ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

English (2) | བོད་ཡིག (2)

Adzom Drukpa

Adzom Drukpa Drodül Pawo Dorje

Name variants:
  • Drimé Long Yang
  • Drodül Pawo Dorje
  • Rigdzin Natsok Rangdrol
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི། །

སྙིང་པོ་ཐེག་མཆོག་རྫོགས་ཆེན་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

རིག་འཛིན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཡི། །

རིང་ལུགས་དར་རྒྱས་སྲིད་མཐར་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

Texts by and about Adzom Drukpa Drodül Pawo Dorje (a 'dzoms 'brug pa 'gro 'dul dpa' bo rdo rje, 1842–1924):

གསོལ་འདེབས།

རྣམ་ཐར།