Mārīcī Dhāraṇī—Tibetan

Deities › Mārīcī | Literary Genres › Dhāraṇī | Collections & Cycles › Kangyur | སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ།

English | བོད་ཡིག

Buddha

Mārīcī

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻ་མཱ་རཱི་ཙྱེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན།

དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང༌།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མང་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།

དགེ་སློང་དག །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ།

དེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་མདུན་དང་མདུན་ནས་འགྲོ་སྟེ།

དེ་བལྟར་མེད། གཟུང་དུ་མེད། བཅིང་དུ་མེད། དགག་ཏུ་མེད། བརྒལ་དུ་མེད། རྨོངས་པར་བྱར་མེད། ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད། མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད། བཞུར་མེད། ཚིག་པར་བྱར་མེད། དགྲའི་དབང་དུ་མི་འགྲོའོ། །

དགེ་སློང་དག །གང་གིས་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་དེའི་མིང་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བལྟར་མེད། གཟུང་དུ་མེད། བཅིང་དུ་མེད། དགག་ཏུ་མེད། བརྒལ་དུ་མེད། རྨོངས་པར་བྱར་མེད། ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད། མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད། བཞུར་མེད། ཚིག་པར་བྱར་མེད། དེ་དགྲའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་མིང་ཤེས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་བལྟར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །གཟུང་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བཅིང་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བརྒལ་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །རྨོངས་པར་བྱར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བཞུར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཚིག་པར་བྱར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགྲའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །

དེ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ནི་འདི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པ་ཏཱ་གྲ་མ་སི། པ་རཱ་ཀྲ་མ་སི། ཨུ་ད་ཡ་མ་སི། ནཻ་ར་མ་སི། ཨརྐྐ་མ་སི། མརྐྐ་མ་སི། ཨུ་ར་མ་མ་སི། བ་ན་མ་སི། གུ་ལ་མ་མ་སི། ཙཱི་བ་ར་མ་སི། མཧཱ་ཙཱི་བ་ར་མ་སི། ཨན་ཏར་དྷྭཾ་ནཱ་མ་སི་སྭཱཧཱ།

ཨོཾ་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་བདག་ལམ་དུ་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ལམ་ལོག་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྐྱེ་བོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་གླང་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཀླུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སེངྒེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྟག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་མེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཆུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་དུག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དང་དགྲ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །

འཁྲུགས་པ་དང༌། མ་འཁྲུགས་པ་དང༌། ཉམས་པ་དང༌། མ་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེངྒེ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་སྟག་ལས་སྲུང་ཤིག །བདག་ཀླུ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་སྦྲུལ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གནོད་པ་དང༌། ནད་འགོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་སྲུངས་ཤིག །

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨཱ་ལོ། ཏཱ་ལོ། ཀཱ་ལོ། སཙྪ་ལོ། སཾ་བྷ་མཱུར་དྷ་ཊི་རཀྵ་རཀྵ་མཾ།

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཚེ་བ་དང༌། འཇིགས་པ་དང༌། ནད་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་སྭཱཧཱ།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྙིང་པོ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཏྟཱ་ལི། བ་དཱ་ལི། པ་ར་ལི། བ་རཱ་ཧ་མུ་ཁི། སརྦ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། པྲ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། ཙཀྵུ་ར་མུ་ཁཾ་བནྡྷ་བནྡྷ། བནྡྷ། མུ་ཁཾ། ཛམྦྷ་ཡ། སྟཾ་བྷ་ཡ། མོ་ཧ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་མཱ་རཱི་ཙྱེ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་བ་རཱ་ལི། བ་དཱ་ལི། བཏྟཱ་ལི། བ་རཱ་ཧ་མུ་ཁི། སརྦ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། པྲ་དུཥྚ་ནཱཾ། ཙཀྵུ་ར་མུ་ཁཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་སྭཱཧཱ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡིད་རངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

 

པཎྜི་ཏ་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept