སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།

English (38) | Deutsch (6) | Español (18) | Français (13) | Italiano (2) | Nederlands (1) | Português (5) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (38)

Buddha

Buddha Śākyamuni

Name variants:
 • Siddhārtha Gautama
Further information:
Download this collection:

A selection of works by the Buddha himself, many of which feature in the Kangyur (bka' 'gyur), the Tibetan canonical collection of the Buddha's Word:

གཟུངས།

ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས།

  དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་གཟུངས།

   འཕགས་པ་ནོར་གྱི་རྒྱུན་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

    ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཅིངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

     འཕགས་པ་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

      འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱིར་ཟློག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

       འཕགས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ།

        འཕགས་པ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གོས་སྔོན་པོ་ཅན་གྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

         འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

          རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག

           རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས།

            གསོལ་འདེབས།

            བཀྲ་ཤིས།

            མ་འོངས་ལུང་བསྟན།

            མགུར་གླུ།

            མདོ།

            བྱམས་པའི་སྨོན་ལམ།

             བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ།

              བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

               བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

                འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ།

                 འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

                  འཕགས་པ་འདུ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་བསྟན་པའི་མདོ།

                   འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།

                    འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

                     དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ།

                      འཕགས་པ་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ།

                       འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

                        རྒྱུད་སྡེ།

                        སྨོན་ལམ།

                        This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                        Decline
                        Accept