Brief Protectors Practice

Deities › Dharma Protectors | Tibetan MastersFifth Dzogchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fifth Dzogchen Rinpoche

Ma Gön Chamdral, the protectors of Longchen Nyingtik

Further Information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་མཆོད་བསྡུས་པ་ནི།

Brief Protectors Practice

by the Fifth Dzogchen Rinpoche

 

བྷྱོཿ སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་མ་མོ་རལ་གཅིག་མ། །

jo ngak kyi sungma mamo ralchik ma

Byoḥ! Protectress of mantra, mamo, Ekajaṭī,

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་རྡོར་ལེགས་རཱ་ཧུ་ལ། །

pal gön maning dor lek rahula

Awesome Mahākāla Maning, Dorje Lekpa, Rāhula,

དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་རྣམས། །

durtrö lhamo tsering ché nga nam

Durtrö Lhamo, and the Five Sisters of Long Life,

འཁོར་བཅས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ། །

khor ché tun pé dam dzé di zhé la

Accept these samaya substances, pleasing to you and all your retinues,

ཇི་ལྟར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

jitar cholwé trinlé drubptar dzö

And carry out the activities we request of you!

 

Version: 1.1-20210628