The Sage's Harmonious Song of Truth

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Nonsectarianism | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama

English | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས་སོ། །

The Sage's Harmonious Song of Truth

A Prayer for the Flourishing of the Non-Sectarian Teachings of the Buddha

by His Holiness the Dalai Lama

 

སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་ཉི་མའི་གཉེན། །

ku zhi daknyi künkhyen nyimé nyen

Embodiment of the four kāyas, omniscient Lord Buddha ‘Kinsman of the Sun,’

ཚེ་འོད་དཔག་མེད་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

tsé öpakmé pakchok chenrezig

Amitāyus, Amitābha, supreme and noble Avalokiteśvara,

འཇམ་དབྱངས་གསང་བདག་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །

jamyang sangdak drolma tronyer chen

Mañjughoṣa, Vajrapāṇi the Lord of Secrets, and Tārā who wears a wrathful frown,

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །

gyal dang gyalsé sempé tsok nam dang

The victorious buddhas and all their bodhisattva heirs,

 

གཏད་རབས་ཆེ་བདུན་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་པོ། །

té rab ché dün gyen druk chok nyipo

Seven Great Patriarchs,1 Six Ornaments2 and Two Supreme Ones,3

གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས། །

drubchen gyechu neten chudruk sok

Eighty Mahāsiddhas and Sixteen Arhats4

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་བཞེད་པ། །

ten dang dro la chik tu pen zhepa

All of you who seek only to benefit the teachings and beings,

སྐྱེས་མཆོག་སེམས་དཔའ་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ། །

kyechok sempa malü gong su sol

All you great beings without exception, turn your attention towards us!

 

ཐུབ་པ་མཆོག་གིས་གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་རུ། །

tubpa chok gi drangmé kalpa ru

The supreme sage Śākyamuni spent countless aeons

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sönam yeshé tsok nyi rabdzok té

Completing the two accumulations of merit and wisdom,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་མཐར་སོན་བདེན་པའི་མཐུས། །

khyentsé nüpa tar sön denpé tü

To attain perfect wisdom, love and capacity. Through the power of this truth,

ཡོངས་རྫོགས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

yongdzok gyalten yün ring bar gyur chik

Long may the complete teachings of the Buddha continue to flourish!

 

གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་ཐུབ་བསྟན་སྣང་བའི་སྒོ། །

gangri jong su tubten nangwé go

Khenpo Śāntarakṣita, Guru Padmasambhava and the Dharma King Trisong Deutsen,

ཐོག་མར་འབྱེད་མཛད་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་གསུམ། །

tokmar jé dzé khen lob chögyal sum

Were the first to open up the land of snowy mountains to the light of Buddha’s teachings.

ལོ་པཎ་རིག་འཛིན་རྗེ་འབངས་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས། །

lopen rigdzin jebang tukkyé tü

Through the power of their aspirations and those of all the translators, paṇḍitas, vidyādharas and disciples,

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་ནོར་བུའི་ལྡིང་ཁང་དུ། །

gyachen ka yi norbü ding khang du

In the treasure-palace that is the Buddha’s extensive teachings,

ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་སྡེ་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ། །

zabmö drubdé chö kyi ter chenpo

Lie great treasures of Dharma, the profound class of sādhanas,

ཟབ་ཡངས་སྙིང་ཏིག་འོད་རྣོན་རབ་ཏུ་འཚེར། །

zab yang nyingtik ö nön rabtu tser

And the Heart-Essence, profound and vast, sparkling with brilliant light.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

ཀ་དག་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཀློང་ཆེན་པོར། །

kadak ösal nyingpö longchen por

Within the vast expanse of primordial purity and the essence of luminosity,

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་འུབ་ཆུབ་ཐེག་པའི་རྩེ། །

khordé chö kün ub chub tekpé tsé

All the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa are perfectly complete—this pinnacle vehicle

ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་རྒྱལ་སར་བགྲོད་པའི་ཐབས། །

kunzang dömé gyalsar dröpé tab

Is the method for reaching the primordial stronghold of Samantabhadra.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

