The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Light Offering Prayer

English | Português | བོད་ཡིག

༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ།

Light Offering Prayer

by Atiśa Dīpaṃkara

 

མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །

marmé nö ni tongsum gyi tongchenpo jikten kham kyi khoryuk dang nyampar gyur chik

May this vessel become as vast as the entire billionfold universe!

སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

dongbu ni ri gyalpo rirab tsam du gyur chik

May its wick grow as large as Sumeru, the king of mountains!

མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །

markhu ni té gyatso tsam du gyur chik

May the oil within become as vast as the great ocean at the edge of the world!

གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །

drang ni sangye reré dündu dungchur reré jungwar gyur chik

And may a billion such lamps appear before each and every buddha!

འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།

ö kyi sipé tsemo menché né

Their light banishing the darkness of ignorance everywhere,

མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །

narmé pé nyalwa yenché kyi marikpé münpa tamché sal né chok chü sangye dang changchub sempé zhingkham tamché ngönsum du tong zhing salwar gyur chik

From the very peak of existence down to the lowest hell, may they reveal all the realms of buddhas and bodhisattvas throughout the ten directions!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om vajra aloké ah hung

oṃ vajrāloke āḥ hūṃ

ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །

emaho ngotsar mejung nangsal drönmé di

Emaho! This wondrous and amazing light, burning brightly,

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །

kalzang sangye tong tsa lasokpé

I offer to the thousand buddhas of this fortunate age,

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །

rabjam chok chü zhingkham malüpé

Gurus, yidam deities, ḍākinīs and dharmapālas,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །

lama yidam khandro chökyong dang

And the deities of all the maṇḍalas,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

kyilkhor lhatsok nam la bulwar gyi

In all the infinite realms of the ten directions.

ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

pamé tso jé semchen tamché kyi

May all beings, with my own parents foremost among them,

ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །

tserab di dang kyené tamché du

In this and in all lives to come, whatever our place of birth,

རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །

dzoksang gyepé zhingkham ngön tong né

Always see directly the perfect buddhas’ realms,

འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

öpakmé gön nyi dang yermé shok

And remain forever inseparable from Amitābha, ‘Lord of Boundless Light’—

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །

könchok sum dang tsa sum lhatsok kyi

Grant your blessings so that, through the power of the truth

བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །

denpé tu yi mönlam di tab té

Of the Buddha, Dharma and Saṅgha, and the deities of the Three Roots,

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

nyurdu drubpar jingyi lab tu sol

This prayer of aspiration may swiftly be fulfilled!

ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyatha | pentsadriya avabodhanaye soha

tadyathā pañcendriyāvabodhanīye svāhā

 

ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།། །།

It is said that the precious Lord, glorious Atiśa, and seventeen of his disciples would chant this in unison as they made offerings in the shrines of Ü and Tsang.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2010.

Atiśa Dīpaṃkara

Atiśa Dīpaṃkara

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept