Situ Paṇchen Chökyi Jungne

Tibetan MastersSitu Paṇchen Chökyi Jungne

English (2) | བོད་ཡིག (2)

Situ Paṇchen Chökyi Jungne

Situ Panchen Chökyi Jungne

Name variants:
  • Gönpo Sung
  • Karma Tenpé Nyinché Tsuklak Chökyi Nangwa
Further Information:
Download this collection:

མཁྱེན་རབ་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ཡིས། །

ཤེས་བྱའི་ཀུན་གསལ་རབ་བགྲོད་ནས། །

འགྲོ་བའི་མ་རིག་མུན་སེལ་བ། །

ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་འདུད། །

Works by and about the influential scholar, grammarian and artist Situ Paṇchen Chökyi Jungne (si tu paṇ chen chos kyi 'byung gnas, 1700–1774):

Advice

Mahāmudrā