De laatste woorden

Literary Genres › Wilsbeschikking | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersMinling Terchen Gyurme Dorje

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | བོད་ཡིག

Minling Terchen Gyurme Dorje

Minling Terchen Rigdzin Gyurme Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །འདས་ཆེམས་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་བཞུགས།

De laatste woorden

van Minling Terchen Gyurme Dorje

 

སྐྱབས་མཆོག་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ་དེའི་ཚེ་ཟབ་དོན་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདས་ཆེམས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ནི།

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང༌། །

nang drak rik sum lha ngak chökü ngang

Mogen verschijning, geluid en gewaarzijn in de staat van godheid, mantra en dharmakaya

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །

ku dang yeshe rolpar jamlepé

onbegrensd samensmelten als de uitdrukking van kaya’s en wijsheden

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །

zabsang naljor chenpö nyamlen la

in de diepzinnige en geheime beoefening van de grote yoga,

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །

yermé tuk kyi tikler ro chik shok

en één smaak zijn, ondeelbaar één met de [tiklé] van de wijsheidsgeest.

 

ཅེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ།།

ཞེས་ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེས་རྒྱས་འདེབས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏད་རྒྱས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept