Long-Life Prayer for Pewar Rinpoche—Tibetan

Practices › Long-Life Prayers | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེ།

English | Español | བོད་ཡིག

ཀཿཐོག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཆོག་སྤྲུལ་དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

འཆི་མེད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་གཏེར་མཛོད་ཆེ། །

ཏིང་འཛིན་རྡོ་རྗེའི་ཐབས་ཀྱིས་འབྱེད་པའི་མགོན། །

སྐུ་ཚེ་ཡུན་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །

 

ཅེས་པའང་༧སྐྱབས་མཆོག་གཟན་དཀར་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་མིང་པས་ས་ཟླའི་དུས་བཟང་ལ་སྙིང་ནས་སྨོན་པས་སྐུ་ཚེ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་བདུན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟན་ཅིང་རླབས་ཆེན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept