སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

English (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (2)

Situ Paṇchen Chökyi Jungne

Situ Panchen Chökyi Jungne

Name variants:
  • Gönpo Sung
  • Karma Tenpé Nyinché Tsuklak Chökyi Nangwa
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

མཁྱེན་རབ་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་ཡིས། །

ཤེས་བྱའི་ཀུན་གསལ་རབ་བགྲོད་ནས། །

འགྲོ་བའི་མ་རིག་མུན་སེལ་བ། །

ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་འདུད། །

Works by and about the influential scholar, grammarian and artist Situ Paṇchen Chökyi Jungne (si tu paṇ chen chos kyi 'byung gnas, 1700–1774):

ཕྱག་ཆེན།

ཞལ་གདམས།