ཟབ་མོའི་ལྟ་དང་རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པའི་བརྒྱུད། །

zabmö ta dang gyachen chöpé gyü

The two major lineages—profound view and vast conduct—

ཡོངས་ཛོགས་གདམས་པའི་མཛོད་མངའ་ཨ་ཏཱི་ཤ། །

yong dzok dampé dzö nga a ti sha

Are both complete within the treasury of instructions mastered by Atiśa,

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལས་འོངས་གདམས་པའི་སྲོལ། །

gyalwé jungné lé ong dampé sol

The tradition of practical instructions passed on by Dromtön Gyalwé Jungné.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །

denö sum gyi düpé gyalwé ka

The Words of the Buddha gathered in the three scriptural collections were

གདམས་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་དུ་ལེགས་བསྒྲིགས་པ། །

dampa kyebu sum du lek drikpa

Wonderfully arranged into instructions for beings of the three levels of spiritual capacity,

ལྷ་ཆོས་བདུན་བཀའ་གདམས་གསེར་གྱི་ཕྲེང༌། །

lha chödün kadam ser gyi treng

As the golden rosary of Kadampa teachings, with their four deities and three sets of texts.5

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

སྒྲ་སྒྱུར་མར་པ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་སོགས། །

dragyur marpa zhepa dorjé sok

The jewel treasury of the Kagyü teachings is a source of inspiration and blessings,

བྱིན་རླབས་འབྱུང་གནས་བཀའ་བརྒྱུད་ནོར་བུའི་མཛོད། །

jinlab jungné kagyü norbü dzö

Coming from the translator Marpa, Milarepa Shepé Dorje and the rest,

མཚུངས་མེད་རིམ་བྱོན་བཀའ་སྲོལ་རྨད་བྱུང་བ། །

tsungmé rimjön kasol mejung ba

A marvellous system of instruction from an unrivalled succession of masters.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་ཀྱི་མདངས། །

khordé chö kün lhenkyé sem kyi dang

All the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa are the radiance of the natural mind,

སེམས་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ངོ་བོར་རྟོགས། །

semnyi trödral chökü ngowor tok

And mind itself, free from complexity, is realized as the essence of the dharmakāya.

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །

nangsi khordé künkhyab chakgya ché

This is the great seal, Mahāmudrā, pervading all that appears and exists throughout saṃsāra and nirvāṇa.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

ཕྱི་ནང་རིག་གནས་མདོ་སྔགས་གཞུང་བརྒྱའི་གནད། །

chinang rikné do ngak zhung gyé né

Learned masters who guard the Buddha’s teachings through explanation, debate and composition,

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་སྐྱོང་མཁས་པ། །

ché tsö tsompé tubten kyong khepa

On the key instructions of hundreds of texts for the outer and inner sciences, sūtra and mantra,

ལྷ་རིགས་འཁོན་སྟོན་བརྩེ་ཆེན་ས་སྐྱ་པ། །

lha rik khön tön tsé chen sakyapa

This is the Sakyapa tradition of the great compassionate teachers from the divine family of Khön.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

གསུང་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་གྱི། །

sung ngak nyengyü tsema zhiden gyi

The extremely profound and crucial points of the practice of Lamdré—the Path and its Fruit—,

རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ཟབ་གནད། །

gyu lamdré bü nyamlen ché zab né

With its four criteria of validity,6 have been passed on in a whispered aural lineage,

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཁྱད་ཆོས་གདམས་པའི་སྲོལ། །

naljor wangchuk khyechö dampé sol

The tradition of special instructions coming from Virūpa, the powerful lord of yogins.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་དང་ཉེར་འབྲེལ་བའི། །

zabmo umé ta dang nyer drelwé

Teachings of the victorious Lobzang Drakpa, skilfully combining the profound and the clear,

བསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིམ་གཉིས་ལམ། །

sang chen dorjé tekpé rim nyi lam

By perfectly uniting the profound view of the Middle Way

ཟབ་གསལ་སྤེལ་མཁས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །

zabsal pel khé lo zang gyalwé ten

And the two-phase approach of the great and secret Vajra vehicle.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་དོན། །

denö sum dang gyüdé zhi yi dön

This is the supreme and noble tradition for practising,

ཡོངས་རྫོགས་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གོ་རིམ་རྣམས། །

yongdzok lam gyi ngowo gorim nam

Without mistake, the essence and gradual stages of the path,

མ་ནོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལུགས་བཟང་མཆོག །

manor nyam su lenpé luk zang chok

Which incorporates all three piṭakas and all four classes of tantra,

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

མདོ་རྒྱུད་གཞན་དང་བཤད་སྲོལ་མི་མཚུངས་པའི། །

dogyü zhen dang shé sol mi tsungpé

The combined traditions of Butön and Jonang, the transmission of instruction and realization,

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡི། །

chinang zhen sum dü kyi khorlo yi

For the outer, inner and alternative cycles of the Kālacakra Tantra,

ལུང་རྟོགས་བཀའ་བབས་བུ་ཇོ་ལུགས་ཟུང་གི །

lungtok kabab bu jo luk zung gi

Including unique explanations, not to be found in any other sūtra or tantra.

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

Long may these teachings of the Buddha flourish in the Land of Snows!

 

མདོར་ན་བཤད་པའི་ཀ་ཆེད་རྣམ་བཅུ་དང༌། །

dorna shepé ka ché nam chu dang

In short, may all the teachings of the Buddha in the Land of Snows

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་སྤྱི་དང་ཞི་བྱེད་སོགས། །

drubgyü shingta chi dang zhijé sok

Flourish long into the future— the ten great pillars of the study lineage,7

མདོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་མན་ངག་དུ་མས་ཕྱུག །

do ngak zung drel mengak dumé chuk

And the chariots of the practice lineage, such as Shijé (‘Pacifying’) and the rest,

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

gangjong gyalten yün ring bar gyur chik

All of them rich with their essential instructions combining sūtra and mantra.

 

བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཐུགས་མཐུན་དགེ་འདུན་རྣམས། །

tendzin zhabten tuktün gendün nam

May the lives of the masters who uphold these teachings be secure and harmonious!

བསྟན་པ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱིས་སྐྱོང་བ་དང༌། །

tenpa khorlo sum gyi kyongwa dang

May the sangha preserve these teachings through their study, meditation and activity!8

བསྟན་ལ་དད་པའི་སྐྱེས་བུས་ས་སྟེང་ཁྱབ། །

ten la depé kyebü sateng khyab

May the world be filled with faithful individuals intent on following these teachings!

རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག །

rimé gyalten yün ring bar gyur chik

And long may the non-sectarian teachings of the Buddha continue to flourish!

 

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་དང༌། །

jikten küntu maktruk mugé dang

Throughout all the worlds, may war, conflict, famine and evil thoughts or actions

གདུག་རྩུབ་བསམ་སྦྱོར་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང༌། །

duktsub samjor ming yang mi drak shing

Be eradicated entirely, so that even their names are no longer heard!

ཡིད་ཅན་བྱམས་ལྡན་སྣོད་བཅུད་དགེ་མཚན་འཕེལ། །

yichen jamden nöchü getsen pel

May the minds of beings be infused with love! May signs of virtue increase throughout the environment and beings!

བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

dé ga gyatsö chok künkhyab gyur chik

And may an ocean of happiness and wellbeing pervade throughout the whole of space!

 

བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ལམ། །

dak kyang deng né yongdzok tenpé lam

From this moment on, may I follow the complete path of the teachings,

རྒྱ་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཟབ་མོ་ལྟ་བ་ལ། །

gyachen semkyé zabmo tawa la

Arouse the vast motivation of bodhicitta, and exert myself

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡིས། །

tö sam gompé chik tu tsönpa yi

In study, reflection and meditation upon the profound view,

འཕྲལ་ཡུན་གཏན་བདེའི་ས་ལ་མྱུར་རེག་ཤོག །

tral yün ten dé sa la nyur rek shok

So that I swiftly reach the ground of temporary and ultimate happiness!

 

ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཕྱིར། །

namkhé té tuk gyurpé semchen chir

For the sake of all sentient beings, who are as infinite as space,

ཐུབ་དབང་རྒྱལ་སྲས་ཡིད་འོང་སྤྱོད་པ་ལ། །

tubwang gyalsé yi ong chöpa la

May I engage in the activity of the buddhas and bodhisattvas,

ཞུམ་དང་ངན་ཞེན་ལེ་ལོ་མེད་པ་དང༌། །

zhum dang ngen zhen lelo mepa dang

Without ever feeling discouraged or falling prey to laziness,

ཡིད་ཆེས་འདུན་པའི་སྤྲོ་དགས་འཇུག་པར་ཤོག །

yiché dünpé tro gé jukpar shok

Always remaining joyful, with confidence and enthusiasm!

 

བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་བ་རྣམས། །

dak gi lü dang longchö gewa nam

May my body, my possessions and all my merits,

མ་རྣམས་བདེ་བའི་རྒྱུ་རུ་འགྱུར་བ་དང༌། །

ma nam dewé gyu ru gyurwa dang

Contribute towards the happiness of beings—my very own mothers,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྡུག་ཀུན་གང་མཆིས་པ། །

dedak kün gyi duk kün gang chipa

And may whatever sufferings they are forced to undergo,

དེ་ཀུན་བདག་ལ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག །

dé kün dak la yongsu minpar shok

All ripen directly upon me!

 

བདག་ནི་མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་མོས་བྱེད་པ། །

dak ni tong tö dren dang mö jepa

May all who see me, hear my voice, think of me or put their trust in me,

ཀུན་ཀྱང་བདེ་དགའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ་དང༌། །

kün kyang dé gé pal la chöpa dang

Experience the most glorious happiness and virtue!

སྨོད་དང་རྡེག་འཚོག་མི་སྙན་སྒྲོག་བྱེད་པའང༌། །

mö dang dek tsok mi nyen drok jepa ang

And may even those who insult, punish, strike or disparage me,

ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྐལ་ལྡན་ཤོག །

tamché changchub lam gyi kalden shok

Gain the good fortune to set out upon the path to awakening!

 

མདོར་ན་ཇི་སྲིད་ནམ་མགའ་གནས་པ་དང༌། །

dorna jisi nam ga nepa dang

In short, for as long as space endures,

འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གནས་པ་དེ་སྲིད་དུ། །

drowé dukngal nepa desi du

And for as long as there is suffering among beings,

བདག་ཀྱང་གནས་ཏེ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །

dak kyang né té ngö dang gyüpa yi

May I too remain, to bring them benefit and happiness,

ཕན་བདེའི་བྱེད་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤག །

pendé jepo nyi du gyurwar shak

In all ways, directly and also indirectly!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང༌། ཚད་མེད་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟིགས་ནས་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་ཀུན་ནས་འཕྲོ་ཞིང་འཇུག་པའི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བསྟན་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། ཆོས་ལྡན་གངས་ཅན་པའི་གཅེས་ནོར་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ལ། དུས་སྔ་ཕྱིར་༧རྒྱལ་བའི་དམ་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་གྲུབ་པའི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རང་རང་གིས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་སྟངས་བཞེད་རྒྱུན་མི་འདྲ་བའི་མིང་བརྡ་སོ་སོར་ཆགས་པའི་གངས་ལྗོངས་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་སྤྱི་སྒོས་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་དར་འཕེལ་ཡུན་གནས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་སྔར་ནས་ཡོད་མུས་ཐོག བར་འབྲོག་ཆུ་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དད་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་འགས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་དང༌། ལྷག་པར་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ལ་ཐུགས་བརྩོན་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཅིང༌། བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སྨད་འདུལ་གྱི་སྡོམ་རྒྱུན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཛ་རོང་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློས་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལྟར། སྟོན་པའི་ཆོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་ཅིང༌། རིས་མེད༧རྒྱལ་བའི་བསྟན་པར་དག་སྣང་མོས་གུས་ཐོབ་སྟེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། ཡོངས་གྲགས་སྟོན་པ་མྱ་ངན་འདས་ལོ་  ༢༥༤༣   བོད་རྒྱལ་ལོ་  ༢༡༢༦  རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཡོས་ཟླ་  ༡  ཚེས་  ༡༣  ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༩  ཟླ་  ༢ ཚེས་  ༢༨  ཉིན་འཕགས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

The enlightened activity of the transcendent and victorious Buddha—our teacher who embodies immeasurable compassion, and has seen the nature and the multiplicity of all illusory phenomena—radiates everywhere, as far as space itself. His complete teachings of the Hīnayāna, Mahāyāna and Secret Mantra have become the most beloved treasures of Tibetan practitioners. The various traditions have developed their own specific names and terminology, according to how they have been preserved and spread by various great masters and holders of the teachings who made powerful aspirations for the preservation of the Buddhadharma. This is a prayer for these precious non-sectarian teachings of the Buddha to remain without declining in the Land of Snows, and spread widely even in this final age, as a glorious expression of the merit of beings. For a while now, I myself have thought that there should be an aspiration prayer such as this, and then I was also requested to compose one by Bardrok Chuzang Trinley Gyatso, the incarnation of Phadampa Sangye, and by several others with faithful aspirations. In particular, I received a request from Dzarong Zhadeu Trulshik Ngawang Chökyi Lodrö Rinpoche, the great upholder of the Vinaya, who maintains and furthers the transmission of vows for the Lower Vinaya (Medül) lineage coming from Lachen Gongpa Rabsel, and who clarifies the Ngagyur Nyingma teachings and enthusiastically takes the non-sectarian buddhist teachings to heart. So, as someone who has developed faith through learning something of the Dharma taught by the Buddha, and who has devotion and pure perception towards all the non-sectarian teachings of the victorious one, I, the buddhist monk Tenzin Gyatso, who diligently pursues study, reflection and meditation, wrote this prayer 2543 years after the Buddha’s parinirvāṇa, in the Tibetan year 2126, on the thirteenth day of the first month of the Earth Hare year in the seventeenth calendrical cycle (28th February 1999), at Thekchen Chöling Monastery, Dharamsala in the Kangra district of the state of Himachal Pradesh in the noble land of India.

May the buddhas and bodhisattvas grant their blessings so that this prayer may be fulfilled! And may virtue and goodness increase!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2005. Many thanks to Matthew Pistono for his helpful suggestions.

 

Version: 1.3-20210817

  1. Mahākāśyapa, Ānanda, Śāṇavāsika, Upagupta, Dhītika, Kṛṣṇa and Mahāsudarśana.
  2. Nāgārjuna and Āryadeva (the ornaments of mādhyamika), Asaṅga and Vasubandhu (the ornaments of abhidharma) and Dharmakīrti and Dignāga (the ornaments of pramāṇa).
  3. Guṇaprabha and Śākyaprabha.
  4. The Sixteen Arhats, or literally Elders (Sthaviras), were Aṅgaja, Ajita, Vanavāsin, Kālika, Vajrīputra, Śrībhadra, Kanakavatsa, Kanakbhāradvāja, Bakula, Rāhula, Kṣudrapanthaka, Piṇḍolabhāradvāja, Panthaka, Nāgasena, Gopaka and Abheda.
  5. The four deities are Śākyamuni, Avalokiteśvara, Tārā and Acala. The three sets of texts are the three pitakas: vinaya, sūtra and abhidharma.
  6. Valid scripture (lung tshad ma), valid commentaries (bstan bcos tshad ma), valid teachers (bla ma tshad ma) and valid experience (nyams myong tshad ma).
  7. Thönmi Sambhota, Bairotsana, Kawa Peltsek, Chokru Lu’i Gyaltsen, Shyang Yeshe De, Dromtön Gyalwa Jungné, Rinchen Zangpo, Ngok Lotsawa Loden Sherab, Sakya Pandita and Gö Khukpa Lhetse.
  8. These are the three ‘wheels’ or spheres of dharmic activity: the study sphere of listening and reflection, the renunciation sphere of meditation and the action sphere of spiritual work.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept