Les dernières paroles

Genres littéraires › Testament | Collections et cycles › Nyingma Mönlam | Maîtres tibétainsMinling Terchen Gyurme Dorje

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Minling Terchen Gyurme Dorje

Minling Terchen Rigdzin Gyurme Dorje

Plus d'infos:
Télécharger ce texte:

༄༅། །འདས་ཆེམས་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།

Les dernières paroles

de Minling Terchen Gyourmé Dordjé

 

སྐྱབས་མཆོག་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་དེའི་ཚེ་ཟབ་དོན་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདས་ཆེམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ནི།

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། །

nang drak rik soum l'a ngak chöku ngang

Puissent toute apparence, son et conscience dans l’état de la déité, du mantra et du dharmakāya

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །

kou dang yéshé rolpar jamlépé

Fusionner sans limites en tant que jeu des kāya et des sagesses,

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

zabsang naljor chenpö nyamlen la

Dans la pratique profonde et secrète du grand yoga,

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །

yermé t'ouk kyi t'ikler ro chik shok

Et puissent-ils être d’un goût unique, indivisibles du thiglé de l’esprit de sagesse !

 

ཅེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།

ཞེས་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་འདེབས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏད་རྒྱས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

Ce site utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer l'expérience.
Decline
Accept