Rudra's Lament

Practices › Confession | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrasattva

Further information:
Download this text:

༄། །རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་བཞུགས་སོ། །

The Lament of Rudra

from the Immaculate Confession Tantra

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

tukjé chenpo chomden dorjé sem

Great compassionate one, the conqueror Vajrasattva,

དྲི་མེད་དུང་མདོག་མཆོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །

drimé dung dok chok tu zuk zangwa

Supreme in appearance, the colour of a pristine conch,

རྣམ་དག་འོད་གསལ་ཟླ་འོད་དཀྱིལ་ན་མཛེས། །

namdak ösal da ö kyil na dzé

Pure and luminous, resplendent in your moonlight halo,

དཔའ་བོ་འོད་ཟེར་སྟོང་འབར་ལམ་མེ་བ། །

pawo özer tong bar lammewa

A brave warrior illuminated by a thousand brilliant rays.

སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ས་མཁན་སྟོན་པར་གྲགས། །

sipa sum gyi sa khen tönpar drak

Renowned as a guide to those in the three planes of existence,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་པོ། །

kham sum drowa kün gyi nyen chikpo

Sole companion to all beings throughout the triple realm,

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཁྱོད་དགོངས་སུ་གསོལ། །

jam gön tukjé lha khyö gong su sol

Kind protector, compassionate deity, heed me now, I pray.

བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་མཐའ་ནས། །

dak ni tokma mepé dü ta né

Throughout the whole of beginningless time,

ལམ་ལོག་ལམ་སྟོར་སྲིད་པའི་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

lam lok lam tor sipé khorwar khyam

I have taken wrong paths, lost my way, and wandered in saṃsāra.

སྔོན་ཚེ་ལས་ལོག་སྡིག་པ་བྱས་པས་ནོངས། །

ngöntsé lé lok dikpa jepé nong

Through past misdeeds and harmful actions, I have gone astray.

སྡིག་པའི་ལས་རྣམས་ཅི་སྤྱད་རང་གནོང་འགྱོད། །

dikpé lé nam chi ché rang nong gyö

Whatever negative acts I have committed, I now remorsefully admit.

དར་ཞིང་དྲགས་པའི་ལས་དབང་དེ་བཙན་པས། །

dar zhing drakpé lé wang dé tsenpé

Through the powerful force of terrible, intensifying karma,

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིངས་གྱུར་ཏེ། །

khorwé dukngal gyatsor jing gyur té

I am immersed in the great ocean of suffering within saṃsāra:

ཞེ་སྡང་འབར་བའི་མེས་ནི་རང་རྒྱུད་བསྲེགས། །

zhedang barwé mé ni ranggyü sek

The raging infernos of aggression set my mind ablaze,

གཏི་མུག་མུན་པ་འཐིབས་པས་ཤེས་རབ་ལྡོངས། །

timuk münpa tibpé sherab dong

The thick darkness of ignorance blinds my intellect,

འདོད་ཆགས་རྒྱ་མཚོའི་འདམ་དུ་རྣམ་ཤེས་བྱིངས། །

döchak gyatsö dam du namshé jing

The muddy swamp of desire draws in my sinking consciousness,

ང་རྒྱལ་དྲེགས་པའི་རི་བོས་ངན་འགྲོར་མནན། །

ngagyal drekpé riwö ngendror nen

The mountain of arrogant pride pushes me down to evil destinies,

ཕྲག་དོག་རླུང་དམར་འཚུབས་པས་འཁོར་བར་གཡེངས། །

trakdok lungmar tsubpé khorwar yeng

And the tempestuous winds of jealousy sweep me into saṃsāra.

བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་མདུད་པ་དམ་པོས་བཅིངས། །

dak tu tawé düpa dampö ching

I am bound by the tight knots of the view of self,

འདོད་པ་མེ་མདག་དོང་འདྲའི་འོབས་སུ་ལྷུང་། །

döpa medak dong dré ob su lhung

Flung into the pit of passion’s burning embers,

སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མི་བཟད་ཆར་ལྟར་འབབ། །

dukngal drakpo mi zé char tar bab

And intense, unbearable suffering pours down upon me like rain.

འདི་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་དཀའ་ཞིང་། །

dindré dukngal shintu zö ka zhing

Such miserable torment is extremely difficult to endure,

སྡིག་པའི་ལས་དབང་དྲག་པོ་མེ་འབར་བས། །

dikpé lé wang drakpo mebarwé

And the raging fires of powerfully negative actions

རྣམ་ཤེས་དབང་པོའི་མྱུ་གུ་གདུངས་གྱུར་ཏེ། །

namshé wangpö nyugu dung gyur té

Have caused the shoots of my consciousness to wither.

ཕུང་པོ་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀྱིས་མི་བཟོད་ན། །

pungpo gyumé lü kyi mi zö na

It is too much for this body of illusory aggregates to bear.

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་བཟོད་ལགས་སམ། །

jam gön tukjé chen gyi zö lak sam

Can you, my kind and compassionate protector, acquiesce?

བདག་འདྲ་བླུན་རྨོངས་ལས་ངན་སྡིག་པོ་ཆེ། །

dak dra lün mong lé ngen dikpo ché

I, so foolish and deluded, a doer of terrible, wicked deeds,

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་འདོད་ཁམས་རུ་ཏྲར་སྐྱེས། །

lé kyi wang gi dökham rudrar kyé

Have, through force of karma, been born as rudra in this desire realm.

སྐྱེས་པས་འགྱོད་དོ་ལས་ལ་ཡི་རེ་ཆད། །

kyepé gyö do lé la yi ré ché

How I regret such a rebirth! How my past actions depress me!

ཡི་ཆད་འགྱོད་ཀྱང་ལས་ལ་བཅོས་སུ་མེད། །

yiché gyö kyang lé la chö su mé

Yet for all my despondency and remorse, there can be no remedy.

ལས་ཀྱི་ཤུགས་ནི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དང་འདྲ། །

lé kyi shuk ni chuwö gyün dang dra

The force of my karma is like the flow of a river in spate—

ལས་དབང་ཆུ་ཀླུང་འཕྲལ་དུ་ག་ལ་ཟློག །

lé wang chulung tral du gala dok

How could this stream of karma be suddenly reversed?

རྣམ་སྨིན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་། །

nammin tamché rang gi lé lé jung

All these karmic effects have come about through my own actions.

བཀའ་ལ་ཞུགས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་རྔོ་མ་ཐོགས། །

ka la zhuk kyang ka zhin ngo ma tok

I received instructions, but could not do as I was told.

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྡིག་པའི་དབང་དུ་སོང་། །

lü ngak yi sum dikpé wang du song

With body, speech, and mind, I slipped into negativity.

ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོ་དེས་བདས་པས། །

lé kyi lungmar drakpo dé depé

Swept along by the fierce winds of karma,

བདག་ནི་དེ་སྔོན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ། །

dak ni dengön kalpa drangmé du

Through countless ages in the past,

འཁོར་བའི་བཙོན་ར་མུན་པར་འཁྱམས་པ་ལ། །

khorwé tsönra münpar khyampa la

I wandered through the dark dungeons of saṃsāra.

ཉེ་གནས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

nyené khyé kyi tukjé jinlab kyi

Now through your compassionate blessings,

ལས་དང་ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་པ་གནས་སྦྱངས་ནས། །

lé dang nyönmong dribpa né jang né

Karmic and emotional obscurations are purified at their source,

མ་ལྟར་བྱམས་པའི་ཞབས་དྲུང་ད་ལྟར་འཁོད། །

ma tar jampé zhab drung dantar khö

And I find myself before you who are a font of motherly love,

ཉི་ལྟར་འོད་འབར་ཟླ་ལྟར་མདངས་གསལ་བའི། །

nyi tar öbar da tar dang salwé

You who are as dazzling as the sun, as radiant as the moon.

ཐུགས་རྗེའི་ཞལ་ཉིད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་པ། །

tukjé zhal nyi tawé mi ngompa

With your face of compassion at which I never tire of looking.

ཐོག་མ་མེད་ནས་མ་རིག་ལིང་ཏོག་གིས། །

tokma mé né marik ling tok gi

I have been blind throughout beginningless time,

ལྡོངས་པའི་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ན། །

dongpé chubur mik gi ma tong na

Unable to see you through the cataracts of ignorance.

འགྲོ་བའི་མགོན་ཁྱོད་དེ་སྔོན་གང་ན་བཞུགས། །

drowé gön khyö dengön gang na zhuk

Protector of beings, where were you in the past?

ལས་དབང་དྲག་པོ་རབ་ཏུ་མི་བཟད་པས། །

lé wang drakpo rabtu mizepé

So utterly unbearable is karma’s intense force,

ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་སྐྱི་གཡའ་རབ་འཇིགས་ནས། །

shintu trak ching kyi ya rab jik né

That I shiver in terror and tremble in fright,

དུང་དུང་གདུང་བའི་སྨྲེ་སྔགས་འདི་འདོན་ཅིང་། །

dung dung dungwé mengak di dön ching

And cry out in this longing, sorrowful lament.

ཉམ་ཐག་ཕོངས་པའི་ང་རོས་འདོན་ལགས་ན། །

nyamtak pongpé ngarö dön lak na

As I call to you in my weariness and distress,

བྱམས་མགོན་ཐུགས་རྗེས་དུས་འདིར་མ་དགོངས་ན། །

jam gön tukjé dü dir ma gong na

If you do not consider me, O kind, compassionate protector,

ནམ་ཞིག་འཆི་འཕོ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བའི་ཚེ། །

namzhik chipo lü sem dralwé tsé

Then, when death comes and it’s time for body and mind to part,

དགེ་བཤེས་གྲོགས་དང་བྲལ་ནས་གཤིན་རྗེས་ཁྲིད། །

geshé drok dangdral né shinjé tri

I will leave my teacher and friends as Yama leads me away.

དེ་ཚེ་འཇིག་རྟེན་ཉེ་དུའི་མི་སྟོངས་ཏེ། །

detsé jikten nyé dü mi tong té

Then, in a world bereft of friends and dear relations,

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་བདག་ཉིད་གཅིག་པུར་ཁྲིད། །

lé kyi wang gi daknyi chikpur tri

I will be led on alone, carried by the force of karma.

དུས་དེར་བདག་ལ་མགོན་སྐྱབས་མ་མཆིས་ན། །

dü der dak la gön kyab ma chi na

At that time, if I should lack refuge or protection,

གང་གིས་ཕྱི་བཤོལ་དུས་ལས་མ་བཞེས་པར། །

gang gi chishol dü lé mazhepar

Please do not hesitate for any reason,

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བརྟུན་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་མཛོད། །

danta nyi du tün té ngönchö dzö

But act directly and forcefully, right away.

ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སྐྱེ་བོ་བདག་འདྲ་བ། །

lé kyi narwé kyewo dak drawa

Those who are tormented by karma, as I am,

ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ལོག་བརྟགས་པས། །

tokma mepé dü né lok takpé

Have misunderstood throughout beginningless time,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་ལས་མ་ཐར་ཏེ། །

kham sum khorwé né lé ma tar té

Failed to escape the abodes of saṃsāra’s three realms,

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་སྐྱེ་བ་ཇི་སྙེད་དུ། །

kalpa drangmé kyewa jinyé du

And in the course of many lives throughout unnumbered ages,

གདོས་བཅས་ལུས་བླངས་གྲངས་མེད་ཞིག་གྱུར་ཏེ། །

dö ché lü lang drangmé zhik gyur té

Have taken on countless bodily forms, all of which decayed.

ཤ་རུས་བསགས་ན་འཇིག་རྟེན་གཏོས་དང་མཉམ། །

sha rü sak na jikten tö dang nyam

Our flesh and bones, if amassed, would span the universe.

རྣག་ཁྲག་བསགས་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཙམ། །

naktrak sak na gyatso chenpo tsam

Our pus and blood, if collected, would be equal to the oceans.

ལས་འཕྲོ་བསགས་ན་བསམ་འདས་བརྗོད་མི་ལང། །

letro sak na sam dé jö mi lang

Our actions, if enumerated, would defy thought and utterance.

ཁམས་གསུམ་བགྲངས་ཤིང་སྐྱེ་ཤིའི་ཁ་བརྒྱུད་ཀྱང། །

kham sum drang shing kyeshi kha gyü kyang

In the course of these rounds of birth and death in the three realms

བྱས་པའི་ལས་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་རེ་ཟོས། །

jepé lé nam dönmé chü ré zö

All that we have done has been to no avail.

སྐྱེ་བ་གྲངས་མེད་ཇི་སྙེད་དེ་ཙམ་གྱི། །

kyewa drangmé jinyé detsam gyi

In all these countless rebirths

སྐྱེ་བ་ཚེ་གཅིག་ཁོ་ན་ཙམ་གྱི་ལས། །

kyewa tsé chik khona tsam gyi lé

If the acts of just a single lifetime

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་རབ་སྤྱད་ན། །

lamé changchub döndu rab ché na

Had been dedicated to unsurpassed awakening

དེ་ཙམ་བྱས་པའི་ལས་ལ་དོན་རབ་ཡོད། །

detsam jepé lé ladön rab yö

That alone would have been supremely purposeful.

དོན་གྱི་ཡོང་ཡེ་མྱ་ངན་འདས་ཟིན་ན། །

dön gyi yongyé nya ngen dé zin na

Surely I would thus have reached nirvāṇa.

ལས་ཀྱི་དབང་བཙན་ཉོན་མོངས་སྟོབས་ཆེ་བས། །

lé kyi wang tsen nyönmong tob chewé

Yet through karma’s force and the great strength of the afflictions,

ཤ་ཁྲག་འདུས་པའི་ལུས་བླངས་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

sha trak düpé lü lang khorwar khyam

I took on forms of flesh and blood to wander in saṃsāra,

སྡུག་བསྔལ་བཟོད་དཀའ་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་ཚུད། །

dukngal zö ka sipé tsönrar tsü

Imprisoned in existence where distress is hard to bear.

མི་བཟད་དྲག་པོའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ། །

mi zé drakpö dukngal di tabu

Such miseries as these, unbearable in intensity—

ཉེས་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལས་བྱུང་། །

nyejé tamché rang gi lé lé jung

Every form of harm has arisen from my own deeds.

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ལས་ངན་རྒྱུན་བཅད་དེ། །

tukjé chenpö lé ngen gyün ché dé

In your great compassion, put an end to my wicked ways,

ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱི་རླུང་འདི་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །

nyönmong lé kyi lung di dok tu sol

And repel the winds of karma and affliction, I pray.

མ་རིག་ལོག་པའི་ལས་དེ་དབང་བཙན་པས། །

marik lokpé lé dé wang tsenpé

When, through the force of ignorant, mistaken acts,

མི་ཤེས་མུན་པའི་ནང་དུ་གཏན་འཁྱམས་ན། །

mi shé münpé nang du ten khyam na

I must wander forever in the darkness of unknowing,

ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེའི་ཟེར་གྱིས་མི་སྟོངས་སམ། །

yeshe drönmé zer gyi mi tong sam

Will you not assist me with the light of wisdom’s torch?

ཉེས་བྱས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མི་བཟོད་ན། །

nyejé lé kyi nammin mi zö na

When the ripening of past misdeeds is intolerable,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཕྲིན་ལས་མི་མཛད་དམ། །

tukjé chenpö trinlé mi dzé dam

Will you not take action out of great compassion?

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གཡང་སར་ལྷུང་ལགས་ན། །

chin chi lok gi yangsar lhung lak na

When I have fallen into the abyss of errant ways,

ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མགྱོགས་ཕྱག་གིས་མི་འཛིན་ནམ། །

tukjé nyur gyok chak gi mi dzin nam

Will you not catch me with the swift hand of mercy?

དུག་གསུམ་བཟོད་དཀའི་ནད་ཀྱིས་གདུང་ལགས་ན། །

duk sum zö ké né kyi dung lak na

When I am stricken with the unendurable malady of the three poisons,

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་གྱིས་མི་གསོ་འམ། །

tabkhé tukjé men gyi mi so’am

Will you not heal me with the medicine of compassionate skill-in-means?

ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་སྡུག་བསྔལ་མེ་འབར་ན། །

lé kyi nammin dukngal mebar na

When the fires of karmic ripening and suffering rage,

ཐུགས་རྗེ་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུན་མི་འབེབས་སམ། །

tukjé silwé char gyün mi beb sam

Will you not bring the cooling rains of mercy?

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བྱིངས་གྱུར་ན། །

dukngal khorwé dam du jing gyur na

When I sink into the muddy swamp of saṃsāric suffering,

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་མི་འདྲེན་ནམ། །

tabkhé tukjé chakkyü mi dren nam

Will you not pull me out with the hook of compassionate skill-in-means?

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་སུ་སྦྱངས་སྦྱངས་ནས། །

kham sum khorwé né su jang jang né

When, having repeatedly trained myself in the states of saṃsāra’s three realms,

ནམ་ཞིག་རང་གིས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ། །

namzhik rang gi drebu tobpé tsé

I eventually attain the fruition for myself,

འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་ཅི་འཚལ་དོན་མ་མཆིས། །

pakpé tukjé chi tsal dön ma chi

Of what use will the Noble One’s compassion be?

བདག་ཉིད་ལས་འཕྲོའི་དབང་བཙན་བཞག་ན་ལྟ། །

daknyi letrö wang tsen zhak na ta

Were you to leave me to the force of karmic throes,

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སུ་ལ་ཅི་ཞིག་བགྱི། །

tukjé chezhé su la chizhik gyi

How could I then refer to you as generous of heart?

དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་ཐུགས་རྗེའི་སྟོབས་མངའ་ཞིང་། །

pawo khyö la tukjé tob nga zhing

Heroic One, you possess the strength of compassion,

སྔོན་བྱུང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་བཙན་ན། །

ngön jung drelwé lé kyi tro tsen na

So when the karma of past connections overwhelms me,

ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙོམས་ལེ་ལོ་མ་མཛད་པར། །

yalyol tangnyom lelo ma dzepar

Do not remain inattentive, unconcerned or passive,

སྙིང་ནས་ད་གཟིགས་ཐུགས་རྗེ་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །

nying né da zik tukjé gyalwé lha

But heed my heart’s plea, right now, O sovereign deity of compassion!

 

ཞེས་དྲེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཤགས་སོ། །

This is the confession of the arrogant ones.

དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས། རཱུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས་རྫོགས་སོ། །དགེའོ།།

From the Immaculate Confession Tantra, this concludes the Lament of Rudra. May virtue abound.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept