Daily Vajrakīlaya Practice

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Sādhanas | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersApang Tertön

English | བོད་ཡིག

Apang Tertön

Vajrakīlaya

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར།

Daily Practice of Vajrakīlaya

From the Profound Treasures of Apang Tertön

 

འུྃ           ཨཱཿ ད་ལྟའི་ཤེས་རིག་བློ་བྲལ་བ༔

ah danté she rik lo dralwa

Āḥ! This present awareness, free from conceptual mind,

ཟབ་གསལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འདི༔

zap sal namkha ta bu di

Profound and luminous, like the sky,

ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ངོ་བོ་ཡིན༔

yidam lha yi ngowo yin

Is the true nature of the yidam deity.

ཞལ་ཕྱག་བློ་ཡི་མཚན་འཛིན་མེད༔

zhal chak lo yi tsen dzinme

There are no attributes, like face or arms, to cling to.

ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔

tikle chenpo dorjé ku

The great tiklé is the vajra body—

བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་གཞོན་ནུ་ལ༔

dre gü mepé zhönnu la

The youthful Vajrakumāra, who does not age or weaken,

རྟག་བརྟན་ལྷུན་གྲུབ་རྩལ་འཁོར་རྫོགས༔

tak ten lhündrup tsal khor dzok

But remains forever stable, the display of his retinue perfect and spontaneously present:

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔

nangwa tamché lha yi ku

All that appears is the form of the deity;

སྒྲ་གྲགས་བདེ་ཆེན་ཀཱི་ལ་ཡ༔

dra drak dechen kilaya

All sounds are the kīla of great bliss;

དྲན་རྟོག་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས༔

dren tok zhe dang dorjé tuk

All thoughts are the mind of vajra wrath.

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷའི༔

nang drak rik sum kyilkhor lhé

All appearances, sounds and awareness form the

སྐུ་དང་ཞིང་གི་བཀོད་པའོ༔

ku dang zhing gi kö pa o

Kāyas and realms of the maṇḍala of the deity.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛཿཧཱུྃ་ཨཱཿ

om benza kili kilaya sarva bighanen bam hung phet dzah hung ah

oṃ vajra kīli kīlaya sarva vighnān baṃ hūṃ phaṭ | jaḥ hūṃ āḥ

བསྔོ་སྨོན་ནི།

Aspiration Prayers and Dedication

ཕུར་པ་ཞེ་སྡང་ཡོངས་སུ་དག་པའི་རྒྱུད་ལས།

From the Kīla Tantra: the Total Purification of Anger

ཁྲག་འཐུང་རིགས་སུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་། །

trak tung rik su kye ne kyang

May I be born again and again, in the family of the herukas,

མཉམ་མེད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྟོན། །

nyam mé dorjé zhönnu tön

With the incomparable Vajrakumāra as my guide,

སྙིང་རྗེ་ལྡན་ཞིང་བླ་མར་གུས། །

nyingje den zhing lamar gü

My mind endowed with compassion,

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །

kye zhing kyewar gyurwar shok

And with deep devotion toward the master!

ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འཛིན། །

lak na dorjé purbu dzin

May I be born again and again, to hold the vajra and the kīla,

ཟབ་མོའི་ཆོས་ནི་ཀློག་པ་དང་། །

zapmö chö ni lokpa dang

To study the profound Dharma,

མཙུན་མའི་ཤུ་ཀྲ་མཉམ་ཟས་ཅན། །

tsünmé shu tra nyam ze chen

And, without any kind of discrimination,

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །

kye zhing kyewar gyurwar shok

To partake of the elixir of the queen!

གཞན་ཡང་།

Then:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན། །

gewa di yi dak dang semchen kün

Through the merit of this, may I and all sentient beings,

བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

dü lé nam gyalwar che kün zhi zhing

Gain victory over the māras, overcome all obstacles

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མྱ་ངན་འདས་པའི་མཆོག །

dorjé zhönnu nyangen depé chok

And certainly attain the fruition of enlightenment—

འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །

drebu changchup ngepar nye gyur chik

The supreme nirvāṇa of Vajrakumāra!

 

ཅེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོས་ཏེ་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོས་རྒྱས་གདབ་བོ༎  ༎

So, dedicate the merit towards ultimate enlightenment, and seal the practice with profound prayers of aspiration.

 

| Rigpa Translations, with many thanks to Lama Chökyi Nyima (Richard Barron).

 

Version: 1.3-20231216

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept