ablaze,

གཏི་མུག་མུན་པ་འཐིབས་པས་ཤེས་རབ་ལྡོངས། །

timuk münpa tibpé sherab dong

The thick darkness of ignorance blinds my intellect,

འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོའི་འདམ་དུ་རྣམ་ཤེས་བྱིངས། །

döchak gyatsö dam du namshé jing

The muddy swamp of desire draws in my sinking consciousness,

ང་རྒྱལ་དྲེགས་པའི་རི་བོས་ངན་འགྲོར་མནན། །

ngagyal drekpé riwö ngendror nen

The mountain of arrogant pride pushes me down to evil destinies,

ཕྲག་དོག་རླུང་དམར་འཚུབས་པས་འཁོར་བར་གཡེངས། །

trakdok lungmar tsubpé khorwar yeng

And the tempestuous winds of jealousy sweep me into saṃsāra.

བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་མདུད་པ་དམ་པོས་བཅིངས། །

dak tu tawé düpa dampö ching

I am bound by the tight knots of the view of self,

འདོད་པ་མེ་མདག་དོང་འདྲའི་འོབས་སུ་ལྷུང་། །

döpa medak dong dré ob su lhung

Flung into the pit of passion’s burning embers,

སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མི་བཟད་ཆར་ལྟར་འབབ། །

dukngal drakpo mi zé char tar bab

And intense, unbearable suffering pours down upon me like rain.

འདི་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་ཞིང་། །

dindré dukngal shintu zö ka zhing

Such miserable torment is extremely difficult to endure,

སྡིག་པའི་ལས་དབང་དྲག་པོ་མེ་འབར་བས། །

dikpé lé wang drakpo mebarwé

And the raging fires of powerfully negative actions

རྣམ་ཤེས་དབང་པོའི་མྱུ་གུ་གདུངས་གྱུར་ཏེ། །

namshé wangpö nyugu dung gyur té

Have caused the shoots of my consciousness to wither.

ཕུང་པོ་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀྱིས་མི་བཟོད་ན། །

pungpo gyumé lü kyi mi zö na

It is too much for this body of illusory aggregates to bear.

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་བཟོད་ལགས་སམ། །

jam gön tukjé chen gyi zö lak sam

Can you, my kind and compassionate protector, acquiesce?

བདག་འདྲ་བླུན་རྨོངས་ལས་ངན་སྡིག་པོ་ཆེ། །

dak dra lün mong lé ngen dikpo ché

I, so foolish and deluded, a doer of terrible, wicked deeds,

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འདོད་ཁམས་རུ་ཏྲར་སྐྱེས། །

lé kyi wang gi dökham rudrar kyé

Have, through force of karma, been born as rudra in this desire realm.

སྐྱེས་པས་འགྱོད་དོ་ལས་ལ་ཡི་རེ་ཆད། །

kyepé gyö do lé la yi ré ché

How I regret such a rebirth! How my past actions depress me!

ཡི་ཆད་འགྱོད་ཀྱང་ལས་ལ་བཅོས་སུ་མེད། །

yiché gyö kyang lé la chö su mé

Yet for all my despondency and remorse, there can be no remedy.

ལས་ཀྱི་ཤུགས་ནི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་འདྲ། །

lé kyi shuk ni chuwö gyün dang dra

The force of my karma is like the flow of a river in spate—

ལས་དབང་ཆུ་ཀླུང་འཕྲལ་དུ་ག་ལ་ཟློག །

lé wang chulung tral du gala dok

How could this stream of karma be suddenly reversed?

རྣམ་སྨིན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་། །

nammin tamché rang gi lé lé jung

All these karmic effects have come about through my own actions.

བཀའ་ལ་ཞུགས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་རྔོ་མ་ཐོགས། །

ka la zhuk kyang ka zhin ngo ma tok

I received instructions, but could not do as I was told.

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྡིག་པའི་དབང་དུ་སོང་། །

lü ngak yi sum dikpé wang du song

With body, speech, and mind, I slipped into negativity.

ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོ་དེས་བདས་པས། །

lé kyi lungmar drakpo dé depé

Swept along by the fierce winds of karma,

བདག་ནི་དེ་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ། །

dak ni dengön kalpa drangmé du

Through countless ages in the past,

འཁོར་བའི་བཙོན་ར་མུན་པར་འཁྱམས་པ་ལ། །

khorwé tsönra münpar khyampa la

I wandered through the dark dungeons of saṃsāra.

ཉེ་གནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

nyené khyé kyi tukjé jinlab kyi

Now through your compassionate blessings,

ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་གནས་སྦྱངས་ནས། །

lé dang nyönmong dribpa né jang né

Karmic and emotional obscurations are purified at their source,

མ་ལྟར་བྱམས་པའི་ཞབས་དྲུང་ད་ལྟར་འཁོད། །

ma tar jampé zhab drung dantar khö

And I find myself before you who are a font of motherly love,

ཉི་ལྟར་འོད་འབར་ཟླ་ལྟར་མདངས་གསལ་བའི། །

nyi tar öbar da tar dang salwé

You who are as dazzling as the sun, as radiant as the moon.

ཐུགས་རྗེའི་ཞལ་ཉིད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ། །

tukjé zhal nyi tawé mi ngompa

With your face of compassion at which I never tire of looking.

ཐོག་མ་མེད་ནས་མ་རིག་ལིང་ཏོག་གིས། །

tokma mé né marik ling tok gi

I have been blind throughout beginningless time,

ལྡོངས་པའི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ན། །

dongpé chubur mik gi ma tong na

Unable to see you through the cataracts of ignorance.

འགྲོ་བའི་མགོན་ཁྱོད་དེ་སྔོན་གང་ན་བཞུགས། །

drowé gön khyö dengön gang na zhuk

Protector of beings, where were you in the past?

ལས་དབང་དྲག་པོ་རབ་ཏུ་མི་བཟད་པས། །

lé wang drakpo rabtu mizepé

So utterly unbearable is karma’s intense force,

ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་སྐྱི་གཡའ་རབ་འཇིགས་ནས། །

shintu trak ching kyi ya rab jik né

That I shiver in terror and tremble in fright,

དུང་དུང་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་འདི་འདོན་ཅིང་། །

dung dung dungwé mengak di dön ching

And cry out in this longing, sorrowful lament.

ཉམ་ཐག་ཕོངས་པའི་ང་རོས་འདོན་ལགས་ན། །

nyamtak pongpé ngarö dön lak na

As I call to you in my weariness and distress,

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེས་དུས་འདིར་མ་དགོངས་ན། །

jam gön tukjé dü dir ma gong na

If you do not consider me, O kind, compassionate protector,

ནམ་ཞིག་འཆི་འཕོ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བའི་ཚེ། །

namzhik chipo lü sem dralwé tsé

Then, when death comes and it’s time for body and mind to part,

དགེ་བཤེས་གྲོགས་དང་བྲལ་ནས་གཤིན་རྗེས་ཁྲིད། །

geshé drok dangdral né shinjé tri

I will leave my teacher and friends as Yama leads me away.

དེ་ཚེ་འཇིག་རྟེན་ཉེ་དུའི་མི་སྟོངས་ཏེ། །

detsé jikten nyé dü mi tong té

Then, in a world bereft of friends and dear relations,

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་བདག་ཉིད་གཅིག་པུར་ཁྲིད། །

lé kyi wang gi daknyi chikpur tri

I will be led on alone, carried by the force of karma.

དུས་དེར་བདག་ལ་མགོན་སྐྱབས་མ་མཆིས་ན། །

dü der dak la gön kyab ma chi na

At that time, if I should lack refuge or protection,

གང་གིས་ཕྱི་བཤོལ་དུས་ལས་མ་བཞེས་པར། །

gang gi chishol dü lé mazhepar

Please do not hesitate for any reason,

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བརྟུན་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་མཛོད། །

danta nyi du tün té ngönchö dzö

But act directly and forcefully, right away.

ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སྐྱེ་བོ་བདག་འདྲ་བ། །

lé kyi narwé kyewo dak drawa

Those who are tormented by karma, as I am,

ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ལོག་བརྟགས་པས། །

tokma mepé dü né lok takpé

Have misunderstood throughout beginningless time,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་ལས་མ་ཐར་ཏེ། །

kham sum khorwé né lé ma tar té

Failed to escape the abodes of saṃsāra’s three realms,

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྐྱེ་བ་ཇི་སྙེད་དུ། །

kalpa drangmé kyewa jinyé du

And in the course of many lives throughout unnumbered ages,

གདོས་བཅས་ལུས་བླངས་གྲངས་མེད་ཞིག་གྱུར་ཏེ། །

dö ché lü lang drangmé zhik gyur té

Have taken on countless bodily forms, all of which decayed.

ཤ་རུས་བསགས་ན་འཇིག་རྟེན་གཏོས་དང་མཉམ། །

sha rü sak na jikten tö dang nyam

Our flesh and bones, if amassed, would span the universe.

རྣག་ཁྲག་བསགས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཙམ། །

naktrak sak na gyatso chenpo tsam

Our pus and blood, if collected, would be equal to the oceans.

ལས་འཕྲོ་བསགས་ན་བསམ་འདས་བརྗོད་མི་ལང། །

letro sak na sam dé jö mi lang

Our actions, if enumerated, would defy thought and utterance.

ཁམས་གསུམ་བགྲངས་ཤིང་སྐྱེ་ཤིའི་ཁ་བརྒྱུད་ཀྱང། །

kham sum drang shing kyeshi kha gyü kyang

In the course of these rounds of birth and death in the three realms

བྱས་པའི་ལས་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་རེ་ཟོས། །

jepé lé nam dönmé chü ré zö

All that we have done has been to no avail.

སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་ཇི་སྙེད་དེ་ཙམ་གྱི། །

kyewa drangmé jinyé detsam gyi

In all these countless rebirths

སྐྱེ་བ་ཚེ་གཅིག་ཁོ་ན་ཙམ་གྱི་ལས། །

kyewa tsé chik khona tsam gyi lé

If the acts of just a single lifetime

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་རབ་སྤྱད་ན། །

lamé changchub döndu rab ché na

Had been dedicated to unsurpassed awakening

དེ་ཙམ་བྱས་པའི་ལས་ལ་དོན་རབ་ཡོད། །

detsam jepé lé ladön rab yö

That alone would have been supremely purposeful.

དོན་གྱི་ཡོང་ཡེ་མྱ་ངན་འདས་ཟིན་ན། །

dön gyi yongyé nya ngen dé zin na

Surely I would thus have reached nirvāṇa.

ལས་ཀྱི་དབང་བཙན་ཉོན་མོངས་སྟོབས་ཆེ་བས། །

lé kyi wang tsen nyönmong tob chewé

Yet through karma’s force and the great strength of the afflictions,

ཤ་ཁྲག་འདུས་པའི་ལུས་བླངས་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

sha trak düpé lü lang khorwar khyam

I took on forms of flesh and blood to wander in saṃsāra,

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་ཚུད། །

dukngal zö ka sipé tsönrar tsü

Imprisoned in existence where distress is hard to bear.

མི་བཟད་དྲག་པོའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ། །

mi zé drakpö dukngal di tabu

Such miseries as these, unbearable in intensity—

ཉེས་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་། །

nyejé tamché rang gi lé lé jung

Every form of harm has arisen from my own deeds.

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ལས་ངན་རྒྱུན་བཅད་དེ། །

tukjé chenpö lé ngen gyün ché dé

In your great compassion, put an end to my wicked ways,

ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱི་རླུང་འདི་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

nyönmong lé kyi lung di dok tu sol

And repel the winds of karma and affliction, I pray.

མ་རིག་ལོག་པའི་ལས་དེ་དབང་བཙན་པས། །

marik lokpé lé dé wang tsenpé

When, through the force of ignorant, mistaken acts,

མི་ཤེས་མུན་པའི་ནང་དུ་གཏན་འཁྱམས་ན། །

mi shé münpé nang du ten khyam na

I must wander forever in the darkness of unknowing,

ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེའི་ཟེར་གྱིས་མི་སྟོངས་སམ། །

yeshe drönmé zer gyi mi tong sam

Will you not assist me with the light of wisdom’s torch?

ཉེས་བྱས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མི་བཟོད་ན། །

nyejé lé kyi nammin mi zö na

When the ripening of past misdeeds is intolerable,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཕྲིན་ལས་མི་མཛད་དམ། །

tukjé chenpö trinlé mi dzé dam

Will you not take action out of great compassion?

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གཡང་སར་ལྷུང་ལགས་ན། །

chin chi lok gi yangsar lhung lak na

When I have fallen into the abyss of errant ways,

ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མགྱོགས་ཕྱག་གིས་མི་འཛིན་ནམ། །

tukjé nyur gyok chak gi mi dzin nam

Will you not catch me with the swift hand of mercy?

དུག་གསུམ་བཟོད་དཀའི་ནད་ཀྱིས་གདུང་ལགས་ན། །

duk sum zö ké né kyi dung lak na

When I am stricken with the unendurable malady of the three poisons,

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱིས་མི་གསོ་འམ། །

tabkhé tukjé men gyi mi so’am

Will you not heal me with the medicine of compassionate skill-in-means?

ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་སྡུག་བསྔལ་མེ་འབར་ན། །

lé kyi nammin dukngal mebar na

When the fires of karmic ripening and suffering rage,

ཐུགས་རྗེ་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་མི་འབེབས་སམ། །

tukjé silwé char gyün mi beb sam

Will you not bring the cooling rains of mercy?

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བྱིངས་གྱུར་ན། །

dukngal khorwé dam du jing gyur na

When I sink into the muddy swamp of saṃsāric suffering,

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མི་འདྲེན་ནམ། །

tabkhé tukjé chakkyü mi dren nam

Will you not pull me out with the hook of compassionate skill-in-means?

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་སུ་སྦྱངས་སྦྱངས་ནས། །

kham sum khorwé né su jang jang né

When, having repeatedly trained myself in the states of saṃsāra’s three realms,

ནམ་ཞིག་རང་གིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ། །

namzhik rang gi drebu tobpé tsé

I eventually attain the fruition for myself,

འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་ཅི་འཚལ་དོན་མ་མཆིས། །

pakpé tukjé chi tsal dön ma chi

Of what use will the Noble One’s compassion be?

བདག་ཉིད་ལས་འཕྲོའི་དབང་བཙན་བཞག་ན་ལྟ། །

daknyi letrö wang tsen zhak na ta

Were you to leave me to the force of karmic throes,

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བགྱི། །

tukjé chezhé su la chizhik gyi

How could I then refer to you as generous of heart?

དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་མངའ་ཞིང་། །

pawo khyö la tukjé tob nga zhing

Heroic One, you possess the strength of compassion,

སྔོན་བྱུང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་བཙན་ན། །

ngön jung drelwé lé kyi tro tsen na

So when the karma of past connections overwhelms me,

ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་ལེ་ལོ་མ་མཛད་པར། །

yalyol tangnyom lelo ma dzepar

Do not remain inattentive, unconcerned or passive,

སྙིང་ནས་ད་གཟིགས་ཐུགས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །

nying né da zik tukjé gyalwé lha

But heed my heart’s plea, right now, O sovereign deity of compassion!

 

ཞེས་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཤགས་སོ། །

This is the confession of the arrogant ones.

དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས། རཱུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་རྫོགས་སོ། །དགེའོ།།

From the Immaculate Confession Tantra, this concludes the Lament of Rudra. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.