Alak Zenkar Rinpoche Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersAlak Zenkar Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Alak Zenkar Rinpoche

Alak Zenkar Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Alak Zenkar Rinpoche

by Alak Zenkar Rinpoche

 

ཕྱི་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་མཚན་འཛིན་མཁན། །

chitar trulpé ku yi tsen dzin khen

Outwardly he bears the name of a nirmāṇakāya incarnation,

ནང་ལྟར་རེ་དོགས་ཁོ་ནས་རང་འཕུང་མཁན། །

nangtar redok khoné rang pung khen

Inwardly he brings about his own ruin through hopes and fears,

གསང་བར་ཆོས་ནོར་འདོད་ཐར་ཡོངས་དབེན་མཁན། །

sangwar chö nor dö tar yong wen khen

Secretly he is bereft of values, riches, pleasure and liberation—1

འཁྱམ་པོ་ལྡོམ་བུའི་ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་ཤོག །

khyampo dombü lü dé sem kyi shok

May this vagabond beggar be physically well and mentally at ease!

 

ཅེས་རང་ཚུལ་གསོང་པོར་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་༧སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་དཔེ་ཝར་རིན་པོ་ཆེའི་སློབ་རྒན་སྐུ་ཚེ་གཅིག་གི་ཞབས་ཞུ་པ་དང་ཕྱག་མཛོད་གཅིག་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བའི་ངོར་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མས་བོད་རབ་རྒྱན་ཆུ་སྟག་ལོའི་ནག་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་དང་པོ་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

When Tsewang Rigdzin-la, the old disciple, lifelong attendant and secretary of the sublime lord of refuge Pewar Rinpoche, said that I should write a long-life prayer for myself based on an honest account of my own condition, I, Tudeng Nima, wrote this on the first 'completion' of the dark phase of the Caitra [i.e., third] month of the Water Tiger year.2 May virtue and excellence abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2022

 

Version: 1.2-20230130

  1. These are the four aspects of wellbeing (sde bzhi) or goals of human existence (Skt. Puruṣārtha).
  2. I.e., the twentieth day of the third Tibetan month, corresponding to 20 May 2022.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept