Mārīcī Dhāraṇī

Deities › Mārīcī | Literary Genres › Dhāraṇī | Collections & Cycles › Kangyur | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Mārīcī

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

The Noble Mārīcī Dhāraṇī

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཪྻ་མཱ་རཱི་ཙྱེ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།

gyagar ké du arya maritsyé nama dharani

In the language of India: Āryamārīcī-nāma-dhāraṇī

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du pakma özer chen zhejawé zung

In the language of Tibet: Pakma özer chen shé chawé zung (‘phags ma ‘od zer can zhes bya ba’i gzungs)

In the English language: The Noble Incantation of Mārīcī

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye dang changchub sempa tamché la chaktsal lo

Homage to all the buddhas and bodhisattvas!

 

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།

diké dak gi töpa dü chik na

Thus have I heard.

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ཚལ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན།

chomdendé nyen du yöpa na gyalbu gyal jé kyi tsal gönmé zé jin gyi kün ga rawa na

Once the Blessed One was dwelling in Śrāvastī, in Anāthapiṇḍada’s garden in the Jetavana grove,

དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང༌།

gelong gi gendün chenpo gyatrak ché dang chusum dang

Together with a great gathering of twelve hundred and fifty monks,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མང་པོ་དག་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།

changchub sempa sempa chenpo mangpo dak dang tab chik tu zhuk té

And a great gathering of many bodhisattva mahāsattvas.

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།

dené chomdendé kyi gelong nam la katsal pa

At that time, the Blessed One said to the monks:

དགེ་སློང་དག །ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ།

gelong dak lhamo özer chen ma zhejawa zhik yö dé

“Monks, there is a goddess called Mārīcī.

དེ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་མདུན་དང་མདུན་ནས་འགྲོ་སྟེ།

dé nyima dang dawé dün dang dün né dro té

She travels before the sun and moon.

དེ་བལྟར་མེད། གཟུང་དུ་མེད། བཅིང་དུ་མེད། དགག་ཏུ་མེད། བརྒལ་དུ་མེད། རྨོངས་པར་བྱར་མེད། ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད། མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད། བཞུར་མེད། ཚིག་པར་བྱར་མེད། དགྲའི་དབང་དུ་མི་འགྲོའོ། །

dé tarmé zung du mé ching du mé gak tumé gal du mé mongpar jarmé chepé ché du mé go drek tumé zhurmé tsikpar jarmé dré wang du mi dro o

She is invisible, ungraspable, unstoppable, insuperable, indomitable, unsurpassable, unassailable, invulnerable, unconquerable, imperishable, and invincible.

དགེ་སློང་དག །གང་གིས་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་དེའི་མིང་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བལྟར་མེད། གཟུང་དུ་མེད། བཅིང་དུ་མེད། དགག་ཏུ་མེད། བརྒལ་དུ་མེད། རྨོངས་པར་བྱར་མེད། ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད། མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད། བཞུར་མེད། ཚིག་པར་བྱར་མེད། དེ་དགྲའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

gelong dak gang gi lhamo özer chen ma dé ming shepa deyang tarmé zung du mé ching du mé gak tumé gal du mé mongpar jarmé chepé ché du mé go drek tumé zhurmé tsikpar jarmé dé dré wang du drowar mingyur ro

Monks, whoever recalls the goddess Mārīcī’s name likewise will become invisible, ungraspable, unstoppable, insuperable, indomitable, unsurpassable, unassailable, invulnerable, unconquerable, imperishable, and invincible.

དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཀྱང་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་མིང་ཤེས་ཀྱིས་བདག་ཀྱང་བལྟར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །གཟུང་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བཅིང་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བརྒལ་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །རྨོངས་པར་བྱར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཆད་པས་གཅད་དུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །མགོ་འབྲེག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བཞུར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཚིག་པར་བྱར་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགྲའི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཅིག །

detar dak gi kyang lhamo özer chen mé ming shé kyi dak kyang tar mepar gyur chik zung du mé par gyur chik ching du mé par gyur chik gak tu mepar gyur chik gal du mé par gyur chik mongpar jarmé par gyur chik chepé ché du mé par gyur chik go drek tu mepar gyur chik zhur mepar gyur chik tsikpar jarmé par gyur chik dré wang du mi drowar gyur chik

Thus, I myself, by recalling the goddess Mārīcī’s name, have become invisible, ungraspable, unstoppable, insuperable, indomitable, unsurpassable, unassailable, invulnerable, unconquerable, imperishable, and invincible.

དེ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ནི་འདི་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

dé la sang ngak kyi tsik ni dinam yin no

The sacred mantra is as follows:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པ་ཏཱ་གྲ་མ་སི། པ་རཱ་ཀྲ་མ་སི། ཨུ་ད་ཡ་མ་སི། ནཻ་ར་མ་སི། ཨརྐྐ་མ་སི། མརྐྐ་མ་སི། ཨུ་ར་མ་མ་སི། བ་ན་མ་སི། གུ་ལ་མ་མ་སི། ཙཱི་བ་ར་མ་སི། མཧཱ་ཙཱི་བ་ར་མ་སི། ཨན་ཏར་དྷྭཾ་ནཱ་མ་སི་སྭཱཧཱ།

teyata | om patakra masi paratra masi udaya masi naira masi arka masi marka masi urama masi vana masi gulma masi civara masi maha civara masi antar dhana masi soha ||

tadyathā | oṃ padākramasi parākramasi udayamasi nairamasi arkamasi markamasi uramamasi1 vanamasi gulmamasi cīvaramasi mahā-cīvaramasi antardhānamasi svāhā ||

ཨོཾ་ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་བདག་ལམ་དུ་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ལམ་ལོག་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྐྱེ་བོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་གླང་པོའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཀླུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སེངྒེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྟག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་མེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཆུའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་སྦྲུལ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་དུག་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །བདག་ཕྱིར་རྒོལ་བ་དང་དགྲ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབས་ཤིག །

om lhamo özer chen dak lam du kyob shik | dak lam lokpa lé kyob shik | dak kyewö jikpa lé kyob shik | dak gyalpö jikpa lé kyob shik | dak langpö jikpa lé kyob shik | dak chomkün gyi jikpa lé kyob shik | dak lü jikpa lé kyob shik | dak sengé jikpa lé kyob shik | dak tak gi jikpa lé kyob shik | dak mé jikpa lé kyob shik | dak chü jikpa lé kyob shik | dak drul gyi jikpa lé kyob shik | dak duk gi jikpa lé kyob shik | dak chirgol ba dang dra tamché lé kyob shik |

oṃ, goddess Mārīcī, please protect me on the road! Please protect me from taking wrong paths! Please protect me from dangerous beings! Please protect me from the danger of tyrants! Please protect me from the danger of elephants! Please protect me from the danger of thieves! Please protect me from the danger of nāgas! Please protect me from the danger of lions! Please protect me from the danger of tigers! Please protect me from the danger of fire! Please protect me from the danger of water! Please protect me from the danger of snakes! Please protect me from the danger of poison! Please protect me from the danger of opponents and adversaries!

འཁྲུགས་པ་དང༌། མ་འཁྲུགས་པ་དང༌། ཉམས་པ་དང༌། མ་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེངྒེ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་སྟག་ལས་སྲུང་ཤིག །བདག་ཀླུ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་སྦྲུལ་ལས་སྲུངས་ཤིག །བདག་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གནོད་པ་དང༌། ནད་འགོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་སྲུངས་ཤིག །

trukpa dang matrukpa dang nyampa dang manyampa tamché du sengé lé sung shik | dak tak lé sung shik | dak lu lé sung shik | dak drul lé sung shik | dak jikpa tamché dang nöpa dang né gowa dang trukpa tamché lé sung shik sung shik ||

In all instances, disturbed or undisturbed, weakened or not,2 please protect me from lions! Please protect me from tigers! Please protect me from nāgas! Please protect me from snakes! Svāhā! Please protect me from all dangers, harm, infectious disease and adversity! Protect! Protect!

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨཱ་ལོ། ཏཱ་ལོ། ཀཱ་ལོ། སཙྪ་ལོ། སཾ་བྷ་མཱུར་དྷ་ཊི་རཀྵ་རཀྵ་མཾ།

namo ratna trayaya | teyata | om alo talo kalo sachalo sambha murdhati raksha raksha mam ||

namo ratna-trayāya | oṃ ālo tālo kālo sacchalo saṃbhamūrdhati3 rakṣa rakṣa māṃ ||

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཚེ་བ་དང༌། འཇིགས་པ་དང༌། ནད་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་སྭཱཧཱ།

dak dang semchen tamché la tsewa dang jikpa dang né tamché lé sung shik soha ||

Please protect me and all beings from all adversity, danger and disease! Svāhā!

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Three Jewels!

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lhamo özer chen ma la chaktsal lo

Homage to the goddess Mārīcī!

ལྷ་མོ་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྙིང་པོ་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།

lhamo özer chen mé nyingpo jöpar ja té

Recite this, the heart-essence of Mārīcī:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཏྟཱ་ལི། བ་དཱ་ལི། པ་ར་ལི། བ་རཱ་ཧ་མུ་ཁི། སརྦ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། པྲ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། ཙཀྵུ་ར་མུ་ཁཾ་བནྡྷ་བནྡྷ། བནྡྷ། མུ་ཁཾ། ཛམྦྷ་ཡ། སྟཾ་བྷ་ཡ། མོ་ཧ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་མཱ་རཱི་ཙྱེ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་བ་རཱ་ལི། བ་དཱ་ལི། བཏྟཱ་ལི། བ་རཱ་ཧ་མུ་ཁི། སརྦ་དུཥྚཱ་ནཱཾ། པྲ་དུཥྚ་ནཱཾ། ཙཀྵུ་ར་མུ་ཁཾ་བནྡྷ་བནྡྷ་སྭཱཧཱ།

teyata | om vatali vadali varali varaha mukhi sarva dushta nam pra dushta nam tsak shur mukham bendha bendha | bendha mukham dzambhaya tambhaya mohaya soha | om maritsyé soha | om varali vadali vattali varaha mukhi sarva dushta nam pra dushta nam tsak shur mukham bendha bendha soha ||

tadyathā | oṃ vattālī vadālī varālī varāha-mukhī | sarva-duṣṭa-pra-duṣṭānāṃ cakṣur-mukhaṃ bandha bandha | bandha mukhaṃ jambhaya stambhaya mohaya svāhā | oṃ mārīcyai svāhā | oṃ varālī vadālī vattālī varāha-mukhī sarva-duṣṭa-pra-duṣṭānāṃ cakṣur-mukhaṃ bandha bandha svāhā ||4

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་དེ་དག་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་དང༌། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡིད་རངས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

chomdendé kyi deké ché katsal né gelong dedak dang changchub sempa dedak dang tamché dang denpé khor dedak dang lha dang mi dang lha mayin dang drizar chepé jikten yi rang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

When the Blessed One had said this, the monks and bodhisattva mahāsattvas, together with the whole assembly and the world of gods, human beings, asuras and gandharvas, rejoiced and praised the speech of the Blessed One.

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ། །

This concludes the Noble Mārīcī Dhāraṇī.

 

པཎྜི་ཏ་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་དང༌། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་རིན་ཆེན་གྲགས་པས་བསྒྱུར་བའོ།། །།

This text was translated by the paṇḍita Amoghavajra and the lotsāwa monk, Bari Rinchen Drakpa.

 

| Translated by Samye Translations (Stefan Mang), 2020.

 

Version: 1.1-20211116

  1. The Sanskrit edition reads instead “urmasi”. This Sanskrit edition is available on GRETIL http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/maricdhu.htm. Inputted by Klaus Wille the GRETIL version is based on Āryamārīcī-nāma-dhāraṇī, Dhīḥ 42 (2006), pp. 157-158.
  2. From this point onward the Sanskrit edition differs and instead requests protection from nāgas, beasts, all beings and evildoers. (nāgato me rakṣa | caṇḍamṛgato me rakṣa | rakṣa rakṣa mama sarvasatvānāṃ ca sarvaduṣṭapraduṣṭebhyaḥ||).
  3. The Sanskrit edition reads instead “satvamudrati”.
  4. The Sanskrit edition, instead of ending in svāhā, here adds: “jambhaya jambhaya stambhaya stambhaya mohaya mohaya bhañjaya bhañjaya tarjaya tarjaya hrīṃ hrīṃ hūṃ hūṃ phaṭ svāhā | oṃ mārīcyai sara sara muhya muhya vimuhya vimuhya apakrāmya apakrāmya sarvaduṣṭasatvān pathe utpathe sarvavidhnavināyakā apasarantu mā tiṣṭhantu triratnasatyena svāhā | oṃ caṇḍa paramacaṇḍa svāhā | oṃ agali pagali pañcagali sarvaduṣṭapraduṣṭānāṃ kāyavākcittaṃ mukhaṃ cakṣuṣi bandha bandha hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ svāhā ||”
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept