The Song of Devotion

Practices › Aspiration Prayers | Literary Genres › Songs and Poems | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Khenchen Jigme Phuntsok

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་གང་དེའི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ཚིག་མོས་གུས་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Song of Devotion

Verses of Aspiration for the Fulfilment of the Enlightened Vision of Khenchen Jigme Phuntsok, the Reincarnation of Tertön Lerab Lingpa

by His Holiness the Dalai Lama

 

སྤངས་རྟོགས་བདེ་གཤེགས་མཆོག་བརྙེས་ཐུབ་པའི་དབང༌། །

pang tok deshek chok nyé tubpé wang

O lord of sages, Śākyamuni, who through abandoning and realizing attained supreme buddhahood,

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་བྱམས་མགོན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

dé sé tuwo jam gön jampé yang

With your heart sons, Lord Maitreya and Mañjughoṣa,

གཏད་རབས་རྣམ་བདུན་པ་ཆེན་བཅུ་བདུན་སོགས། །

té rab nam dünpa chen chudün sok

The seven patriarchs,1 the seventeen great paṇḍitas2 and the like,

འཕགས་ཡུལ་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཆེ་རྣམས་དང༌། །

pakyul tenpé jungné ché nam dang

All you great founders of the teachings in the noble land of India,

 

ཁྱད་པར་བྷོ་ཊའི་ལྗོངས་སུ་ལེགས་ལམ་སྒོ། །

khyepar bhoté jong su lek lam go

And especially you who introduced the excellent path in Tibet;

འབྱེད་མཛད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མེས་དབོན་གསུམ། །

jé dzé chö kyi gyalpo mé wön sum

The three ancestral Dharma kings,3

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པད་མ་ཀ་རའི་ཞབས། །

sangye nyipa pema karé zhab

The second buddha—Padmākara,

ཞི་འཚོ་བརྒྱུད་བཅས་བཀའ་དྲིན་དྲན་བཞིན་དད། །

zhitso gyü ché kadrin dren zhin dé

Śāntarakṣita and your entire lineage: recollecting your kindness fills us with faith and devotion.

 

མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །

mi jik zhiden namdren gyalwé ten

So as to bring living inspiration to countless beings, you spread

མཐའ་མེད་འགྲོ་བའི་གསོས་སུ་སྤེལ་བའི་སླད། །

tamé drowé sö su pelwé lé

The teachings of Buddha, our victorious guide endowed with fourfold fearlessness,

ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་སྐལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། །

püntsok ngaden kalzang chok küntu

Radiating them, with the five perfections, to fortunate disciples in every direction,

སྤྲོ་མཁས་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tro khé jetsün lamar solwa deb

O learned, skilful and noble lama, to you we pray.

 

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡི། །

tubten gyatso gyalwé wangpo yi

When the time came for the enlightened aspiration and actions

ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་དུས་བབས་དམ་ཚིག་ལས། །

tukkyé trinlé dü bab damtsik lé

Of the Dalai Lama Thubten Gyatso to be fulfilled, it was through their spiritual link

གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་གྱིས། །

tertön lerab lingpé chö kor gyi

That Lerab Lingpa, with his cycle of teachings,

གངས་ལྗོངས་འགྲོ་ལ་ཤིས་པའི་དཔལ་ཡོན་བསྒྲུབས། །

gangjong dro la shipé pal yön drub

Brought a wealth of auspiciousness to the people of the Land of Snows.

 

ལྔ་བདོའི་རྒུད་པའི་སྨག་རུམ་ཁྲོད་དུ་ཡང༌། །

nga dö güpé makrum trö du yang

Even amidst the oppressive darkness of the five degenerations,

ཕྱི་ནང་སྡེ་སྣོད་རབ་འབྱམས་གཞུང་བརྒྱའི་དོན། །

chinang denö rabjam zhung gyé dön

You perfected your study, contemplation and meditation on all the outer and inner piṭakas, and countless scriptures,

གསན་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་རྟོགས་མཐར་སོན་པ། །

sen sam gom drub nyamtok tarsönpa

Reached the highest experience and realization of their meaning,

ཁྱོད་ནི་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་མཆོག་ཏུ་བཞེངས། །

khyö ni ngedön tendzin chok tu zheng

And stood out, as the supreme holder of the definitive teachings.

 

དུས་འགྱུར་མི་བཟད་འཚུབ་རླུང་ཆེས་ལྡང་མོད། །

dü gyur mi zé tsub lung ché dang mö

When the fierce winds of change blew with unbearable intensity,

གང་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་རི་དབང་ལྟར་བརྟན་པས། །

gang gi tukkyé riwang tar tenpé

Your determination and resolve remained steadfast like the king of mountains,

བསླབ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་འདུས་སྡེ་སོགས། །

lab sum ngurmik dzinpé düdé sok

And those in saffron robes, upholders of the three trainings,

དད་ལྡན་ཁྲི་ཕྲག་ངང་གིས་འདུས་པར་གྱུར། །

deden tritrak ngang gi düpar gyur

And devoted followers in their thousands, flocked around you.

 

བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །

shedrub jawa lé kyi khorlo yi

Day by day, by means of study, practice and spiritual activity,

ཉིན་བཞིན་ཕྱོགས་བཞིའི་སྐྱེ་བོའི་རེ་འདུན་བཀང༌། །

nyinzhin chok zhi kyewö ré dün kang

You fulfilled the deepest wishes of beings who came from far and wide,

སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གྲུ་ཆར་ཆེས། །

mindrol zabgyé chö kyi druchar ché

And with a great Dharma rain of ripening empowerments and liberating teachings, vast and profound,

ཀུན་ལ་རྣམ་བྱང་ས་བོན་གྲུང་པོ་བསྐྲུན། །

kün la namjang sabön drungpo trün

You planted the perfect seed of enlightenment within us all.

 

ཉན་ཐོས་ནས་བཟུང་ཨ་ཏི་ཡོ་གའི་བར། །

nyentö né zung atiyogé bar

From the teachings of the śrāvakas up to Atiyoga,

ཡོངས་རྫོགས་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང༌། །

yongdzok tekpa kün gyi zhungluk dang

You transmitted the scriptural traditions of all the vehicles,

མན་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་བཅུད་མ་ལུས་པ། །

mengak dütsi nying chü malüpa

Along with every drop of nectar from the pith instructions,

བསྩལ་ཏེ་སྐལ་ལྡན་མ་ལུས་ཚིམ་པར་མཛད། །

tsal té kalden malü tsimpar dzé

And satisfied the hearts of all your fortunate disciples.

 

གང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡིད་ལ་ལྷམ་མེར་དྲན། །

gang kü kyilkhor yi la lham mér dren

How clearly we recall the maṇḍala of your perfect form,

གང་གསུང་ཟབ་སྙན་གདངས་བཟང་ལྷང་ངེར་གསལ། །

gang sung zab nyen dang zang lhang nger sal

How distinct the deep melody of your enlightened speech,

གང་ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་པ་གསལ་ལེར་འཆར། །

gang tuk khyentsé gongpa saller char

How vivid the knowledge and affection of your wisdom mind:

གང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་བཞིན་གསོལ་འདེབས་བརྩོན། །

gang gi yönten samzhin soldeb tsön

Remembering all your noble qualities, fervently we pray to you.

 

བདག་ཅག་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ཀུན། །

dakchak khyé kyi jesu lobpa kün

All of us who are your followers pledge

ཐེག་པ་རིམ་དགུའི་དམ་ཆོས་ཡིད་བཞིན་མཛོད། །

tekpa rim gü damchö yizhin dzö

With unwavering effort, to apply faith, diligence and critical intelligence

དད་བརྩོན་རྣམ་དཔྱོད་འདོར་མེད་སྙིང་རུས་ཀྱིས། །

dé tsön namchö dormé nyingrü kyi

To the wish-granting Dharma treasury of the nine vehicles,

རྟག་ཏུ་བསམ་སྒོམ་ཉམས་ལེན་འབད་པར་འཚལ། །

taktu sam gomnyam len bepar tsal

And to devote ourselves, always, to the practice of contemplation and meditation.

 

དེ་མཐུས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་རྣམས། །

dé tü gönpo khyö kyi tuk zhé nam

Through the power of this prayer to you, our protector, may all your aspirations

མཁའ་ཁྱབ་སྐྱེ་འགྲོའི་གསོས་སུ་ལེགས་སྨིན་ཞིང༌། །

khakhyab kyendrö sö su lek min zhing

Be perfectly realized, and so bring inspiration to beings throughout the whole of space,

བདག་སོགས་སྐྱེ་ཀུན་ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་དང༌། །

dak sok kyé kün tek chok shenyen dang

And may we all never be separated from the teachers of the supreme vehicle,

མི་འབྲལ་ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རབ་འཕེལ་ཤོག །

mindral nyamtok yönten rab pel shok

So that we cultivate completely the qualities of experience and realization.

 

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་ཆེན་དང༌། །

tsawa sum gyi tukjé jin chen dang

Through the vast and compassionate blessings of the lamas, yidams and ḍākinīs,

ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུ། །

chönyi tendrel sam mi khyabpé tu

Through the power of interdependence, the nature of things, which is beyond all imagining,

བླ་སློབ་དད་གདུང་འགྱུར་མེད་སྟོབས་བཙན་པས། །

la lob dé dung gyurmé tob tsenpé

And through the strength of unchanging and fervent devotion in both teacher and students,

སྨོན་དོན་འདི་དག་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

mön dön didak yizhin drubpar shok

May these aspirations come to pass, just as we desire!

 

ཅེས་པ་འདི་བཞིན་དུས་གཉན་ཡིད་སྐྱོའི་སྐབས་འདིར་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་རིས་མེད་༧རྒྱལ་བའི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེ་མཛད་པ་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་མདོ་ཁམས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་སློབ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭ་གསར་ཚུགས་གཙོ་གྱུར་ཡུལ་གྲུ་ས་གནས་མང་པོར་ཞབས་འཁོད་དད་འདུས་སྐྱེ་བོ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོར་རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་རིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་ཞིང༌། བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་རླབས་པོ་ཆེའི་མཛད་བཟང་སྐྱོང་བཞིན་པར་ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་ལས་གློ་བུར་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཏད་པའི་སྣང་ཚུལ་ལ་དངོས་བརྒྱུད་ཞལ་སློབ་རྣམས་སྐྱོ་གདུང་མི་བཟད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པར་མཁན་པོ་དམ་པ་གང་ཉིད་ལ་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་དང༌། གང་གསུངས་མདོ་སྔགས་ཟབ་བཅུད་ཀྱི་གདམས་ངག་རྣམས་མི་བརྗེད་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ་ཉམས་ལེན་ངོ་ལྐོག་མེད་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བརྩོན་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པར་བསླབ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། ད་ལམ་ངོས་རང་ནས་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཕྱིར་དང༌། ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱོ་གདུང་སེལ་བའི་སླད་དུ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིག་འདི་བཞིན་བགྱིས་པ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་དེ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་སྤྲེལ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ལ་བྲིས་པ་དགེ། །།

Khenpo Jigme Phuntsok Rinpoche gave immense service to the Buddha’s precious doctrine of scripture and realization in both teaching and practice, and he clarified the teachings of the Ancient Translation school as his enlightened aspirations and prayers from the past came to maturation. In his noble activity, he greatly benefited the teachings and beings by turning the wheel of Dharma extensively and in a non-sectarian way, affecting many thousands of devoted followers in a number of countries around the world through his wonderful aspirations and enlightened deeds, but especially at the Larung Institute for Higher Buddhist Studies which he founded in Serta, East Tibet.

At this unfortunate time, when he has displayed the appearance of directing his wisdom mind into the dharmadhātu as a result of some external and internal adversities, it is extremely important for his grief-stricken disciples to pray one-pointedly to their great teacher and to make an offering of their practice by diligently applying themselves continuously and without hypocrisy, as well as by keeping in their hearts his essential instructions that distil the essence of sūtra and mantra, and not forgetting them.

So that the enlightened intentions of this great being may be fulfilled completely and to help dispel the anguish of his disciples, I recently made this prayer. May all these aspirations be fulfilled!

 

This was written by the Buddhist monk Tenzin Gyatso on the fifteenth day of the first month of the Wood Monkey year (6th March 2004) during the seventeenth calendrical cycle. May virtue abound!

 

| Rigpa Translations, 2004.

 

Version: 2.2-20230405

  1. Mahākaśyapa, Ānanda, Śāṇavāsika, Upagupta, Dhītika, Kṛṣṇa and Sudarśana.
  2. Nāgārjuna, Āryadeva, Buddhapālita, Bhāvaviveka, Candrakīrti, Śāntideva, Śāntarakṣita, Kamalaśīla, Asaṅga, Vasubandhu, Dignāga, Dharmakīrti, Vimuktisena, Haribhadra, Guṇaprabha, Śākyaprabha and Atiśa.
  3. The Kings Songtsen Gampo, Trisong Detsen and Ralpachen.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept