Eleven Perfections Aspiration—Tibetan

Practices › Aspiration Prayers | Practices › Six Pāramitās | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Buddha

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཕར་ཕྱིར་བཅུ་གཅིག་གི་སྨོན་ལམ།

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན།

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

སྨོན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ཡེ་ཤེས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ཆོས་སྐུའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །

ཇི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཆོས་སྐུའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །

བདག་གཞན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་འདྲར་ཤོག །

 

བླ་མེད་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་རང་རྒྱལ་དང་། །

དགྲ་བཅོམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

ཇི་ལྟར་སྨོན་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept