Gyalwa Zhangtön Biography—Tibetan

Literary Genres › Biography | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiLama Yangtik | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། | བོད་ཀྱི་བླ་མ།ཞང་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

English | བོད་ཡིག

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

ཞང་སྟོན་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

Further information:
Download this text:

༄༅། །ལོ་རྒྱུས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལས། རྒྱལ་བ་ཞང་སྟོན་གྱི་རྣམ་ཐར།

རྒྱལ་བ་ཞང་སྟོན་ནི་ཡུལ་ཡར་འབྲོག་སྒང་གི་ཀླུང་མཚོ་གླིང་དགུའི་བླ་དོ་ཞེས་བྱ་བར། ཡབ་ཞང་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ། ཡུམ་ཞུ་མོ་ཉ་རེ་ལྕམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ། བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བར་མཚན་གསོལ་ནས། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་ན་གཙང་རོང་གི་བླ་མ་ལྕེ་སྒོམ་ནག་པོ་དང་མཇལ་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ལོ་གཅིག་གི་བར་དུ་གདམས་པ་མ་ལུས་པ་གསན། དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་བར་དུ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་བླ་མ་དུ་མ་བརྟེན་ནས། འདུལ་བ་མདོ་སྡེ་མངོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་སྣོད་དང༌། སྔགས་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་སྡེ་དུ་མ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་པདྨོ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ལས། ཉང་སྟོད་སྣང་ཁུ་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་ཐོ་རེངས་ཁར་ནམ་མཁའ་འོད་ཕུང་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་ན་སྔོན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་དང༌། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་སྒྲོལ་མ་བཞུགས་པས་ལུང་བསྟན་པ། ཀྱེ་ཀྱེ། ཨེ་མ་ཚེ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱ་བའི་མན་ངག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་སྐོར་བྲག་སེང་གེ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཡོད་ཀྱིས་ཐོན་ལ། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་གྱིས་ཤིག ཅེས་གསུངས་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་མི་ཞྭ་དཀར་པོ་གྱོན་པ་གཅིག་ན་རེ་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་གྱིས་འདོང་ཟེར་ནས་ཕྱིན་པ་ལ་ཉང་སྨད་པ་ཚབ་ཉི་མ་མདར་སླེབས་པའི་ནུབ་མོ་བནྡྷེ་སེར་སློག་གོན་པ་མང་པོས་བཟའ་བཏུང་བྱིན་པས་དངོས་གྲུབ་དེ་ཡིན་སྙམ་ནས་གཟིམས་པའི་ཐོ་རངས་མི་དཀར་པོ་དེ་བྱུང་ནས། དངོས་གྲུབ་དེ་མིན་འདོང་ཟེར་ནས་ལམ་སྣ་བྱས་ནས་བྱོན་པ་ལས། སྟག་ཐབས་སུ་སླེབས་པའི་ནུབ་མོ་ཁང་སྟོང་ཞིག་ཏུ་ཉལ་བས། ཁོ་ན་རེ་འདིར་མ་སྡོད་ད་ལྟ་འདོང་དང་ཟེར་ནས་བྲག་ཕུག་ཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁོའི་སྤྲུལ་པས་བཟའ་བཏུང་མང་པོ་བྱིན་པ་ཟོས་ནས་དར་ཅིག་ན་ཆར་ཆེན་པོ་གཅིག་འབབས་ཏེ། ཁང་སྟོང་དེ་འགྱེལ་ལོ། །ནངས་པར་ར་ལག་ཚུགས་བརྒལ་ནས་འོ་ཡུག་མདའ་ན་མར་ཕྱིན་པས་འཁྲུགས་པ་ཡོད་ཀྱང་ཁོའི་སྤྲུལ་པས་འཇིགས་པ་མེད་པར་འོ་ཡུག་ལུང་པར་བརྟོལ་བས་ཉིན་པར་ཤིང་ཐུན་འགས་བཟའ་བཏུང་བྱིན་ནས་ཕྱིན་པས། བྲག་སེང་གེ་རང་འདྲ་བའི་རྩར་སླེབས་དུས་ཁོ་སྟོར་ནས་ལོག་སྙམ་པ་ལས་མཐར་ས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་བལྟས་པས། ཁ་བྱང་བལྟའི་ཕུག་པ་ཞིག་གི་མདུན་རྩྭ་བཟང་པོ་སྐྱེས་པས་བསྒྲིབས་པར་གཟིགས་ཏེ། མཚར་རྣོན་འཕངས་པས། ཁྲོལ་གྱིས་དེའི་ནང་དུ་སོང་བས་དེར་བྱོན་དུས་བྲག་ཕུག་གི་ནང་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཞིག་འདུག་པ་སྔོགས་པས། སྦྲུལ་དང་སྦལ་པ་མང་པོ་ཤིག་ཤིག་བྱུང་བ་བསལ་ཏེ་བལྟས་པས། གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྙེད་ནས་གཟིགས་དུས། ས་རུབ་ནས་མི་དཀར་པོ་དེས་མར་མེ་དང་བཟའ་བཏུང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བ་ལས། དར་ཅིག་ན་སྒོ་དྲུང་དེར་སྐད་དང་གདངས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལས་ཁོས་འདི་ནི་ལུང་བསྟན་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་ཡིན་ནམ་བྱས་པས། དེ་ན་རེ། ངས་ཨ་ཅེ་ཁྲིད་ནས་འོང་གིས་ཟེར་ནས་དར་ཅིག་ན་སྒོ་དྲུང་དེར་མིག་གཅིག་ཁྲག་ཏུ་ཁོལ་བ་སླ་ང་ཙམ་བགྲད་པ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། ཁོས་ལུང་བསྟན་པའི་སྤྲུལ་པ་དེ་ཡིན་ནམ་བྱས་པས། དེ་ན་རེ། ང་ནི་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་ཡིན། ཚོགས་འཁོར་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཐོང༌། ལོ་གསུམ་བར་དུ་མ་བཤད་ཅིག །གསུངས་ནས་བཞུད་དོ། །མི་དཀར་པོ་དེ་ནི་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའོ། །མ་མོ་དེ་ནི་སྔགས་སྲུང་དངོས་སུ་བྱོན་པའོ། །དེ་ནས་ཕུག་པ་དེའི་སྒོ་དྲུང་ན་གཡུ་གཉིས་སྔགས་བདག་གིས་བཞག་པས་གཅིག་གིས་ཤ་བུབས་གཅིག་ཉོས། གཅིག་གིས་ནས་ཁལ་གསུམ་ཉོས་ནས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བྱས་ཏེ། གཏེར་རྣམས་རིམ་པར་བཏོན་ནས་ཉང་སྟག་རྗེད་དུ་ཤག་མོ་དཀར་མཚོས་སྦྱིན་བདག་བྱས་ནས། དཔེ་རྣམས་ཚང་བར་བྲིས་ནས་ལོ་གསུམ་གསང་མ་ཐུབ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནས་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་དཀྱིལ་སྒང་དུ་གནས་ཆུང་ཞིག་བཞེངས་ཏེ། སླར་ཤངས་རྟ་ནག་ན་ཡར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཏུ། སླར་གྲུབ་ཐོབ་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་དང་མཇལ་ནས། གསང་བ་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་དང་བཅས་པ་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ། གཞན་དོན་གྱིས་ཤིག་པའི་རྗེས་གནང་བྱིན་ནས་མི་སྣང་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དབུས་སུ་བྱོན་ནས་གཉེར་སྒོམ་གྱིས་མཚུར་ཁུངས་སུ་གདན་དྲངས་པའི་ཐོ་རངས་ཁར་བི་མ་ལ་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་རྗེས་གནང་མཛད་ནས་མི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་བཞེས་དུས་རྒྱལ་མོ་གཡང་དེ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཤིང༌། སྒོམ་ཁང་དུ་བཞུགས་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་པ་ལས། ལྕམ་སྲིང་གསུམ་ཙམ་འཁྲུངས་སོ། །བླ་མའི་ཞལ་ནས་ངས་ཚོགས་པ་མ་བསྐྱངས་ན་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་གསུངས། སྐུ་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་མེད་པ་དང༌། སྐབས་སུ་རིགས་ལྔར་གསལ་བ་དང༌། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གསུང་བའི་དུས་སུ་འཇའི་གུར་ཕུབ་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་པོ་མངའ་བའོ། །དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཕག་གི་ལོ་ལུག་གི་ཟླ་བའི་ཉི་ཤུ་གཉིས་ཀྱི་ནམ་ཕྱེད་ན་སྐུ་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྒྲ་ཆེན་པོ་ལན་བདུན་གྲགས་ཤིང༌། ས་ཆེན་པོ་ལན་གསུམ་དུ་གཡོས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་ཤིང༌། སིལ་སྙན་དང་དྲི་ཞིམ་གྱི་ངད་རང་བྱུང་བས་ཁྱབ་པ་དང༌། འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཕུབ་ཆུང་ཙམ་ནམ་མཁའ་ལ་འཁྲིགས་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ནས་དད་པ་སྐྱེས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ནུབ་པུར་སྦྱངས་པས། སྐུ་ལྔའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་གདུང་ལྔ་དང༌། རིང་བསྲེལ་ཁ་དོག་ལྔ་དང༌། ནམ་མཁའ་ནས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབབ་ཅིང༌། དེར་འདུས་པའི་མི་རྣམས་རང་བཞིན་གྱིས་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏོ། །

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept