Verses on the Buddha's Previous Lives

Literary Genres › Jātaka | Deities › Buddha Śākyamuni | Indian MastersĀryaśūra | Indian MastersDharmakīrti

English | བོད་ཡིག

Āryaśūra

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས་སྡོམ་ཚིག་བཞུགས་སོ། །

Verses on the Buddha's Previous Lives

attributed to Āryaśūra

 

ན་མོ།

namo

Namo!

ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་འགྲོ་ཀུན་གྱི།  །

kham sumpa yi dro kün gyi

You purify all the harmful destinies

ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་མཛད་པ། །

ngensong tamché jong dzepa

Of all the beings of the three realms,

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡི། །

chö kyi khorlo korwa yi

To you, the Lion of the Śākyas,

ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །

shakya sengé khyé la tö

Who turns the Dharma Wheel, I offer praise!

 

སྟག་མོ་ཤི་བི་ཀོ་སལ་བདག །

takmo shibi kosal dak

To the heroic bodhisattvas

ཚོང་དཔོན་གཉིས་དང་རི་བོང་དང་། །

tsongpön nyi dang ribong dang

Who practised perfect generosity,

ཨ་གསྟི་དང་ཤ་སྦྱིན་དང་། །

agati dang shajin dang

In the episodes of the tigress, the King of the Śibhis, the King of Kosalī,

ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དང་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད། །

tamché drol dang chöjin jé

The two merchants, the rabbit,

སྦྱིན་པ་ལེགས་པར་བཏང་བ་ཡི།  །

jinpa lekpar tangwa yi

Agastya, Maitrībala who gave away his flesh,

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

sempa nam la chaktsal lo

Viśvaṃtara, and the sacrifice, I pay homage!

བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་སྦྱིན་པ་ཡི། །

dak kyang khyé tar jinpa yi

May I too accomplish the transcendent perfection

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །

parol chinpa yongdzok shok

Of generosity, just like you!

 

བརྒྱ་བྱིན་བྲམ་ཟེ་མྱོས་བྱེད་མ།  །

gyajin dramzé nyöjema

To the heroic bodhisattvas

ལེགས་པར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་ཉ། །

lekpar parol chin dang nya

Who practised perfect ethical discipline,

བྱ་དང་བུམ་པ་ཕྱུག་པོའི་བུ། །

ja dang bumpa chukpö bu

In the episodes of Śakra, the brahmin,

དཀའ་ཐུབ་ཅན་དང་ཚོང་དཔོན་ནོ། །

katub chen dang tsongpön no

Unmādayanīi, Supāraga,

ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ཡི།  །

tsultrim lekpar sungwa yi

The fish, the baby quail, the jar full of alcohol,

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

sempa nam la chaktsal lo

The rich man’s son, the ascetic and the treasurer, I pay homage!

བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི།  །

dak kyang khyé tar tsultrim kyi

May I too accomplish the transcendent perfection

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །

parol chinpa yongdzok shok

Of ethical discipline, just like you!

 

བྱང་ཆུབ་ངང་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེ། །

changchub ngangpa changchub ché

To the heroic bodhisattvas

སྤྲེའུ་དང་རི་དྭགས་ཤ་ར་བྷ། །

pé'u dang ridak sharabha

Who practised perfect patience,

རུ་རུ་སྤྲེལ་རྒྱལ་བཟོད་པར་སྨྲ། །

ruru trel gyal zöpar ma

In the ten episodes of Kuddhabodhi, the geese, Mahābodhi,

ཚངས་དང་གླང་ཆེན་དེ་དག་བཅུ། །

tsang dang langchen dedak chu

The monkey, Sharabha deer, Ruru deer, Monkey king,

བཟོད་པ་ལེགས་པར་བསྲུང་བ་ཡི། །

zöpa lekpar sungwa yi

Kṣāntivādin, Brahmā, and the elephant,

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sempa nam la chaktsal lo

I pay homage!

བདག་ཀྱང་ཁྱེད་ལྟར་བཟོད་པ་ཡི།  །

dak kyang khyé tar zöpa yi

May I too accomplish the transcendent perfection

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །

parol chinpa yongdzok shok

Of patience, just like you!

 

འདི་ཡན་སློབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པའོ། །

These verses were composed by Ācārya Śūra.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2008.

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept