The Sayings of Geshe Langri Tangpa—Tibetan

Practices › Mind Training (Lojong) | བོད་ཀྱི་བླ་མ།དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པ།

English | བོད་ཡིག

དགེ་བཤེས་གླང་རི་ཐང་པ།

Geshe Langri Tangpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཀའ་གདམས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བགྲོས་ཐོར་བུ་རྣམས་ལས།

༈ དགེ་བཞེས་གླང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས།

གང་ཟག་གི་ཚོད་གང་ཟག་གིས་མི་ཟིན་པས་སུ་ལ་ཡང་སྐུར་བ་མི་གདབ།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ལ་བཟང་ངན་དུ་མི་སྤྱད།
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བྱ་རྒྱུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལས་མེད་པས་གཞན་དོན་གྱི་གོ་ཆ་མ་ཆུང་།
རང་བཙན་ས་མ་ཟིན་པར་གཞན་དྲང་བར་མི་ནུས་པས་དབེན་པར་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བྱ་གསུངས།།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept