Words of the Buddha—Tibetan

English (25) | Deutsch (3) | Español (3) | Français (3) | Italiano (1) | Português (1) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (25)

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further Information:
Download this collection:

A selection of works by the Buddha himself, many of which feature in the Kangyur (bka' 'gyur), the Tibetan canonical collection of the Buddha's Word:

Auspiciousness

Dhāraṇī

Prayers

Prophecy

Songs

Sūtra

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ།

  བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

   བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

    བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ།

     འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

      འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།

       འཕགས་པ་ཆོས་བཞི་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

        དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཡི་གེ་གཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ།

         འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

          Tantra