Words of the Buddha—Tibetan

English (29) | Deutsch (3) | Español (5) | Français (3) | Italiano (1) | Português (1) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (29)

Buddha

Buddha Śākyamuni

Name variants:
 • Siddhārtha Gautama
Further Information:
Download this collection:

A selection of works by the Buddha himself, many of which feature in the Kangyur (bka' 'gyur), the Tibetan canonical collection of the Buddha's Word:

Auspiciousness

Dhāraṇī

Prayers

Prophecy

Songs

Sūtra

བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ།

  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ།

   བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

    བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

     འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

      འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

       འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ།

        འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།

         འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

          དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ།

           འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

            Tantra