The Stairway to Great Bliss

Practices › Saving Lives | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Amitābha

Further information:
Download this text:

༄༅། །དམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག་གི་ཆ་ལག་ཏུ། དུད་འགྲོའི་རིགས་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས་པའི་ཐབས། བདེ་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

The Stairway to Great Bliss: A Method for Planting the Seed of Liberation in Animals

A Supplementary Practice of the Supreme Path of Noble Dharma and Great Bliss

by Dodrupchen Jigme Trinle Özer

 

ན་མོ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཡེ།

Namo amitābhāya!

འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་མགོན་པོ་ལ། །  
གུས་པས་བཏུད་ནས་དུད་འགྲོའི་རིགས། །

Before Amitābha, Lord of Limitless Light,
I respectfully bow down.

ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཁྲིད་པའི་ཕྱིར། །  
ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་འདི་ཉིད་བརྩམས།

In order to guide animals along the path to liberation,
I shall here set out an instruction employing skilful methods.

དེ་ཡང་དུད་འགྲོའི་རིགས་ཐར་པའི་ཐབས་འདི་ལ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྒོ་ནས།

In this skilful method for liberating animals, begin by taking refuge and arousing bodhicitta:

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །

changchub nyingpor chi kyi bar

Until I realise the essence of enlightenment,

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

sangye nam la kyab su chi

I take refuge in the buddhas,

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

chö dang changchub sempa yi

And likewise in the Dharma,

ཚོགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

tsok la ang dezhin kyab su chi

And the assembly of bodhisattvas.

ལན་གསུམ།

Three times.

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །

dengdü dak tsé drebu yö

Today my birth has been fruitful.

མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །

mi yi sipa lekpar tob

I have well obtained a human existence.

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །

dering sangye rik su kyé

Today I am born into the family of the buddhas.

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །

sangye sé su da gyur to

I have become a son or daughter of the buddhas.

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང་། །

dani dak gi chiné kyang

From now on, at all costs, I will perform

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །

rik dang tünpé lé tsam té

The actions befitting to my family.

སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །

kyönmé tsünpé rik di la

I will not be a stain

རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །

nyokpar mingyur detar ja

On this faultless noble family.

ལོང་བས་ཕྱག་དར་ཕུང་པོ་ལས། །

longwé chak dar pungpo lé

Just like a blind person

ཇི་ལྟར་རིན་ཆེན་རྙེད་པ་ལྟར། །

jitar rinchen nyepa tar

Happening upon a priceless jewel in a heap of rubbish,

དེ་བཞིན་ཇི་ཞིག་ལྟར་སྟེས་ནས། །

dezhin jizhik tar té né

So, through some fortunate coincidence,

བྱང་ཆུབ་སེམས་འདི་བདག་ལ་སྐྱེས། །

changchub sem di dak la kyé

The bodhicitta has been born in me.

བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak gi dering kyobpa tamché kyi

Today, in the presence of all the protectors,

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །

chen ngar drowa deshek nyi dang ni

I invite all beings to the state of sugata,

བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས། །

bardu dé la drön duwö zin gyi

And, meanwhile, to happiness and bliss:

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

lha dang lhamin lasok gawar gyi

Gods, asuras and others—rejoice!

ཁྲུས་བྱ་བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་རྣམས་གྲུབ་རྗེས་འདི་སྐད་བརྗོད།

Perform the cleansing (trü) ritual, dispel obstructing forces and visualize the protective sphere. Then recite the following:

ཀྱཻ། མ་རིག་གཏི་མུག་དབང་གྱུར་བས། །

kyé, marik timuk wang gyurwé

Kyé! Through the power by ignorance and delusion,

འཁོར་བ་དུད་འགྲོའི་མངོན་རྟོགས་ཤར། །

khorwa düdrö ngöntok shar

The experiences of various animals in saṃsāra arise.

དེ་བཟློག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

dé dok chöying yeshe kyi

As a means of averting them and bringing about

དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས། །

kyilkhor ngön du gyurwé tab

The mandala of dharmadhātu wisdom,

རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་ག་དོན་དམ་གྱི། །

tendrel choga döndam gyi

This rite of auspicious connection,

ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་འདིར་བསླུ་བ་མེད། །

chakgyé tab dir luwamé

Sealed with the absolute, is unfailing.

བྱིན་དབབ་པ་ནི།

Descent of blessings:

ཧོ། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་དཔག་མེད། །

ho, khyenpé yeshe öpakmé

Ho! Amitābha, who has the wisdom of omniscience,

ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་མཛོད་པད་དཀར་འཆང་། །

tukjé terdzö pekar chang

Avalokiteśvara, treasury of compassion, holding the white lotus,

མཐུ་སྟོབས་འོད་ཟེར་གསང་བའི་བདག །

tutob özer sangwé dak

Vajrapāṇi, Lord of Secrets, radiating power and strength,

རྣམ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་བླ་མའི་བྱིན། །

nam sum chik dril lamé jin

And the guru, who embodies them all—

དུད་འགྲོ་འདི་ལ་འབེབས་མཛད་གསོལ།

düdro di la beb dzé sol

Shower down your blessings on this creature, I pray!

གནོད་པ་བཟློག་ཅིང་ཕན་འདོགས་པའི་སྨོན་ཚིག

Prayer for averting harm and bringing benefit:

ཧོ། དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་བླ། །

ho duk sum né sel men gyi la

Ho! Buddha of Medicine, who heals the sickness of the three poisons,

འཇིགས་བརྒྱད་ལས་སྒྲོལ་ཏ་རེ་མ། །

jikgyé lé drol taré ma

Noble saviouress Tārā, who protects from the eight fears,

དགྲ་རྐུན་འཆིང་མཛད་མ་རི་ཙྱཻ། །

dra kün ching dzé maritsyai

And Mārīcī, who binds enemies and thieves—

རྣམ་གསུམ་ནུས་མཐུས་དུད་འགྲོ་ཡི། །

nam sum nütü düdro yi

Through the power and strength of these three,

ནད་གདོན་འཇིགས་བརྒྱད་ལས་གྲོལ་ནས། །

nedön jikgyé lé drol né

May this animal be freed from sickness, harmful influences and the eight fears,

ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། །

tarpa dang ni namkhyen gyi

And attain the level

གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད། །

gopang ngön du gyurwar dzö

Of liberation and omniscience!

རྟེན་འབུལ་བ་ནི།

Offering the support:

ཧོ། རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད་མགོན་དང་། །

ho, gyalwa öpakmé gön dang

Ho! Victorious buddha Lord Amitābha,

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། །

chenrezik dang tuchen tob

Avalokiteśvara, mighty Vajrapāṇi,

སྨན་བླ་ཏ་རེ་མ་རི་ཙྱཻ། །

men la taré maritsyai

Buddha of Medicine, Tārā and Mārīcī—

ཀུན་ལ་དུད་འགྲོ་འདིའི་བཙོར་བྱས། །

kün la düdro di tsor jé

In order to pacify the sufferings of beings in the lower realms,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཕྱིར། །

ngensong dukngal zhiwé chir

But above all, this particular creature,

སྒོ་གསུམ་འབུལ་ལོ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབས། །

go sum bul lo tukjé kyob

I offer my body, speech and mind to you! Guard us with your compassion!

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །

lama yidam khandro dang

To the guru, yidam, ḍākinī,

ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

chökyong damchen gyatso la

And the ocean of dharmapālas and oath-bound deities,

འབུལ་ལོ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ནས། །

bul lo nyertsé kün zhi né

I offer! Pacify all harm,

ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། །

tarpa dang ni namkhyen gyi

And bring about all the splendour glory and wondrous qualities

དཔལ་དང་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་ཤོག །

pal dang yönten ngöngyur shok

Of liberation and omniscience!

ཚེ་གཟུངས་འདོན།

Recite the dhāraṇī of long-life:

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagawate | aparimita ayurjnana subinischita tejo rajaya | tathagataya arhate samyaksambuddhaya | tadyatha om punye punye maha punye | aparimita punye aparimita punya jnana sambharo pachite | om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare svaha |

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |

བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

Aspiration prayer of prophetic speech:

ཧོ། འཁོར་བ་དམན་པའི་སྒོ་གསུམ་བོར། །

ho, khorwa menpé go sumwor

Ho! Casting aside the three doors of the lower realms of saṃsāra,

ཐར་པའི་ས་བོན་ལེགས་བཏབ་མཐུས། །

tarpé sabön lek tab tü

Through the power of planting well the seed of liberation,

རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་སེམས་ཅན་བདེ། །

gyalten dar zhing semchen dé

May the buddhas' teachings spread and sentient beings be happy,

ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་བསལ་ནས། །

ngensong dukngal yong sal né

May the suffering of the lower realms be entirely cleared away,

ཐར་པ་དང་ནི་ཞི་བ་མཆོག །

tarpa dang ni zhiwa chok

And may everyone attain liberation and perfect peace,

མྱུར་དུ་ཐོགས་མེད་མངོན་པར་ཤོག

nyurdu tokmé ngönpar shok

Swiftly and without any form of obstacle!

མཐའ་སྡུད་བཀྲ་ཤིས་ནི།

Concluding prayer of auspiciousness:

ཧོ། ཐབས་མཆོག་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེས། །

ho, tab chok khorlo rinpoche

Ho! May the precious wheel of supreme methods

ངན་འགྲོ་འཇོམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ngendro jompé tashi shok

Bring the auspiciousness of vanquishing the lower realms!

དཔལ་ཡོན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས། །

palyön norbu rinpoche

May the precious jewel of glory and qualities

འདོད་དོན་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dödön jungwé tashi shok

Bring the auspiciousness of granting all that we desire!

ཤེས་རབ་བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེས། །

sherab tsünmo rinpoche

May the precious queen of wisdom

དགའ་བདེ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ga dé pelwé tashi shok

Bring the auspiciousness of increasing happiness and joy!

བློ་ལྡན་ཁྱིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེས། །

loden khyimdak rinpoche

May the precious householder of intelligent wit

མངའ་ཐང་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ngatang pelwé tashi shok

Bring the auspiciousness of increasing power!

ནུས་ལྡན་གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེས། །

nüden langpo rinpoche

May the precious elephant of prodigious skill

གཞན་དཔུང་འཇོམས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

zhen pung jompé tashi shok

Bring the auspiciousness of conquering opposing forces!

རྩལ་ལྡན་རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེས།  །

tsalden tachok rinpoche

May the precious horse of strength and agility

ས་ལམ་མྱུར་བསྒྲོད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

salam nyur drö tashi shok

Bring the auspiciousness of swiftly traversing the paths and stages!

སྟོབས་ལྡན་དམ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས། །

tobden dam pön rinpoche

May the precious military commander of might and power

མི་མཐུན་ཕྱོགས་འཇོམས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

mitün chok jom tashi shok

Bring the auspiciousness of overcoming all adversity!

ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

yangpé gyalkham tamché kün

May all the various countries and domains

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dekyi püntsok tashi shok

Enjoy the auspiciousness of perfect happiness and wellbeing!

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

khorwé semchen tamché kün

May all the living beings within samsara

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

sangye tobpé tashi shok

Enjoy the auspiciousness of gaining Buddhahood!

བླ་མེད་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ། །

lamé ngak kyi tekpa la

In the unsurpassable mantra vehicle

ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tetsom mepé tashi shok

May we enjoy the auspiciousness of lacking doubt!

རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། །

rabjam trinlé tayé kyi

Through enlightened activity, limitless and infinite,

ཕན་བདེ་སྤེལ་ནུས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

pendé pel nü tashi shok

May there be the auspicious capacity to increase benefit and happiness!

གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་གང་རྒྱས་བའོ། །

Then recite further prayers of auspiciousness, of whatever length.

 

འདི་ཉིད་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ། འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱིས། བྲིས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་རོལ་མོའི་སྒྲས། ཕན་བདེ་མགྲོན་དུ་ཁུག་པར་གྱུར། བསླུ་མེད་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོ་འདིས། འབྲས་བུས་སངས་རྒྱས་མངོན་པར་ཤོག དགེའོ།།

This was composed by the mantra practitioner, Jigme Trinlé Özer. Through the musical sounds of this bodhicitta intention, may all be summoned as guests to benefit and happiness! Through this unfailing interdependence, may all attain the fruit of Buddhahood! May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2015. With many thanks to Alak Zenkar Rinpoche for providing the text.

 

Source: rdo grub chen 01 ʼjigs med ʼphrin las ʼod zer. "dam chos bde chen lam mchog gi cha lag tu/ dud 'gro'i rigs la thar pa'i sa bon 'debs pa'i thabs/ bde chen them skas " in gsung ʼbum ʼjigs med phrin las ʼod zer. 10 vols. [Khren tuʼu]: [bla ma bsod dar], 2014. Vol. 8: 689–692

 

Version: 1.4-20220911

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept